İş akitleri fesh edilen çalışanların emekliliği haketmesi

İş akitleri fesh edilen çalışanların emekliliği haketmesi

İş Akitleri Feshedilen veya Görevlerine Son Verilen Sigortalılardan Mahkeme Kararıyla Görevlerine İade Olunanların Aylıklarının Kesilmesi ve Yeniden Başlatılması 4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesine göre, iş akdi feshedildikten sonra geçerli sebep gösterilmeden veya gösterilen sebebin geçerli olmadığının mahkeme kararıyla tespit edilmesi halinde, sigortalının, kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için en çok dört aya kadar ödenen ücret ve diğer haklardan tüm sigorta kollarına ait primler kesilmektedir.

Bunlardan özel sektörde çalışmakta iken, mahkeme kararı alınana kadar geçen sürede Kurumdan aylık talebinde bulunan ve taraflarına yaşlılık aylığı bağlanan sigortalıların mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, Devredilen SSK Tahsisler Daire Başkanlığının 7/9/2005 tarihli ve 12-149 Ek sayılı Genelgesi ile tahsis talebinde bulunup tercihlerini aylıkların devamı yönünde kullananların, aylık bağlanması talep tarihinden geçerli olmak üzere sosyal güvenlik destek primine tabi tutulmaları uygun görülmüş, yine aynı Genelgede bu durumda olanlardan kamu işyerlerinde çalışanlar için 5335 sayılı Kanun gereği aylıklarının başlangıç tarihi itibariyle kesilmesi gerekmektedir.

Ancak, kamu sektöründe çalışırken yukarıda açıklandığı şekilde iş akitleri feshedilen ve Kurum tarafından yaşlılık aylığı bağlanıp daha sonra mahkeme kararıyla görevlerine iade olmaları nedeniyle taraflarına dört aya kadar hizmet kazandırılanlardan 5335 sayılı Kanun gereği aylıkları başlangıç tarihi itibariyle kesilenler hakkında, söz konusu sigortalıların iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten sonra fiili çalışmalarının bulunmaması ve iş akdinin feshedildiği tarihten sonra işten ayrılma şartının gerçekleşmiş olduğu göz önüne alındığında mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla; 1/1/2005 tarihinden sonraki süreler için aylık bağlananlardan yeniden çalışmaya başlamayanların;

- Aylık başlangıç tarihleri mahkeme kararıyla hizmet kazandırılan 4 aylık süreye tekabül edenlerin bu sürede ödenen aylıklarının kesilmesi,

- Sigortalılara hizmet kazandırılan 4 aylık süreyi takip eden ay başından itibaren talep alınmaksızın aylık bağlanması,

- Sigortalıların yapılan yersiz ödemelerde herhangi bir kasıt ve kusurunun olmaması nedeniyle yersiz ödenen aylıkların 1/4 oranında aylıklardan kesilmesi, gerekmektedir.

Örnek: Sigortalı bir kamu kurumu olan Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünde çalışmakta iken 4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesine göre 28/12/2004 tarihinde iş akdi sona erdirilmiştir. Sigortalı işe iade edilmesi talepli dava açmış aynı zamanda 14/1/2005 tarihli talep dilekçesi ile Kurumdan yaşlılık aylığı talebinde bulunmuş ve tarafına 15/1/2005 tarihi itibariyle yaşlılık aylığı bağlanmıştır. Mahkeme tarafından sigortalı hakkında görevine iade ve mahkeme kararının kesinleştiği ve çalıştırılmadığı 4 aylık süreye ilişkin ücret ödenmesine karar verilmiş ve söz konusu karar gereğince işveren tarafından iş akdinin sona erdirildiği tarihten itibaren 4 aylık süreye ilişkin Kuruma tüm sigorta kollarına tabi prim yatırılmıştır.

Diğer bir ifadeyle, sigortalı için Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü işyerince 28/4/2005 tarihine kadar Kuruma tüm sigorta kolları üzerinden prim ödenmiştir. Bu durumda, sigortalıya 29/12/2004-28/4/2005 süresinde kamu işyerinden hizmet kazandırıldığından ve sigortalının yaşlılık aylığı başlangıcı bu süreye denk gelen 15/1/2005 tarihinden itibaren başlatıldığından, aylık 5335 sayılı Kanun gereğince başlangıç tarihi itibariyle kesilecek, sigortalıdan yeni bir tahsis talep dilekçesi alınmadan aylıkları hizmet süresinin sona erdiği tarihi takip eden ay başı olan 15/5/2005 tarihinden itibaren yeniden başlatılacak ve sigortalıya 15/1/2005-28/4/2005 süresinde yersiz ödenen aylıklar bağlanan yeni aylığından 1/4 oranında kesilecektir.

ÖZGÜR KAYA

www.turkgun.com