Kasaplık faaliyetinin vergilendirilmesi

Kasaplık faaliyetinin vergilendirilmesi hakkında Gelir İdaresi özelgesi 

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Konya Vergi Dairesi Başkanlığı
 
Sayı31435689-120 - 92243 - 12.09.2019

Konu :  Kasaplık faaliyetinin vergilendirilmesi

İlgi :  13/10/2017 tarihli özelge talebiniz.
 
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Derbent İlçesinde kasaplık faaliyetiniz dolayısıyla basit usulde ticari kazanç mükellefi iken, Derbent Malmüdürlüğü'nce 25/10/1982 tarihli ve 8/5521 sayılı, 12/01/1995 tarih ve 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları uyarınca gerçek usulde vergilendirilmeniz gerektiği yönünde tarafınıza yazı gönderildiği belirtilerek, canlı hayvan alım satımı yapmadığınızdan kasaplık faaliyetiniz dolayısıyla, basit usulde vergilendirilmeye devam edip edemeyeceğiniz hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtildikten sonra, ticari kazancın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve Gelir Vergisi Kanununda yazılı gerçek (Bilânço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

Yine aynı Kanunun 46 ncı maddesinde, 47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançlarının basit usulde tespit olunacağı hükme bağlanmış olup anılan maddelerde basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları açıklanmıştır.

Mezkur Kanunun "Basit Usulün Hududu" başlıklı 51 inci maddesinde, basit usulden faydalanamayacak mükellefler sayılmış olup anılan maddenin verdiği yetkiye istinaden çıkartılan 12/01/1995 tarih ve 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile büyükşehirlerde bazı faaliyetleri yapan mükellefler gerçek usulde vergilendirme kapsamına alınmıştır.
 
Söz konusu kararnamede, 02/07/2013 tarihli ve 2013/5080 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişiklik ile 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyesi kurulan ve büyükşehir belediyesi sınırları içerisine alınan yerler, 95/6430 sayılı kararname kapsamı dışına çıkartılmıştır. Böylece, 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunla büyükşehir kurulan yerler ile büyükşehir belediyesi sınırları içerisine alınan yerlerde 95/6430 sayılı kararnamede sayılan iş grupları itibariyle faaliyette bulunan mükelleflerin, diğer şartları da taşımaları kaydıyla basit usulde vergilendirilmelerine devam olunması sağlanmıştır.

Diğer taraftan,  Gelir Vergisi Kanununun 51 inci maddesinin 12 numaralı bendinin verdiği yetkiye dayanılarak çıkartılan 25/10/1982 tarihli ve 8/5521 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında ise zirai mahsul satın alarak bu mahsulleri kısmen veya tamamen tüketici dışında kalanlara satan ticaret erbabının 1/1/1983 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilmeleri kararlaştırılmıştır.

 Derbent Malmüdürlüğü tarafından nezdinizde düzenlenen yoklamada, işyerinizde satmış olduğunuz etleri bazen … Ltd.Şti.'nden aldığınız, bazen de kendinizin canlı olarak alıp keserek dükkanınızda perakende olarak sattığınız, dükkanınız haricinde 30 adet küçükbaş hayvan, 10 adet büyükbaş hayvan alıp sattığınız tespit edilmiştir.

Diğer taraftan, kasaplarca satın alınan canlı hayvanların kesim ameliyesiyle et, sakatat,  deri ve benzeri emtia haline getirilmesi, zirai mahsulün vasfını, hassasını ve mahiyetini değiştirmektedir. Başlangıçta zirai mahsul olan canlı hayvan, kesim işi ile daha sonra ticari emtia (işlenmiş ürün) haline dönüştüğünden, canlı hayvan alıp kesim işiyle işlenmiş ürün haline gelen emtia satışı (canlı hayvan alım satımı yapmamaları şartıyla) dolayısıyla basit usulde vergilendirme şartları ihlal edilmiş sayılmayacaktır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında bulunmayan Konya İli Derbent İlçesinde yer alan işyerinizde yapmış olduğunuz kasaplık faaliyetiniz dolayısıyla (canlı hayvan alıp kesim işiyle işlenmiş ürün haline getirilen emtia dahil)  Gelir Vergisi Kanununun 47 ve 48 inci maddelerinde belirtilen basit usule tabi olmanın genel ve özel şartlarını topluca taşımanız kaydıyla basit usulden faydalanmanız mümkün bulunmaktadır.

 Ancak, canlı hayvan alıp bu hayvanları doğrudan doğruya satma (canlı hayvan alım satımı) faaliyetiniz, 25/10/1982 tarihli ve 8/5521 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında kalacağından basit usulde vergilendirmeden yararlanmanız mümkün bulunmamakta olup gerçek usulde vergilendirilmeniz gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.