İşverenler için hapis riski güncel yasa değişikliği (Ahmet Metin Aysoy)

İşverenler için hapis riski güncel yasa değişikliği (Ahmet Metin Aysoy)

İşyeri faaliyetinin durması ile durdurulmasında hapis cezasına dikkat. (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi)

Hapis cezası yeni değişiklik!

İşverenler ve işçiler açısından bilinmesi önem taşıyan konu; işin durması veya iş yeri faaliyetinin durdurulması halinde, işçi ücretlerinin ödenip ödenmeyeceği, ya da ne kadar süre ile hangi tutarda ödeneceğidir.

Burada uygulanacak mevzuatı belirlemedeki temel kıstas; iş yeri faaliyetinin durmasının, zorlayıcı sebeplerden kaynaklanıp kaynaklanmadığıdır.

Şayet işyeri faaliyeti, zorlayıcı sebeplerden durmuş ise, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanacak, zorlayıcı sebepler mevcut değilse, işletme risklerinden dolayı iş durdurulmuş ise, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri tatbik edilerek, işçi ücretlerinin ödenip ödenmeyeceği, ya da ne kadar süre ile hangi tutarda ödeneceği, sorusu cevap bulacaktır.

Yeri gelmişken, 4.4.2015 tarih ve 6645 sayılı Yasa ile 6331 sayılı Yasada yapılan güncel bir değişikliğe; işverenler için hapis riski taşıyan önemli ve  yeni bir düzenlemeye de dikkat çekeceğiz.

Zorlayıcı sebepler varsa

Yangın, sel gibi zorlayıcı sebeplerle işin durması durumunda, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24 ve 25 inci maddelerin(III) numaralı bentleri ile 40’ncı maddesi uygulanacaktır.

İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa veya İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması halinde, zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir.

İşin durdurulmasını gerektiren sebepler varsa

6331 sayılı Kanunu’nun 25’inci maddesine göre: İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur. Ayrıca çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulur.

(Ek: 4/4/2015-6645/2 md.) Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ihale ile alınan işlerde; teknolojik gelişme, iş gücü kapasitesinin artırılması, üretim metotlarında yenilik gibi bir kısım unsurlar sağlanmadan üretim ve/veya imalat planlarına, iş programlarına aykırı hareket edilerek üretim zorlaması nedeniyle hayati tehlike oluşturacak şekilde çalışma biçimleri, işin durdurulma sebebi sayılır.

(Ek: 4/4/2015-6645/2 md.) İşyerinde durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptıran işveren veya işveren vekillerine üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödemekle veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermekle yükümlüdür.

Ahmet Metin Aysoy

SGK E.Başmüfettişi

AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU