Geri Kazanım Katılım Payı Beyanında İnce Noktalar

MEHMET ALI MIZIRAK SMMM - Bağımsız Denetçi

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinde İnce Noktalar 

MEHMET ALI MIZIRAK

Bağımsız Denetçi- SMMM 

malimizirak@hotmail.com 


Son tebliğ (04 04 2019) ile poşet beyanı nasıl oldu

Kullanım alanları ve malzeme özellikleri bakımından;

 a) Ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açık satılan gıdaların hijyenini sağlamak için kullanılan, çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 500x350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetler,

b) Plastik içeren malzemelerden, dokumalı veya dokumasız metotlarla üretilen, tekstil ürünü çok kullanımlık poşetler,

c) Canlı sucul hayvan satışında kullanılan sapsız poşetler, ç) Yumrum ve/veya benzer tohumlu bitkilerin satışında kullanılan sapsız poşetler,

d) Sadece hizmet verilen fakat ürün satışı gerçekleştirmeyen yerlerde kullanıcıya veya tüketiciye verilen poşetler, (kuru temizleme, lostra ve benzeri),

e) Kargo poşetleri,

f) Gümrüksüz mağazadan alınan ürünler için ilgili mevzuatı gereği kullanılması zorunlu olan özel poşetler,

bu Usul ve Esasların kapsamı dışındadır ve ücretlendirmeye tabi değildir.

 1-Beyanın Adı: Geri Kazanım Katılım payı beyannamesi

2-Beyanname nereden gönderilecek:)Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı beyan dönemini takip eden ayın 24 üncü günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

3-Beyannameyi kimler gönderebilecek

a-V.U.K. 340 G.T. göre Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan diğer düzenlemelere göre beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükellefler,

b-340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini elektronik ortamda göndermek üzere aracılık yetkisi bulunan meslek mensuplarının müşterilerine ait

c-17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan V.U.K. 486 GT yer alan usul ve esaslar doğrultusunda vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini elektronik ortamda göndermek üzere “Defter-Beyan Sistemi”ni kullanma yetkisi bulunan meslek odalarının üyelerine ait, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronik ortamda göndermeleri uygun görülmüştür. 

4-Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin verileceği vergi dairesi

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar için gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu

5-Plastik poşet satmamış olanlarda beyanname vereceklermi?

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde plastik poşet satışı yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler. Bu durumda beyannamenin “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek gönderilmesi gerekmektedir.

6-Beyan Dönemleri

a)  Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık,

b)  Diğerleri için üç aylık, olarak belirlenmiştir.

      Üç aylık beyan dönemleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart.

b) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran.

c) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül.

ç) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık

Üç aylık beyan dönemleri hâlinde verilecek Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinde, aylık dönemlere ilişkin bilgilerin ayrı ayrı gösterilmesi gerekmektedir

7-Faaliyetleri ile ilgili hiç plastik poşet kullanmayan yada kağıt tekstilden poşet kullananlar bu beyannameyi verecekler mi?

Hayır vermeyecekler.

8-Süresinde beyan edilip ödenmeyen geri kazanım katılım payının tahsili

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin süresi içinde verilmesine rağmen beyan edildiği ayın sonuna kadar katılım payının ödenmemesi hâlinde vergi dairesince 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı kanun  55 inci maddesi uyarınca düzenlenecek ödeme emrinin tebliği ile ve söz konusu alacağa vade tarihinden itibaren Kanunun 51 inci maddesi kapsamında gecikme zammı tatbik edilmek suretiyle takip işlemlerine başlanılır. Ayrıca, süresinde beyan edilmekle birlikte ödenmeyen geri kazanım katılım payı bilgileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile paylaşılır.

9-Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin süresinde beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin tespiti

Geri kazanım katılım payı beyanlarına ilişkin bilgiler Başkanlık tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile paylaşılır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca geri kazanım katılım payı beyannamesinin süresinde beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin tespiti hâlinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının her bir dönemi ayrı ayrı belirtilmek üzere tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerektiğine ilişkin yazı ilgiliye Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tebliğ edilir. Ayrıca söz konusu yazının bir örneği ile tebliğ edildiği tarihi içeren bilgi vergi dairesi ile paylaşılır. Bir aylık ödeme süresinin son günü vade tarihi kabul edilerek vergi dairesince geri kazanım katılım payının takibine 6183 sayılı Kanunun 55 inci maddesine göre düzenlenecek ödeme emrinin tebliği ile başlanılır. Söz konusu alacak beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanarak aynı Kanuna göre tahsil edilir.

2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (z) bendi gereğince ilgiliye idari para cezası verilmesi için durum vergi dairesince Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilir.

10-Geçiş dönemi uygulaması

(1) 2872 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükmü gereğince 2019 yılının Ocak ve Şubat ayında satılan plastik poşetlere ilişkin Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi 24/4/2019 tarihine kadar verilecek ve 30/4/2019 tarihine kadar ödenecektir.

(2) 24/4/2019 tarihine kadar beyan edilmesi gereken Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinde Ocak, Şubat ve Mart aylarına ilişkin geri kazanım katılım paylarının ayrı ayrı bildirilmesi gerektiğinden Ocak ayı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilmiş olan beyanların da bu Tebliğ hükümlerine göre verilecek beyannameye dahil edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda 24/4/2019 tarihine kadar beyan edilecek Ocak ayına ait katılım payları da vergi dairelerine veya vergi tahsilatına yetkili bankalara ödenebilecektir

DİĞER YAZILARI