GEKAP Beyannamelerinin Verilmesi Hakkında Hatırlatma

TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNİ KAPSAYAN GEKAP BEYANNAMELERİ 1 ŞUBAT 2021 TARİHİNE KADAR VERİLMELİDİR

2872 sayılı Çevre Kanunu'nun ek 11'inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş
olduğu yetkiye dayanılarak GEKAP beyan dönemleri 2020 yılında altı aylık, 2021 ve
izleyen yıllar için üç aylık olarak belirlenmiştir.

Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2020 dönemine ilişkin GEKAP
beyannamesinin 1 Şubat 2021 günü saat 23:59’a kadar verilmesi ve aynı süre içinde
tahakkuk eden katılım paylarının ödenmesi gerekmektedir.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi
içerisinde 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetlerin
satışını diğer ürünlerin ise piyasaya arzını/ithalini yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım
Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler. Bu durumda beyannamenin “Beyan
edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek gönderilmesi
gerekmektedir.

2872 sayılı Kanun'un ek 11'inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'na vermiş olduğu
yetkiye dayanılarak Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin elektronik ortamda beyan
edilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Piyasaya arz edilen ürünlere yönelik olarak piyasaya
sürenler/ithalatçılar ve satış noktalarınca yapılacak beyanlarda, Hazine ve Maliye Bakanlığı
tarafından belirlenen esaslara uyulacaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi
Başkanlığı) tarafından; 22/03/2020 tarih ve 31076 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Geri
Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (Sıra No: 3) ile 2872 sayılı Kanunun ek 11'inci maddesinin Hazine ve Maliye 

Bakanlığı'na vermiş olduğu yetkiye dayanılarak GEKAP beyan dönemleri 2020 yılında altı
aylık, takip eden yıllar için üç aylık olarak belirlenmiştir.
2020 yılı GEKAP Beyanlarında ikinci dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık
aylarını kapsayacaktır.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer
ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü saat
23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.
Buna göre Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık / 2020 dönemine ilişkin GEKAP
beyannamesinin 1 Şubat 2021 (31 Ocak 2021 günü pazar gününe denk geldiğinden)
günü saat 23:59’a kadar verilmesi ve ödenmesi gerekmektedir.

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktaları ile piyasaya
sürenler/ithalatçılar Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronik ortamda
göndermek zorundadırlar.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi
içerisinde 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetlerin
satışını diğer ürünlerin ise piyasaya arzını/ithalini yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım
Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler. Bu durumda beyannamenin “Beyan
edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek gönderilmesi
gerekmektedir.


TÜRMOB