İki yılda hem Mali müşavir hem Denetçi olmanın yolu

2 YILDA HEM MESLEK MENSUBU HEM BAĞIMSIZ DENETÇİ OLMANIN YOLU

Bildiğiniz üzere 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 2. Maddesinin C bendine istinaden tüm meslek mensuplarına inceleme, tahlil ve denetim yetkisi verilmesine rağmen, 26/12/2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik ile denetim yetkisi bazı koşulları yerine getiren meslek mensuplarına verilmiştir. Bu yönetmeliğe göre yönetmeliğin yayınlandığı 26/12/2012 tarih itibariyle;

-          Yeminli Mali Müşavir unvanına sahip olan tüm meslek mensupları ile 15 yıl* mesleki deneyime sahip Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, üniversiteler ile ortak düzenlenecek olan eğitime tabi tutularak “Bağımsız Denetçi” yetkilerini alabilmişlerdir,

 

-          10 ila 15 yıl arasında mesleki tecrübeye sahip olan meslek mensupları ise Bağımsız Denetim firmalarında veya Bağımsız Denetçi yanında en az 1 yıl staj yapma şartı ile 3 dersten sınava katılmaları (Denetim, Muhasebe Standartları, Kurumsal Yönetim İlkeleri Finansal Yönetim) ile “Bağımsız Denetçi” yetkilerini alabileceklerdir,

 

-          10 yıldan az mesleki deneyime sahip olan meslek mensupları ise Bağımsız Denetim firmalarında veya Bağımsız Denetçi yanında en az 2 yıl staj yapma şartı ile 3 dersten sınava katılmaları (Denetim, Muhasebe Standartları, Kurumsal Yönetim İlkeleri Finansal Yönetim) ile “Bağımsız Denetçi” yetkilerini alabilecelerdir.

MESLEK MENSUBU OLMAYAN KİŞİLERİN DURUMU

Yönetmeliğin yayınlandığı tarihte, henüz Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanı alamamış olan kişiler için ise aranan şartlar şu şekildedir;

-          Hukuk veya İktisadi İdari Bilimler Fakültesi bölümlerinden mezun olmak ya da her hangi bir lisans dalından mezun olan kişilerin, Hukuk, İktisat, İşletme, Bankacılık, Ekonomi vb. dallarda yüksek lisans (master) yapmış olması,

-          Türkiye’de yaşıyor olması,

-          Medeni hakları kullanma yetkisine sahip olması,

-          Uygulamalı eğitimi tamamlamış olması (Staj),

-          Meslek mensubu unvanlarından birine sahip olması,

-          Denetçilik sınavında başarılı olması gerekmektedir.

İlk 3 maddede sayılan şartlar zaten Meslek Mensubu olabilmeniz için de geçerli olduğundan, aslında 3 ana şartı olduğunu görmekteyiz. Bunlar;

-          Sınav Şartı,

-          Meslek Unvanına Sahip Olma Şartı,

-          Staj Şartı.

SINAV ŞARTI

Bağımsız Denetim sınavı 5 ana konuda yapılmakta olup, aşağıdaki sınav konularını kapsamaktadır;

a)       Muhasebe (Genel muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi),

b)       Muhasebe Standartları (Türkiye Muhasebe Standartları, yıllık ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasına ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve standartlar),

c)       Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim,

d)       Denetim (Türkiye Denetim Standartları, mesleki etik kuralları, bağımsızlık, risk yönetimi, iç kontrol ve denetimle ilgili diğer mevzuat ),

e)       Genel Hukuk Mevzuatı (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Medeni Hukuk, Vergi Hukuku, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, İdare Hukuku),

STAJ ŞARTI

Bağımsız Denetim unvanı alabilmek için en az 3 yıl staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu stajın geçerli olabilmesi için ya Bağımsız Denetim kuruluşunda ya da Bağımsız Denetçi yanında yapılması şarttır. Tasdik ve vergi denetimi hizmetlerinde geçen süreler de stajdan sayıldığından Yeminli Mali Müşavirlerin yanında yapılan stajlar da Kamu Gözetim Kurumuna bildirilmek şartıyla stajdan sayılmaktadır.

MESLEK MENSUBU OLMA ŞARTI

Bağımsız Denetçi unvanı alabilmek için Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ya da Yeminli Mali Müşavirlik unvanının alınması zorunludur.

 

Kamu Gözetim Kurumu için bu 3 ana şarttın mutlaka tamamlanması şart olup, hangi şartın önce ya da sonra tamamlanmasının bir önemi bulunmamaktadır. Yani önce sınav şartını tamamlayıp, sonra staj yapmanız mümkün olduğu gibi, staj yaparken de sınavlara katılma imkânınız bulunmaktadır.

SONUÇ

Hangi şartı önce ya da sonra gerçekleşmesinin bir önemi olmadığından, aday meslek mensupları için tavsiyelerimiz şu şekilde olacaktır;

 

1)       Öncelikle mali müşavirlik staj başlatma sınavını kazanmaya odaklanmalısınız,

2)       Sınavdan başarılı olduktan sonra Bağımsız Denetim Kuruluşunda ya da Bağımsız Denetçi yanında stajını başlatmalısınız (Yeminli Mali Müşavir yanında olabilir). Bu staj hem mali müşavirlik hem de bağımsız denetçi stajı için geçerli sayılacaktır.

3)       Stajını başlattığınız ilk andan itibaren en kısa zamanda yüksek lisansa başlamalısınız; çünkü yüksek lisans yapan kişilerin hem mali müşavirlik hem de bağımsız denetçi stajı 3 yıldan 2 yıla düşecektir.

4)       Yüksek lisans yaparken ve stajınızı yaparken, bilgileriniz çok taze olacağından 5 ana konudan tabi olacağınız Bağımsız Denetçilik sınavlarına katılıp, staj bitene kadar tüm sınavları başarmalısınız,

5)       Son olarak ise staj bitiminde mali müşavirlik yeterlilik sınavında başarılı olarak ruhsatını almalısınız.

6)       Mali Müşavirlik ruhsatınızı aldığınızda, Bağımsız Denetçiliğin staj ve sınav şartlarını da tamamlamış olacağınızdan Kamu Gözetimine başvurarak ayrıca Bağımsız Denetçi ruhsatınızı da alabilirsiniz.

 

Dipnot: 15 yıl mesleki deneyim içinde, üniversite öğreniminde geçen sürelerin 4 yılı aşmayan kısımları ile SMMM staj süreleri de bu sürenin içinde sayılmıştır.

KAYNAK: Bağımsız Denetim Yönetmeliği

Ali ihsan KAYACI

S.M.Mali Müşavir - Bilirkişi

KAYNAK: www.gaziantepsmmmo.org.tr