Hijyen Eğitimi Almış Personel Çalıştırılması

MEMDUH ÖZCAN SMMM BAĞIMSIZ DENETÇİ

HİJYEN EĞİTİMİ ALMIŞ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI

Memduh ÖZCAN

SMMM-BAĞIMSIZ DENETÇİ

memduh.ozcn@hotmail.com 


 

            İşyerlerinde doğrudan İnsan sağlığını etkileyen hizmetleri  yerine getiren veya  Gıda ve benzeri üretim yerinde çalışan personel  eski uygulamada  işe başlamadan Önceve belli tarih aralığın da PORTÖR muayenesi diye adlandırılan  KANTAHLİLİ ,  AKCİĞERFİLMİ ve Genel SAĞLIK muayenesi yaptırılırdı.

 

            05.07.2013 tarih ve 28698 sayılı ResmiGazetedeyayınlanan HİJYEN Yönetmeliğiile doğrudan İnsan sağlığını etkileyen  hizmetleri yerine getiren veya  Gıda ve benzeri üretim yerlerinde çalıştırılan personele işe başlamadan önce HİJYENEğitimine katılarak (8 saat)   HİJYEN BELGESİ alma zorunluluğu getirilmiştir.

 

            İşe başlayan personelin sağlığının sonradan bozulması ve bulaşıcı bir hastalığa tutulmasının takibi İŞVEREN/İŞLETEN ve İŞYERİ HEKİMLERİnin (İşyeri hekimi Görev ve Sorumluluğu Yönetmeliği 5maddesi)  sorumluluğundadır.

 

Peki bu sorumluluk yeterin ce yerine getiriliyormu ? Nasıl olsa Hijyen belgesi var !!! denilerek  bazı aksaklıklar oluyor mu ?

 

Bu soruya AKSAKLIKLAR OLMUYOR  ,sıkı takip ediliyor demek istiyorum

 

Ofislerimizde Çay Kahve hizmetlerin de çalıştırdığımız personelimizin de bu konuda takip edildiği düşüncesindeyim.

 

Peki hangi iş kollarında Hijyen Eğitimi almış personel çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır ?

-         Gıda üretim ve perakende iş yerleri. (Market Çalışanları dahil)

-         Ofislerde yemek pişiren veya Çay- Kahve- temizlik işin de çalışanlar

-         İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri.

-          Kaplıca,

-         Hamam,

-         Sauna,

-         Berber,

-         Kuaför,

-         Dövme ve pirsing yapılan yerler,

-         Masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler.

-         Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler.

-         Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları.

-         Unlu mamullerin üretim yerleri (Ekmek fırınları, Halk Ekmek, Cafeler, Damacana su dolum tesisleri, Toplu yemek üretim yerleri, Lokantalar vbyerlerde  çalışan ve hizmeti/üretimi yerine getiren personeller.

 

Hijyen Eğitimi süreleri

 Eğitimler, Genel Müdürlüğe(Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünü,)ne bağlı öğretim kurumları tarafından verilir. İş yeri sahipleri ve işletenleri, komisyonca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bu eğitimleri çalışanlarına kendi imkânlarıyla da verebilir.

 Genel Müdürlük, iş kollarının özelliğine göre komisyonca belirlenen eğitim içeriklerinin eğitim formatına uygun olarak ülke genelinde verilmesini sağlar. Eğitimler sekiz saatten az olamaz.

 Genel Müdürlüğe bağlı öğretim kurumlarınca, katılımcılara eğitim sonunda e-yaygın sistemi üzerinde kurs bitirme belgesi verilir. Belgeler, kişi hizmet verdiği sürece geçerli kabul edilir.

 Genel Müdürlük, eğitim ile ilgili yapacağı masrafları karşılamak üzere eğitime katılanlardan ücret talep edebilir. Kurslarda, uygulama yapılması gerekir ise uygulama sırasında kullanılabilecek şahsi malzemeler katılımcılar tarafından tedarik edilir.

Çalışmaya engel teşkil eden hastalıklar

 Aşağıda belirtilen hastalıkları bulunanlar iyileşme hâlini/bulaştırıcılığın olmadığını raporla belgeleyene kadar bu Yönetmelik kapsamındaki iş yerlerinde çalışamaz ve çalıştırılamazlar:

a) Gıda ile taşınabilen bir hastalığı olan veya bu hastalığın taşıyıcısı durumundaki kişiler ile ishali bulunanlar.

b) Vücudun görünür kısımlarında açık/enfekte yara, deri enfeksiyonu ve benzeri halkta tiksintiye yol açabilecek deri lezyonları bulunanlar; cüzzam, frengi ve verem hastalığına yakalananlar.

c) 30/5/2007 tarihli ve 26537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde yer alan, hijyen ilkelerine uyulmadığı durumlarda halk sağlığı açısından problem oluşturabilecek hastalığı bulunanlar.

(2) Çalışanlar, hastalıkları konusunda işverene bilgi vermekle yükümlüdür.

Denetim ve müeyyideler

 Her iş kolunun izin, onay, kayıt, ruhsatlandırma ve benzeri hizmetlerini yürüten Bakanlık veya mahalli idare, bu Yönetmelikte belirtilen iş yerlerinin, 5 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirip getirmediğini denetler. Bu maddelerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında, durumu bu maddelere uygun bulunmayan çalışanların her biri ayrı ayrı aykırılıklar olarak değerlendirilir ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesine göre işlem yapılır.

SONUÇ :

Doğrudan insan sağlığını etkileyecek hizmet ve üretim yerlerinde çalışan personelin İşe başladıklarında aldıkları HİJYEN eğitimi belgesi sonrasın da , herhangi bir bulaşıcı hastalığa yakalanıp  yakalanmadığının kontrolü İşveren/İşleten ve İşyeri Hekiminin sorumluluğundadır.

      Sağlık kontrollerinin  yapılması İlgili sağlık kuruluşları (Hastane, Sağlık Ocağı , Tıp Merkezleri) nde yapılabileceği gibi,

 Teknolojik gelişmeler sonucu OSGB(Ortak Sağlık Güvenlik Birimi)ler bünyesinde oluşan MOBİLTETKİK aracı ile işyerinize kadar gelip Personelinizin Sağlık kontrollerini  yapacak imkanlar bulunmaktadır.

İşverenlerin/işletenlerin ve İşyeri Hekimlerinindoğrudan insan sağlığı ile ilgili bu konuda gerekliduyarlılığı göstermelerihem görevleri  hem de insani bir davranış olması sebebi ileönemli olup,İnsan sağlığı açısındançıkabilecek  olumsuzlukların önüne geçecektir.

Saygılarımla


DİĞER YAZILARI

-KATMA DEĞER VERGİSİNDE İNDİRİM MÜESSESESİNİN FABRİKA AYARLARI DEĞİŞTİRİLDİ