İhracatçı firmalara vergi avantajı

İhracatçı firmalara vergi avantajı

7456 sayılı kanunla, ihracattan elde edilen kazançlara uygulanan kurumlar vergisi avantajında değişikliğe gidilmiştir. Kurumlar vergisi kanununun 32. Maddesiyle kurumlar vergisi oranı ve geçici vergi oranları belirlenmiş olup, 7456 Sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi oranında artış yapılmış, söz konusu artışla birlikte şirketlere ek bir vergi yükü gelmiş bulunmaktadır. Yapılan değişiklikle kurumlar vergisi oranı %25 e yükseltilmiştir.

Ayrıca bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri için ise kurumlar vergisinin %30 oranında uygulanacağını da hatırlatmış olalım.

7456 Sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi oranında artış yapılmakla birlikte, ihracatçı şirketlerin ihracat faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlere uygulanan kurumlar vergisi oranında yapılan 1 puanlık indirim de 5 puana çıkarılmıştır.

Hangi şirketlere indirim uygulanır

7456 sayılı kanunla yapılan düzenleme çerçevesinde; 5 puanlık kurumlar vergisi oranındaki indirim; ihracat yapan kurumları kapsamakla birlikte, hizmet ihracı kapsamında yapılan işlemler ile yurt dışındaki bir müşteri için yapılan ve yurt dışında faydalanılan hizmetleri kapsamaktadır. Ayrıca, karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetlerinden elde edilen kazançlara da indirim uygulanacaktır.

İhracatçı firmalara ne kadar indirim uygulanır

 7456 sayılı kanunla yapılan düzenleme çerçevesinde kurumlar vergisi mükellefleri için uygulanacak olan % 25 oranındaki vergi oranı ihracatçı firmalar için ihracat gelirlerine uygulanmak üzere 5 puanlık indirimle % 20 olarak uygulanacaktır.

Ayrıca kurumlar vergisi kanununun 32. Maddesinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumların paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemine ait kurum kazançlarına kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli olarak uygulanacağı düzenlenmiştir. Buna göre, söz konusu kurumların aynı zamanda ihracatçı olmaları durumunda ihracattan elde edilen kazançlar için kurumlar vergisi oranı (25-5-2)= %18 olarak uygulanacaktır.

Diğer gelirlerin de bulunması halinde indirim

 Kurumlar vergisi oranında yapılan indirim sadece ihracat faaliyetlerinden elde edilen kazanca uygulanacaktır. Mükelleflerin; ihracat faaliyetlerinin yanı sıra diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarının da bulunması halinde, ihracattan kaynaklanan ve indirim uygulanacak matrah, ihracattan elde edilen kazancın ticari bilanço karına oranlanması suretiyle tespit edilecektir.

Geçici vergide indirim uygulanacak mı?

 7456 sayılı Kanununla bir yandan kurumlar vergisi oranı artırılmış diğer yandan da ihracattan elde edilen kazançlara uygulanan 1 puanlık indirim 5 puana çıkarılmıştır. Söz konusu düzenleme, 01/10/2023 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere; kurumların 2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına uygulanacaktır. Dolayısıyla 2023 yılı 3. Dönem için uygulanacak geçici vergi oranı %25, Banka finans şirketleri için ise %30 uygulanmakla birlikte, ihracatçı şirketlerin sadece ihracat faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları için geçici vergi oranı % 20 olarak uygulanacaktır.

Mahmut Bülent YILDIRIM