İnternet Reklamlarında Stopaj Uygulaması Netleşti

Mehmet ŞENTÜRK Mali Müşavir/ Bağımsız Denetçi

Google Ads, Facebook Vb. Firmalara Verilen Reklamlarda Stopaj Uygulaması Netleşti


Mehmet ŞENTÜRK

Mali Müşavir/Bağımsız Denetçi

5n1vdenetim@gmail.com

 

03.02.2019 tarihinde Muhasebedr sitesinde yayımlanan “İnternet ÜzerindenReklam Veren Tüm Mükelleflerin, Bu Giderlerini BeyannamelerindeBildirmeleri  Zorunlu Hale Geldi”  yazım ile uygulama hakkında detaylı bilgiye vede sorunlara değinmiştim .

Bu sorunların kısmi cevabını oluşturacak ikincil düzenleme (17. Seri Nolu kurumlar Vergisi Genel Tebliği) 15/02/2019 tarih ve 30687 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 

Reklam Giderlerinden Kimler, Hangi Oranda Vergi Tevkifatı Yapacak?

 

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren, internet ortamında reklam hizmetini veren veya reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlerin;

 

Ø     Mükellef olup olmamasına bakılmaksızın gerçek kişi olmaları halinde, bu kişilere yapılacak ödemelerden %15,

 

Ø     Türkiye’de kurumlar vergisi mükellefi olmaları halinde, bu kişilere yapılacak ödemelerden %0,

 

Ø     Dar mükellef kurum olmaları halinde, bu kişilere  yapılacak ödemelerden %15,

 

Oranında, vergi kesintisi yapılarak hizmet ödemeleri gerçekleştirilecektir. Yapılan vergi kesintileri ise vergi sorumlusu olarak ödemeyi yapan tüm mükellefler tarafından Muhtasar Beyannamede gösterilmek suretiyle  beyan edilecektir.

 

2018 Yılına Ait Reklam Faturaları İçin, 2019 Yılında Yapılan Ödemelerde Vergi Tevkifatı Uygulanacak mı?

 

476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında ve Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlara internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmış olup bu hizmetlere ilişkin olarak hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın 01.01.2019 tarihinden (bu tarih dahil)  itibaren vergi kesintisi yapılması gerektiği yönünde düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu vergi kesintisinin uygulanması açısından, internet ortamında reklam hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracılık edenlere 01.01.2019 tarihinden önce nakden veya hesaben ödeme yapılmış olması halinde,  bu ödemelerin konusunu teşkil eden hizmetlere ilişkin olarak 1/1/2019 tarihinden sonra yapılacak ödemelerden vergi kesintisi yapılmayacaktır.

Örneğin,

1-     Türkiye de kurulu (Z) A.Ş. Ekim 2018 döneminde yine Türkiye de kurlu (B) Reklamcılık Ltd. Şti.’den internet ortamında reklam hizmeti almış,

2-     Bu hizmete ilişkin (B) Reklamcılık Ltd. Şti. tarafından Kasım 2018 döneminde düzenlenen fatura (Z) A.Ş. tarafından yasal defterlerine kaydedilmiş,

3-     (Z) A.Ş. hizmet bedeline ait ödemesini ise 15 Ocak 2019 tarihinde (B) Reklamcılık Ltd. Şti’ne yapmıştır. 

Kasım 2018 döneminde (B) Reklamcılık Ltd. Şti. tarafından kesilen faturanın  (Z) A.Ş.’nin defterlerine kaydedilmesi ile hesaben ödeme gerçekleşmiş olduğundan 15 Ocak 2019 tarihinde yapılacak nakden ödeme üzerinden vergi kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.  

Google Ads, Facebook Vb.  Firmalarda Stopaj Uygulaması Nasıl Olacak?

476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yapılan değişiklik uyarınca, internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti veren veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık eden dar mükellef kurumlara 01.01.2019 tarihinden (bu tarih dahil)  itibaren yapılan ödemeler üzerinden %15 oranında vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.

Vergi kesintisi yapmakla sorumlu olanlar (Kamu idare ve kuruluşları, iktisadî kamu kuruluşları, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, ziraî kazançlarını bilânço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler) dışında kalanların ise dar mükellef bir kurumdan aldığı internet ortamındaki reklam hizmetleri karşılığında bu kuruma yapacakları ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapma yükümlülükleri bulunmamaktadır.

Söz konusu vergi kesintisinin uygulanması açısından, internet ortamında reklam hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracılık edenlere 01.01.2019 tarihinden (bu tarih dahil) önce nakden veya hesaben ödeme yapılmış olması halinde,  bu ödemelerin konusunu teşkil eden hizmetlere ilişkin olarak 01.01.2019 tarihinden sonra yapılacak ödemelerden vergi kesintisi yapılmayacaktır.

 

Örneğin,

1-     Türkiye de kurulu (C) A.Ş.,  Türkiye de kurulu ve reklam acenteliği faaliyetinde bulunan Bay (E) aracılığıyla Kasım 2018 döneminde,Kanuni ve iş merkezi İrlanda’da bulunan (L) Ltd.’den internet ortamında reklam hizmeti almış,

2-     (C) A.Ş., 100.000 ABD Doları olan bu reklam hizmet bedelinin %25 lik kısmını anlaşma gereği Kasım 2018 döneminde avans olarak reklam acenteliği faaliyetinde bulunan Bay (E)’ye ödemiş,

3-     (L) Ltd. bu reklam hizmetine ilişkin faturayı Bay (E) adına Aralık 2018 döneminde düzenlemiş,

4-     Bay (E), İrlanda’da bulunan (L) Ltd. tarafından düzenlenen faturayı bu dönemde yasal defterlerine kaydetmiş,

5-     Bay (E) de reklam hizmet bedeline ilişkin olarak Aralık 2018 döneminde (C) A.Ş. adına fatura düzenlemiş,

6-     (C) A.Ş. de söz konusu faturayı aynı dönemde yasal defterlerine kaydetmiş,

7-     (C) A.Ş. hizmet bedelinin kalan kısmını 20 Ocak 2019 tarihinde Bay (E)’ye ödemiş,

8-     Bay (E) ise hizmet bedelinin tamamını 31 Ocak 2019 tarihinde İrlanda’da bulunan (L) Ltd.’nin hesabına transfer etmiştir.

Kasım 2018 döneminde yapılan avans ödemesiyle bir kısmı nakden ve Aralık 2018 döneminde faturanın (C) A.Ş.’nin defterlerine kaydedilmesiyle hesaben ödemesi gerçekleşen hizmete ilişkin olarak, (C) A.Ş. tarafından 20 Ocak 2019 tarihinde Bay (E)’ye yapılan ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılmayacaktır.

Kanuni ve iş merkezi İrlanda’da bulunan (L) Ltd. tarafından reklam hizmetine ilişkin düzenlenen faturanın Bay (E)’nin yasal defterlerine Aralık 2018 döneminde kaydedilmesi ile hesaben ödeme gerçekleşmiş olduğundan Bay (E)’nin 31 Ocak 2019 tarihinde yaptığı nakden ödeme üzerinden vergi kesintisi yapmasına gerek bulunmamaktadır. 

Sonuç Olarak,

Kanuni ve İş Merkezi Türkiye’de bulunan, Kamu idare ve kuruluşları, iktisadî kamu kuruluşları, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, ziraî kazançlarını bilânço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler tarafından, internet üzerinden sağlanan reklam hizmetlerinde;

Ø     Reklam hizmetini veren veya reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlerin gerçek kişi olmaları halinde %15 , kurumlar vergisi mükellefi olmaları halinde %0 ve Dar mükellef kurum olmaları halinde ise %15 vergi tevkifatı uygulanacağı, 

Ø     İnternet üzerinden verilen reklam hizmetlerinden yapılan vergi kesinti oranının “0” sıfır olması halinde de Muhtasar Beyannamenin Vergiye Tabi İşlemler  ile Ödemeler başlıklı bölümlerine ayrıntılı bir şekilde girilerek beyan edilmesi gerektiği, 

Ø     01.01.2019 tarihinden önce nakden veya hesaben ödeme yapılmış olması halinde,  bu ödemelerin konusunu teşkil eden hizmetlere ilişkin olarak 01.01.2019 tarihinden sonra yapılacak ödemelerden vergi kesintisi yapılmayacağı, 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html  resmi internet sitesinde yayımlanan duyuru ve son  Tebliğ ile netlike kazanmış olsada, aşağıdaki husular halla belirsizliğini korumaktadır;   

?       Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarına ve Genel Tebliğlerine göre Dar mükelleflerin Türkiye’de bir işyeri olmadığında, bu mükelleflerin elde ettikleri ticari kazançlarının Türkiye'de vergilendirilmemesi husussu amir hüküm olmakla birlikte bu mükelleflerin reklamcılık hizmetleri kapsamında elde ettikleri kazançlardan vergi tevkiftının yapılıp yapılamayacağı, 

?       Kanuni ve İş Merkezi Türkiye’de bulunan Mükelleflerden yapılan kesintilerin  gider yazılıp yazılamayacağı, 

?       Kanuni ve İş Merkezi Türkiye’de bulunan Mükelleflerden yapılan kesintilerin iadesinin mümkün olup olamayacağı,


DİĞER YAZILARI


-E-Tebligat için beklenen açıklama nihayet geldi 

-İnternet Üzerinden Reklam Veren Tüm Mükelleflerin, Bu Giderlerini Beyannamelerinde Bildirmeleri  Zorunlu Hale Geldi 

-E-tebligat için Şirketlerin PTT'ye müracaatına gerek kalmadı

-Şirketlere yeni bir e-tebligat zorunluluğu daha geldi

-Şirket ortaklarına olan dövizli borçlardan kaynaklanan kur farkları gider yazılabilir mi?

-Yabancıya gayrimenkul. mal ve hizmet satış bedeli nakit tahsil edilemez  

-YASAL UYARI-