İnşaat işlerinde e-defter ve e-fatura uygulaması

İnşaat işlerinde e-defter ve e-fatura uygulaması

SORU ; Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Uygulamasında Brüt Hasılat Tespitinde Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşinden Elde Edilen Geliri dikkate alınacak mı?


MEHMET ALI MIZIRAK
Bağımsız Denetçi- SMMM


           421 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mükelleflerin vergi kanunlarına uyumlarının artırılması ile kayıt dışılığın izlenerek önlenmesi amaçlanmıştır.

Bu kapsamda, anılan Tebliğ'in "3. Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunluluğu" başlıklı bölümünün "3.1. Kapsama Giren Mükellefler" başlıklı bölümünde; "3.1.1. Yukarıda yer verilen yetkilere istinaden Bakanlığımızca aşağıda sayılan mükellef gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmiştir.

Öte yandan 5520 sayılı Kurumlar vergisi kanunun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı; safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinde ise birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zararın işin bittiği yıl kati olarak tespit edileceği ve tamamının o yılın geliri sayılarak mezkur yıl beyannamesinde gösterileceği, mükelleflerin bu madde kapsamına giren hallerde her inşaat ve onarma işinin hasılat ve giderlerini ayrı bir defterde veya tutmakta oldukları defterlerin ayrı sayfalarında göstermeye mecbur oldukları hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilir. Bitim tarihinden sonra bu işlerle ilgili olarak yapılan giderler ve her ne nam ile olursa olsun elde edilen hasılat, bu giderlerin yapıldığı veya hasılatın elde edildiği yılın kâr veya zararının tespitinde dikkate alınır."

Buna göre, yıllara sari inşaat işi kapsamında elde edilen gelirin işin bittiği yıl kati olarak tespit edileceği ve tamamının o yılın geliri sayılarak vergilendirileceği tabiidir. Dolayısıyla hangi yılda işin bittiği tespit edildiyse o yılın geliri Elektronik defter ve elektronik fatura uygulaması brüt hasılat tespitinde hesabına dahil edilmesi gerekecektir..

 Mehmet Ali Mızırak

Bağımsız Denetçi- SMMM

malimizirak@hotmail.com 
info@muhasebedr.com 

DİĞER YAZILARI