İkinci el taşınmaz tesliminde KDV matrahı

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

 

 

Sayı : 39044742-130[Özelge]-E.157041

Tarih: 19.02.2019

Konu :İkinci el taşınmaz tesliminde KDV matrahı

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 23/f maddesi kapsamında vergi mükellefiyeti bulunmayan kişilerden alınan arsa ve arazilerin tesliminde uygulanması gereken matrah şekli hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun;

20 nci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin ise, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği,

23/f maddesinde, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, katma değer vergisi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrahın, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olduğu,

hükme bağlanmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin "III/A-4.9 İkinci El Araç ve Taşınmaz Ticareti" başlıklı bölümünde ise ikinci el taşınmaz teslimlerinde özel matrah uygulamasına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

Buna göre, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında yetki belgesi almak koşuluyla taşınmaz alım satım faaliyeti ile iştigal edilmesi durumunda, KDV mükellefiyeti olmayanlardan veya KDV mükellefi olmakla birlikte istisna kapsamında satış yapanlardan satın alınıp vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın 01/06/2018 tarihinden itibaren satılan taşınmazların satışı sırasındaki faturanın aşağıdaki bilgileri ihtiva edecek şekilde düzenlenmesi mümkündür.

Satış bedeli (KDV Hariç): 400.000 TL

Alış Bedeli: 350.000 TL

KDV Matrahı: 50.000 TL

KDV Tutarı (arsa ve tarla %18): 9.000 TL

Toplam: 409.000 TL

Söz konusu satışta özel matrah şekli uygulanan 50.000 TL'nin, 1 No.lu KDV beyannamesinin "Matrah" kulakçığının "Tevkifat Uygulanmayan İşlemler" tablosunda gösterilmesi, alış bedelinin (350.000 TL) ise aynı beyannamenin "Sonuç Hesapları" kulakçığındaki "Özel Matrah Şeklinde Tabi İşlemlerde Matraha Dahil Olmayan Bedel" satırında gösterilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.