GELİR İDARESİ KURUMLAR VERGİSİ BEYAN REHBERİ

GELİR İDARESİ KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME REHBERİ

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ......................................................................................................................................... 1

1. KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU VE MÜKELLEFLERİ................................. 1

1.1. Kurumlar Vergisinin Konusu ...................................................................................... 1

1.2. Kurumlar Vergisi Mükellefleri.................................................................................... 1

1.2.1. Sermaye Şirketleri ............................................................................................ 1

1.2.2. Kooperatifler..................................................................................................... 2

1.2.3. İktisadi Kamu Kuruluşları ................................................................................ 2

1.2.4. Dernek veya Vakıflara Ait İktisadî İşletmeler.................................................. 3

1.2.5. İş Ortaklıkları.................................................................................................... 3

1.3. Mükellefiyet Türleri .................................................................................................... 3

1.3.1. Tam Mükellef ................................................................................................... 3

1.3.2. Dar Mükellef..................................................................................................... 4

2. KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYETLER VE İSTİSNALAR ........................... 4

2.1. Muafiyetler .................................................................................................................. 4

2.2. İstisnalar....................................................................................................................... 6

2.2.1. İştirak Kazançları İstisnası................................................................................ 6

2.2.2. Yurt Dışı İştirak Kazançları İstisnası................................................................ 6

2.2.3. Tam Mükellef Anonim Şirketlerin Yurt Dışı İştirak Hisselerini Elden

Çıkarmalarına İlişkin İstisna ............................. ................................................ 7

2.2.4. Emisyon Primi Kazancı İstisnası...................................................................... 7

2.2.5. Türkiye’de Kurulu Fonlar ile Yatırım Ortaklıklarının Kazançlarına İlişkin

İstisna……........................................................................................................ 7

2.2.6. Taşınmazlar ve İştirak Hisseleri İle Kurucu Senetleri, İntifa Senetleri Ve

Rüçhan Hakları Satış Kazancı İstisnası ............................................................ 8

2.2.7. Bankalara, Finansal Kiralama ya da Finansman Şirketlerine Veya Tmsf’ye

Borçlu Durumda Olan Kurumlar İle Bankalara Tanınan İstisna ...................... 9

2.2.8. Yurtdışı Şube Kazançları İstisnası.................................................................... 9

2.2.9. Yurt Dışında Yapılan İnşaat, Onarım, Montaj İşleri İle Teknik Hizmetlerden

Sağlanan Kazançlarda İstisna ......................................................................... 10

2.2.10. Eğitim Tesisleri, Özel Kreş Ve Gündüz Bakımevleri İle Rehabilitasyon

Merkezlerinin İşletilmesinden Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna .. ........ 10

2.2.11. Risturn İstisnası ................ .............................................................................. 11

2.2.12. Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda İstisna .............. ......... 11

2.2.13. Kira Sertifikası İhracı Amacıyla Her Türlü Varlık Ve Hakların Satışından

Doğan Kazançlarda İstisna ............................................................................. 11

2.2.14. Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna ................................................................. 11

2.2.15. Diğer Kanunlarda Yer alan İstisnalar ............................................................ 12

3. KURUM KAZANCININ TESPİTİ ............................................................................... 12

3.1. Safi Kurum Kazancının Tespiti ................................................................................. 12

3.1.1. Tam Mükellef Kurumlar İçin ......................................................................... 12

3.1.2. Dar Mükellef Kurumlar İçin ........................................................................... 13

3.2. İndirilecek Giderler .................................................................................................... 14

3.2.1. Gelir Vergisi Kanunu’na Göre İndirilecek Giderler ....................................... 14

3.2.2. Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre İndirilecek Giderler ............................... 15

3.3. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ......................................................................... 16

içindekiler

3.3.1. Kurumlar Vergisi Kanunu Uyarınca Kabul Edilmeyen İndirimler ................ 16

3.3.2. Diğer Kanunlar Uyarınca Kabul Edilmeyen Giderler .................................... 17

3.4. Zarar Mahsubu ........................................................................................................... 17

3.4.1.Geçmiş Yıl Zararları ............................................................................................ 17

3.4.2. Devir ve Bölünme Durumunda Zarar Mahsubu ................................................. 17

3.4.3. Yurt Dışı Zararların Mahsubu ............................................................................ 18

3.5. Diğer İndirimler ......................................................................................................... 18

3.6. Kurumlar Vergisinde Mahsup ve İadeler .................................................................. 19

3.6.1. Yurt İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler ................................................... 19

3.6.2. Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu ........................................................ 19

3.6.3. Geçici Verginin Mahsubu .................................................................................. 19

3.6.4. Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi ........................................................... 19

4. KURUMLAR VERGİSİNİN BEYANI VE ÖDEMESİ .............................................. 20

4.1. Kurumlar Vergisi Oranı ............................................................................................. 20

4.2. Geçici Vergi ............................................................................................................... 20

4.3. Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi .......................................................... 21

4.4. Kurumlar Vergisinin Ödemesi ................................................................................... 22

5. KURUMLAR VERGİSİ BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEKLER .................................. 22

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME REHBERİ İÇİN TIKLAYINIZ

GİB