İşe devamsızlıkta haklı nedenle geçerli neden ayırımına dikkat (Ahmet Metin Aysoy)

İşe devamsızlıkta haklı nedenle geçerli neden ayırımına dikkat (Ahmet Metin Aysoy)

İşe devamsızlık nedeniyle iş sözleşmesinin feshinde haklı neden ile geçerli neden arasındaki ayırıma dikkat ! (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi)

ahmet-metin-aysoy-muhasebe-doktoruBilindiği gibi, işçinin iş sözleşmesi feshedilirken, haklı neden söz konusu ise kıdem tazminatı ödenmediği gibi, fesih bildirim süresine de uymak gerekmemektedir.

Buna karşılık, işçinin iş sözleşmesi feshedilirken, geçerli neden söz konusu ise, kıdem tazminatının ödenmesi (en az 1yıl çalışması varsa) gerekmektedir . Ayrıca fesih bildirim süresine de uymak veya ihbar tazminatı ödenmesi icap etmektedir.

Öte yandan, 4857 sayılı İş Kanununun 25/2-g maddesine göre ; İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi halinde iş sözleşmesi " haklı nedenle " feshedilebilir . Ancak, geçerli mazereti olan işçinin sözleşmesi haklı nedene dayanılarak feshedilemez.

Konuya ilişkin Yargıtay kararı ;

"Devamsızlık yaptığı günlerden birinde davacının gözünü kaynak aldığından işe gelemediğini savunmasında belirtmiş, davalı tanıkları aynı zamanda tutanak tanıkları tarafından aynı yönde beyanda bulunmuştur. Devamsızlık nedeniyle iş sözleşmesinin haklı nedenle feshi şartları oluşmamıştır. Davacının başka tarihlerde devamsızlık yapması, şahsi dosyasında işe geç gelme ve mazeretsiz ve izinsiz işe gelmeme nedeniyle tutulan tutanaklar ve verilen uyarılar dikkate alındığında davacının eylemleri işyeri disiplini ve işleyişini olumsuz yönde etkileyecek nitelikte olduğundan işverence yapılan fesih işleminin geçerli nedene dayanmaktadır."

Yargıtay Kararı Çimento İşveren Dergisi

2014-11-05 Y.7.H.D. 4857 sayılı İş Kanunu m. 25/2-g 2014/12684 2014/20227 MAYIS 2015 29-3 58

Ahmet Metin Aysoy

 SGK E.Başmüfettişi

–AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU