İşçinin iş görmekten kaçınma hakkı (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi)

İşçinin iş görmekten kaçınma hakkı (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi)

İşçinin iş görmekten kaçınma hakkı (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi)

Bir işyerinde çalışan işçiler ücret ve ikramiye alacakları ödenmediği gerekçesiyle iş görmekten kaçınırlar.  İşveren de bu işçilerin iş sözleşmelerini fesheder.

Bu durum karşısında işçiler işe iade davası açarlar.

Sonuç ?

Yargıtay Kararını okuyalım.

‘’Davacı ve arkadaşlarının ücret ve ikramiye alacakları ödenmediği için iş görmekten kaçındıkları, bu nedenle davalı işverence iş sözleşmelerinin feshedildiği dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Mahkemece alınan bilirkişi raporunda iş görmekten kaçınma hakkının kullanıldığı tarih itibariyle davacının ücret alacağının mevcut olduğu belirtilmiş ise de, ücretin ödenmesi gereken 08.05.2006 günü ile iş görmekten kaçınılan tarih arasında en az 20 günlük süre gecikme şartı gerçekleşmiş değildir. Davacı vekili, Aralık 2005 ve Ocak 2006 aylarına ait ikramiye alacaklarının da eylem tarihi itibariyle ödenmediğini belirtmiştir. Davalı vekili anılan ayları ait ikramiye alacaklarının ödendiğini savunmuştur. İkramiyelerin ödenip ödenmediği hususu iş görmekten kaçınma hakkının doğumu ile doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle anılan ikramiyelerin ödenip ödenmediği, ödenmiş ise tarihi kuşkuya yer vermeyecek şekilde açıklığa kavuşturulmalı, davacının eyleminin İş Kanunu’nun 34. maddesi kapsamında kalıp kalmadığı ve dolayısıyla geçerli nedene dayanıp dayanmadığı belirlenerek sonucuna göre bir karar verilmelidir.’’ (Y.9.H.D 30.10.2007,E.2007/19022, K.2007/31395)

Netice:  İş görmekten kaçınma hakkının kullanılabilmesi için, ücretin ödenmesi gereken gün ile iş görmekten kaçınılan tarih arasında en az 20 günlük süre gecikme şartının gerçekleşmesi zorunludur.

Ahmet Metin Aysoy

SGK E.Başmüfettişi

AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU