İkinci el araç ticaretinde yetki belgesi alma süresi yeniden uzatıldı

EYUP YÜCELİ Mali Müşavir - Bağımsız Denetçi

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI TİCARETİNDE YETKİ BELGESİ ALMA SÜRESİ 31.12.2019 TARİHİNE KADAR UZATILDI

EYUP YÜCELİ
Mali Müşavir - Bağımsız Denetçi
eyuceli@hotmail.com

Bilindiği üzere ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal etmekte olan gerçek ve tüzel kişilerin bu faaliyetlerini sürdürebilmeleri için yetki belgesi almaları koşulu bulunmaktadır.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenleyen, 13 Şubat 2018 Tarih ve 30331 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK'te konuya ilişkin geçiş hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlerde;

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların bu faaliyetlerine devam edebilmeleri için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını bir yıl içinde, lise mezunu olma şartı hariç olmak üzere 6 ncı maddenin birinci fıkrasındaki şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi alması gerekir. denmekte...

Ayrıca, Bir yapı veya alan bütünlüğünde faaliyet gösteren ve içinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden en az on işletme bulunan işyerleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde durumlarını 19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine uygun hale getirir.

Yine bu tarih  itibarıyla bir yapı veya alan bütünlüğünde faaliyet gösteren ve içinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden en az otuz işletme veya en az elli çalışanı bulunan işyerleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde durumlarını 19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendine uygun hale getirir, ibaresine yer verilmektedir.

İşte bu yetki belgesini alma süresi yeniden 31.12.2019 Tarihine kadar uzatılmıştır.

Konuya ilişkin, 10 Ağustos 2019 Tarih ve  30858 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK hükümleri aşağıdadır; 

MADDE 1 – 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını bir yıl içinde,” ibaresi “31/12/2019 tarihine kadar durumlarını,” olarak, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde” ibareleri “31/12/2019 tarihine kadar” olarak değiştirilmiştir.

Bilvesile mübarek kurban bayramınızı tebrik eder esenlikler dilerim