İşe bir gün dahi devamsızlık yapanlar dikkat (Ahmet Metin Aysoy)

İşe bir gün dahi devamsızlık yapanlar dikkat (Ahmet Metin Aysoy)

İşe bir gün devamsızlık hafta tatili ücretinin ödenmesine engel mi? (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi) 

Soru : Hafta içinde bir gün işçi  işe izinsiz ve mazeretsiz gelmezse, kendisine hafta tatili ücreti ödenir mi?

Bu sorunun cevabı için, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 46 ve 63’ üncü maddelerini birlikte değerlendirmek gerekmektedir.

Hafta tatili ücreti

Madde 46 - Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen işgünlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (haftatatili) verilir.

Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir.

Şu kadar ki;  1. a) Çalışmadığı halde kanunen çalışma süresinden sayılan zamanlar ile günlük ücret ödenen veya ödenmeyenkanundan veya sözleşmeden doğan tatil günleri,b) Ek 2. Madde de sayılan süreler,


  2. c) Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinlerle hekim raporuyla verilen hastalık vedinlenme izinleri,Çalışılmış günler gibi hesaba katılır.
Zorlayıcı ve ekonomik bir sebep olmadan işyerindeki çalışmanın haftanın bir veya birkaç gününde işveren tarafındantatil edilmesi halinde haftanın çalışılmayan günleri ücretli hafta tatiline hak kazanmak için çalışılmış sayılır.

Bir işyerinde işin bir haftadan fazla bir süre ile tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebepler ortaya çıktığı zaman, 24ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebeplerden ötürü çalışılmayan günler için işçilereödenen yarım ücret hafta tatili günü için de ödenir.Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde hafta tatili ücreti işverence işçiye ödenir.

Çalışma süresi

Madde 63 - Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırk beş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.

Değerlendirme ve sonuç

Hafta tatili ücretine hak kazanmak için o hafta 45 saat çalışmak gerekmektedir. 46’ıncı maddede belirtilen durumlarda da, hafta içinde çalışılmadığı halde hafta tatili ücretine hak kazanılır. Hafta içinde bir gün işçi  işe izinsiz ve mazeretsiz gelmezse, kendisine hafta tatili ücreti ödenmez.

Ahmet Metin Aysoy

SGK E.Başmüfettişi

AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU