İnternet Reklamlarında Vergi Kesintisi Uygulaması

Turgay DÖNMEZ Vergi Müfettiş Yardımcısı       ÖZET 
       İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler üzerinden yapılacak vergi kesintisinin uygulaması ve kimlerin hangi durumlarda vergi kesintisi yapacağı 1 nolu kurumlar vergisi tebliğinde değişiklik yapan  17 seri nolu kurumlar vergisi tebliği ile açıklanmıştır. Söz konusu açıklamalar uyarınca Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında ve Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlara internet ortamında verilen reklam hizmetlerinin vergi kesintisi kapsamına alınmıştır. Bu çalışmamızda bu hizmetlere ilişkin olarak hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden reklam hizmetini veren veya reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlerin gerçek kişi veya tüzel kişi  olup olmamasına veya tam ve dar mükellef olup olmaması durumuna göre hangi hallerde ve hangi oranlarda  vergi kesintisi yapılması gerektiği açıklanmıştır.

İNTERNET ORTAMINDA REKLAM VERME HİZMETLERİNDE VERGİ KESİNTİSİ UYGULAMASI
           Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin yedinci fıkrası Cumhurbaşkanı ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına, ödeme yapan veya ödemeye aracılık edenlerin vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunluluğu bulunup bulunmamasına, ödemenin konusunun mal veya hizmet alım satımı olup olmamasına, elektronik ortamda gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesine, ödeme yapılanın bu tutarı vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapıp yapmamasına bakılmaksızın, vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanlara vergi kesintisi yaptırmaya, iş grupları, iş nevileri, sektörler ve emtia grupları itibarıyla, vergiye tabi işlemle ilgili, vergi kanunlarında belirtilen alt ve üst limitler arasında olmak şartıyla, farklı kesinti oranları tespit etmeye yetkilidir’’ şeklindedir.
Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin yedinci fıkrası ile Cumhurbaşkanına verilen yetki, 19/12/2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 18/12/2018 tarihli ve 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kullanılmıştır.
Söz konusu Kararın eki Kararın 1 inci maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında ve Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlara internet ortamında verilen reklam hizmetlerinin vergi kesintisi kapsamına alınmış olduğu, bu hizmetlere ilişkin olarak hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın vergi kesintisi yapılması gerektiği yönünde düzenleme yapılmıştır. Konuya ilişkin açıklamalar başlıklar halinde aşağıdaki şekilde açıklanmıştır.
İnternette Reklam Hizmeti Veren veya Reklam Hizmetine Aracılık Edenin Tam Mükellef  Kurum Olması 
           Kurumlar vergisi kanunu 15. Madde ve Gelir Vergisi 94. Madde uyarınca Vergi kesintisi yapmakla sorumlu olanlar, tam mükellef bir kurum tarafından kendilerine internet ortamında verilen reklam hizmeti karşılığında bu kuruma yapacakları ödemeler üzerinden %0 oranında vergi kesintisi yapmakla yükümlüdürler. Vergi kesintisi yapmakla sorumlu olanlar dışında kalanların ise tam mükellef bir kurumdan aldığı internet ortamındaki reklam hizmetleri karşılığında bu kuruma yapacakları ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapma yükümlülükleri bulunmamaktadır.
           İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemelerin bu hizmetin verilmesine aracılık eden tam mükellef bir kuruma yapılması halinde, bu ödemeler üzerinden %0 oranında vergi kesintisi yapılacaktır. Öte yandan, internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık eden tam mükellef kurum tarafından, bu hizmetin karşılığı olarak hizmeti verene yapılan ödemeler üzerinden de vergi kesintisi yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla, ödemenin bu hizmetin verilmesine aracılık eden kuruma yapılması ve daha sonra hizmete aracılık eden kurum tarafından tahsil edilen hizmet bedellerinin asıl hizmet sunucusuna ödenmesinde de vergi kesintisi yapılması gerekmekte olup asıl hizmet sunucusunun tam mükellef olması halinde vergisi kesintisi oranı %0 olarak uygulanacaktır.
Cumhurbaşkanı kararıyla internet ortamında reklam hizmeti verenler veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden  vergi kesintisi yapılacağı hüküm altına alınmış ancak oran 01.01.2019 tarihinden itibaren %0 olarak belirlendiğinden tam mükellef kurumlara internetten  reklam hizmeti için ödenen tutarlardan uygulamada bir kesinti yapılmayacaktır. Reklam hizmetine aracılık edenler tahsil ettikleri hizmet bedellerini asıl sunucuya öderken de vergi kesintisi yapacaklardır. Yani vergi kesintisi konuya getirilmiş olup araya giren kişi sayısı farketmeksizin vergi kesintisi yapalacaktır. Asıl hizmet sunucusunun tam mükellef olması halinde vergisi kesintisi oranı %0 olarak uygulanacaktır. 
İnternette Reklam Hizmeti Veren veya Reklam Hizmetine Aracılık Edenin Gerçek kişi  Olması
       İnternette reklam hizmeti veren veya reklam hizmetine aracılık edenin gerçek kişi  Olması durumunda ise gerçek kişinin dar veya tam mükellef olması durumu farketmeksizin %15 vergi kesintisi uygulanacaktır. İnternet ortamında reklam hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracılık edenlerin mükellef olup olmadığına bakılmaksızın, bu hizmetlere ilişkin ödemelerden vergi kesintisi yapılması gerekmektedir. 
İnternette Reklam Hizmeti Veren veya Reklam Hizmetine Aracılık Edenin Dar Mükellef  Olması
             Vergi kesintisi yapmakla sorumlu olanlar, dar mükellefiyete tabi bir kurumun internet ortamında verdiği reklam hizmeti karşılığında bu kuruma yapacakları ödemeler üzerinden %15 oranında vergi kesintisi yapmakla yükümlüdürler. Vergi kesintisi yapmakla sorumlu olanlar dışında kalanların ise dar mükellef bir kurumdan aldığı internet ortamındaki reklam hizmetleri karşılığında bu kuruma yapacakları ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapma yükümlülükleri bulunmamaktadır. Dar mükelleflere yapılan ödemelerden vergi kesintisi için dar mükellefin gerçek veya tüzel kişi olmasının bir önemi yoktur. Her halükarda %15 vergi kesintisi yapılacaktır.
            Asıl hizmet sunucusu olan dar mükellef bir kurum tarafından internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemelerin, bu hizmetlere aracılık eden tam mükellef bir kuruma yapılması durumunda tam mükellef kuruma yapılan ödemelerden %0 vergi kesintisi yapılacaktır. Ancak, hizmete aracılık eden tam mükellef kurum tarafından, internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin tahsil edilen bedellerin, internet ortamında reklam hizmeti veren asıl hizmet sunucusu dar mükellef kuruma ödenmesinde, bu ödemeler üzerinden hizmete aracılık eden tam mükellef kurum tarafından %15 oranında vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.
         İnternet ortamında reklam hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracılık edenlerin mükellef olup olmadığına bakılmaksızın, bu hizmetlere ilişkin ödemelerden vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.
Vergi Kesintilerinin Yapılma Zamanı 
     476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 1/1/2019 tarihinden itibaren yapılacak ödemelere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup hizmet bu tarihten önce verilmiş olsa dahi, anılan tarihten itibaren (bu tarih dahil) yapılan ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılacaktır.
        Söz konusu vergi kesintisinin uygulanması açısından, internet ortamında reklam hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracılık edenlere anılan Kararın yürürlük tarihinden önce nakden veya hesaben ödeme yapılmış olması halinde,  bu ödemelerin konusunu teşkil eden hizmetlere ilişkin olarak 1/1/2019 tarihinden sonra yapılacak ödemelerden vergi kesintisi yapılmayacaktır.
Örneğin, (C) A.Ş. reklam acenteliği faaliyetinde bulunan Bay (E) aracılığıyla Kasım 2018 döneminde kanuni ve iş merkezi İrlanda’da bulunan (L) Ltd.’den internet ortamında reklam hizmeti almıştır. (C) A.Ş., 100.000 ABD Doları olan hizmet bedelinin %25 lik kısmını anlaşma gereği Kasım 2018 döneminde avans olarak Bay (E)’ye ödemiştir. (L) Ltd. bu reklam hizmetine ilişkin faturayı Bay (E) adına Aralık 2018 döneminde düzenlemiş ve Bay (E) faturayı bu dönemde yasal defterlerine kaydetmiştir. Bay (E) de reklam hizmet bedeline ilişkin olarak Aralık 2018 döneminde (C) A.Ş. adına fatura düzenlemiş ve (C) A.Ş. söz konusu faturayı aynı dönemde yasal defterlerine kaydetmiştir. (C) A.Ş. hizmet bedelinin kalan kısmını 20 Ocak 2019 tarihinde Bay (E)’ye ödemiş, Bay (E) ise hizmet bedelinin tamamını 31 Ocak 2019 tarihinde (L) Ltd.’nin hesabına transfer etmiştir.
Kasım 2018 döneminde yapılan avans ödemesiyle bir kısmı nakden ve Aralık 2018 döneminde faturanın (C) A.Ş.’nin defterlerine kaydedilmesiyle hesaben ödemesi gerçekleşen hizmete ilişkin olarak, 20 Ocak 2019 tarihinde Bay (E)’ye yapılan ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılmayacaktır.
Kanuni ve iş merkezi İrlanda’da bulunan (L) Ltd. tarafından reklam hizmetine ilişkin düzenlenen faturanın Bay (E)’nin yasal defterlerine Aralık 2018 döneminde kaydedilmesi ile hesaben ödeme gerçekleşmiş olduğundan Bay (E)’nin 31 Ocak 2019 tarihinde yaptığı nakden ödeme üzerinden vergi kesintisi yapmasına gerek bulunmamaktadır.”
e.Vergi Kesintisinin Hesaplanması Ve Kayıtlarda Gösterilmesi Zorunluluğu
        Kurumlar vergisi kanunun 15. Maddesinin 7. Fıkrası Yapılacak vergi kesintisinde kazanç ve iratlar gayrisafî tutarları üzerinden dikkate alınır. Kesilmesi gereken verginin ödemeyi yapan tarafından üstlenilmesi halinde vergi kesintisi, ödenen tutar ile ödemeyi yapanın yüklendiği verginin toplamı üzerinden hesaplanır.’’şeklindedir. Örneğin A Ltd. Şti. dar mükellef bir şirkete internetten reklam hizmeti karşılığında 20.000,00 TL ödeme yapmıştır. Bu ödeme net tutar olarak düşünülecek ve vergi kesintisi de A ltd. şti. tarafından üstlenildiğinden 20.000,00/0,85=23.529,41 TL olarak brüte iblağ edilecektir. Brüt tutar üzerinden 23.529,41*%15= 3.529,41 TL vergi kesintisi yapılarak vergi dairesine ödenecektir.(örnekte KDV her duruma göre değişeceğinden ihmal edilmiştir.)    
 
          Kurumlar vergisi kanunun 15. Maddesinin 8. Fıkrası ‘’Bu maddede belirtilen ödemelerden yapılan vergi kesintisi, kesinti yapanların kayıt ve hesaplarında ayrıca gösterilir’’şeklindedir.. Ayrıca gösterilme zorunluluğu hesaben ödeme deyimi bakımından da çok önemlidir. Çünkü vergi kesintisi hesaben ödeme durumunda da yapılacaktır. Nakden ödemeyi beklemeksizin kesinti kayıtlarda gösterildiğinde de vergi kesintisi yapılmak zorunludur.
            f.Sonuç
             Cumhurbaşkanlığı kararıyla internet ortamında verilen reklam hizmetleri veya internet ortamında verilen reklam hizmetlerine aracılık yapanlara yapılan ödemelerden Vergi kesintisi yapmakla sorumlu olanlar tam mükellef kurumlara bu hizmetler karşılığında yapılan ödemelerden %0 kesinti yapacaklardır. Gerçek kişilere bu hizmetler karşılığında yapılan ödemelerden  ise tam veya dar mükellef olmasına ve hatta mükellef olup olmaması durumuna bakılmaksızın  %15 vergi kesintisi yapılacaktır. Dar mükelleflere bu hizmetler karşılığında yapılan ödemelerden  ise gerçek kişi veya tüzel kişi olması ve hatta mükellef olup olmaması durumu farketmeksizin %15 vergi kesintisi yapılacaktır. Vergi kesintisi gayri safi tutarlar üzerinden yapılacağından ödenen net tutarlar vergi ödeme yapan tarafından üstlenildiğinde brüte iblağ edilerek vergi kesintisi hesaplanacaktır. Mükelleflerin 01.01.2019 tarihinden itibaren internet ortamında reklam hizmeti almaları durumunda bu karardaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.                  
                                                                                             
Kaynakça: 
1.Kurumlar Vergisi Kanunu 
2.Gelir Vergisi Kanun
3.Kurumlar vergisi Kanunu 1. Seri nolu tebliğ
4.476 nolu Cumhurbaşkanlığı kararı