İkinci El Aracın Zararına Satışında KDV Matrahı Ve Oranı

EYUP YÜCELİ Mali Müşavir - Denetçi

VATANDAŞTAN GİDER PUSULASI İLE ALINAN İKİNCİ EL ARACIN  ZARARINA SATIŞINDA KDV MATRAH VE ORANI

EYUP YÜCELİ

Mali Müşavir - Denetçi

eyuceli@hotmail.com 


İkinci el araçların alım ve satımını yapan vergi mükelleflerinin en çok sorduğu soruların başında vatandaştan gider pusulası ile alınan araçların satışında zarar edilmesi halinde KDV hesabının nasıl yapılacağı hususudur

KDV oranı sıfır olarak alınan araçların zararına satışında katma değer vergisi matrahı ve oranın olmayacağı noktasında gelen soruları cevaplandırmıştım.

Bu arada ikinci el aracın matrahsız ve zararına satışında KDV matrah ve oranına ilişkin  Gelir İdaresince yayınlanan bir özelge konuya netlik kazandırarak son noktayı koydu.

İşte Gelir İdaresi özelgesi; 

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefiyeti olmayanlardan alınarak ve vasfında değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtlarının matrahsız veya zararına satışı durumunda KDV'nin nasıl hesaplanması gerektiğine ilişkin Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

-1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

-20 nci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu ve bu bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne surette olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği,

-23/f maddesinde, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrahın, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olduğu,

-27/2 nci maddesinde bedelin emsal bedeline veya emsal ücretine göre açık bir şekilde düşük olduğu ve bu düşüklüğün mükellefçe haklı bir sebeple açıklanamadığı hallerde de matrah olarak emsal bedel veya emsal ücretin esas alınacağı

hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin III/A-4.9 bölümünde;

"3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı Kanunla değişik (23/f) maddesine göre, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dahil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır.

KDV mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödenmeksizin alınan ikinci el motorlu kara taşıtları ile taşınmazların satışında düzenlenecek faturalarda alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanır. KDV hesaplanarak alınan ikinci el motorlu kara taşıtları ile taşınmazların teslimlerinde ise özel matrah uygulanmayacağı tabiidir."

açıklamaları yer almaktadır.

Buna göre, 3065 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin (f) fıkrasında belirtilen şartlar dahilinde alınan ikinci el motorlu kara taşıtının, emsal bedelinden düşük olmamak kaydıyla alış bedelinden daha düşük bir bedelle satılması durumunda KDV hesaplanmasını gerektirecek bir matrah oluşmadığından bu satış işlemi dolayısıyla KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır(Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunlar KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğü Sayı: 84974990-130[KDV-5\I.23.2018.02)]-E.87253 Tarih: 21.03.2019, okumak için tıklayınız)

Esen kalınız

-YASAL UYARI-  

DİĞER YAZILARI