İnternet reklamları için kim nasıl beyan verecek?

Mehmet ŞENTÜRK Mali Müşavir/ Bağımsız Denetçi

İnternet Üzerinden Reklam Veren Tüm Mükelleflerin, Bu Giderlerini Beyannamelerinde Bildirmeleri  Zorunlu Hale Geldi ….

 Mehmet ŞENTÜRK

Mali Müşavir/ Bağımsız Denetçi

5n1vdenetim@gmail.com


Nedir Bu Reklam Giderleri Uygulaması?

Vergi Usul Kanunun Vergi Kesenlerin Sorumluluğu başlıklı 11.maddesinin 7.fıkrasıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza  aşağıdaki yetki tanınmıştır;

“Cumhurbaşkanı, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına, ödeme yapan veya ödemeye aracılık edenlerin vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunluluğu bulunup bulunmamasına, ödemenin konusunun mal veya hizmet alım satımı olup olmamasına, elektronik ortamda gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesine, ödeme yapılanın bu tutarı vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapıp yapmamasına bakılmaksızın, vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanlara vergi kesintisi yaptırmaya, iş grupları, iş nevileri, sektörler ve emtia grupları itibarıyla, vergiye tabi işlemle ilgili, vergi kanunlarında belirtilen alt ve üst limitler arasında olmak şartıyla, farklı kesinti oranları tespit etmeye yetkilidir.”

Söz konusu yetki, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 18.12.2019 tarihinde kullanılarak, 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarındaki Vergi Tevkifatı /Kesintisi kısımlarına aşağıdaki hüküm eklenmiştir;  

“… 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin birinci fıkrasında ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlara internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmış olup bu hizmetlere ilişkin olarak hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın vergi kesintisi yapılır.”

Düzenleme ile vergi güvenliğinin sağlanması amaçlanmış ve 1.1.2019 tarihinden itibaren İnternet ortamından verilen reklam hizmetleri gelir/kurumlar vergisi stopajı/tevkifatı kapsamına alınmıştır.

Reklam Giderlerinden Kimler, Hangi Oranda Vergi Tevkifatı Yapacak?

 

Karar ile 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren, internet ortamında reklam hizmetini veren veya reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlerin;

 

Ø     Mükellef olup olmamasına bakılmaksızın gerçek kişi olmaları halinde, bu kişilere yapılacak ödemelerden %15,

Ø     Türkiye’de kurumlar vergisi mükellefi olmaları halinde, bu kişilere yapılacak ödemelerden %0,

Ø     Dar mükellef kurum olmaları halinde, bu kişilere  yapılacak ödemelerden %15,

 

oranında, vergi kesintisi yapılarak hizmet ödemeleri gerçekleştirilecektir. Yapılan vergi kesintileri ise vergi sorumlusu olarak ödemeyi yapan tüm mükellefler tarafından Muhtasar  Beyanname ile  beyan edilecektir.

 

Reklam Hizmetleri Muhtasar Beyannamede Nasıl Gösterilecek?

476 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereği, internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmıştır. Ödeme yapılanın mükellef olup olmamasına bakılmaksızın internet ortamında reklam hizmeti verenlere veya verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.

01.02.2019 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html  resmi internet sitesinde yayımlanan duyuru ile Muhtasar Beyannamenin “Vergiye Tabi İşlemler” ve “Ödemeler” bölümlerine aşağıdaki kodlar eklenmiştir.

 

a)   Reklam hizmeti verenlere yapılan ödemelerden yapılacak kesintilerin beyanı için kullanılacak kodlar ve kesinti oranları: 

 

Muhtasar

Beyanname

Kodu

Reklam Hizmeti Alınanın Mükellefiyet Türü

Açıklaması

Tevkifat

Oranı

137

Gerçek Kişi

 (Gelir Vergisi Mükellefi)

İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler (GVK 94/18)

15

138

Kurumlar Vergisi Mükellefi

İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler (KVK 15/1-ğ)

0

279

Dar Mükellef

İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler (KVK 30/1-d)

15

 

 

b)  Reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemelerden yapılacak kesintilerin beyanı için kullanılacak  kodlar ve kesinti oranları:

 

Muhtasar

Beyanname

Kodu

Reklam Hizmeti Alınanın Mükellefiyet Türü

Açıklaması

Tevkifat

Oranı

138

Gerçek Kişi

 (Gelir Vergisi Mükellefi)

İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler (GVK 94/18)

15

140

Kurumlar Vergisi Mükellefi

İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler (KVK 15/1-ğ)

0

280

Dar Mükellef

İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler (KVK 30/1-d)

15

 

 Sonuç olarak; 

İnternet üzerinden verilen reklam hizmetlerinden yapılan vergi kesinti oranının “0” sıfır olması halinde de Muhtasar Beyannamenin Vergiye Tabi İşlemler  ile Ödemeler başlıklı bölümlerine ayrıntılı bir şekilde girilerek beyan edilmesi gerekmektedir.  Bu hususun tüm meslektaşlarımız tarafından unutulmaması ve de hesap planlarında bu tür giderlerin takibini sağlayacak ilgili hesapları açmalarını önemle hatırlatırım. 

Akıllara takılan soru ve sorunlar ise; ÇVÖ Anlaşmalarına göre Türkiye’de bir işyeri olmadığı durumda dar mükelleflerin reklamcılık hizmetleri kapsamında elde ettikleri ticari kazançlarının Türkiye'de vergilendirilmemesi gerektiği, internet üzerinden verilen reklam hizmetlerinden yapılan vergi kesintilerinin, kesinti yapılan mükellefler nezdinde gider yazılıp yazılamayacağı, bu kesintilerin iadesinin mümkün olup olamayacağı hususudur. Bu soruların cevabını oluşturacak ikincil düzenlemenin (Tebliğin), birçok vergi ihtilafını ortadan kaldırmak adına Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bir an önce yayınlanması uygun olacaktır.


DİĞER YAZILARI


-E-tebligat için Şirketlerin PTT'ye müracaatına gerek kalmadı

-Şirketlere yeni bir e-tebligat zorunluluğu daha geldi

-Şirket ortaklarına olan dövizli borçlardan kaynaklanan kur farkları gider yazılabilir mi?

-Yabancıya gayrimenkul. mal ve hizmet satış bedeli nakit tahsil edilemez  

-YASAL UYARI-