Geriye Dönük Kesilen Faturaya Ceza Kesilebilir Mi?

Uygulamada vergi mükellefleri tarafından geçmişe yönelik fatura düzenlenebilmektedir. Örneğin; bir mükellefin 1 Şubat 2019 tarihinde anlaşmalı matbaadan teslim aldığı faturayı 19 Ocak 2019 tarihine düzenlediği uygulamada görülebilmektedir.

Danıştay VDD Kurulu 11.04.2018 tarihi ve E:2018/50-K:2018/199 sayılı kararında; “Satıcı nezdinde düzenlenen tutanak ile geriye yönelik tarihli fatura düzenlendiğinin tespit edildiğinden söz ederek, davacı adına, süresinde fatura almama eylemi nedeni ile özel usulsüzlük cezası kesilemeyeceğine karar vermiştir.”(1)

Gerçektende uygulamada mükellefler tarafından geçmişe matuf fatura düzenlendiği görülebilmektedir. Bir mükellefin Mart 2019 ayı içerisinde Notere veya anlaşmalı matbaadan tasdik ettirdiği faturadan örneğin; Şubat ayına fatura düzenlediği görülmektedir. Bu durumun ilgili mükelleflere nedenleri sorulduğunda yanıt olarak genellikle Ocak ayında malın sevk edildiği veya yine Ocak ayı içerisinde malın sevk edilerek bedelinin tahsil edildiği ifade edilerek o ayda fatura cildinin tükendiği beyan ve ifade edilmektedir.

Sonuç olarak, Yargıya intikal eden benzeri olay hakkında Danıştay VDD Kurulu tarafından verilen karara göre geçmişe yönelik düzenlenen faturalarda cari yılda fatura düzenlememe eyleminin tespit edilmesi gerekmektedir. Yıl geçtikten sonra geçmişe yönelik fatura düzenlememe eylemi ileri sürülerek, geçmişe yönelik tespit yapılamayacağından dolayı özel usulsüzlük cezası kesilemeyecektir.

Bu ve benzeri konular hakkında Yüksek Mahkeme Danıştay’ın geçmişe yönelik VUK 353/1 mad. hükmüne istinaden kesilen cezaları iptal eden ve müstakar hale gelen pek çok içtihatları bulunmaktadır.

---------------------------

[1]Bkz: Yaklaşım Dergisi, Yıl:27, Sayı:315, Mart-2019 S:203-204

Av. Nazlı Gaye Alpaslan
HÜRSES