KDV Genel uygulama tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (Seri no:15)

KDV Genel uygulama tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (Seri no:15)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 15)

MADDE 1- 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma

Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-2.2.) bölümünün dördüncü paragrafının

sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, Türkiye içinde taşıma hakkı bulunmayan yabancı bayraklı gemilere,

tersanelerde verilen tadil, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin bedelin bir kısmının döviz

olarak Türkiye’ye getirilmesi halinde, yabancı bayraklı geminin tadil, bakım ve onarım için

tersaneye giriş çıkış yaptığının Liman Başkanlığı tarafından verilecek belge ile tevsik

edilmesi kaydıyla, döviz olarak Türkiye’ye getirilen tutarın istisna kapsamındaki hizmet

bedeline bölünmesi ile bulunacak oranın, yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV

tutarı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarın iadesi dövizin tamamı Türkiye’ye getirilmeden

yapılabilir.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin (II/B-7.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “Milli

Savunma Bakanlığı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Adalet Bakanlığı,” ibaresi ve (II/B-

7.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “-Milli Savunma Bakanlığı,” satırından sonra

gelmek üzere alt satır olarak “-Adalet Bakanlığı,” satırı eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğin (III/B-3.) bölümünün üçüncü paragrafı ile (III/B-3.2.5.)

bölümünde yer alan "28 ve 29 uncu sırası” ibaresi “28, 29 ve 31 inci sırası” olarak

değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Tebliğin (IV/A-6.) bölümünün beşinci paragrafının ilk cümlesinde

yer alan “mahsuben iadesi” ibaresi, “mahsuben iadesi (Özel tüketim vergisine tabi olan

malların indirimli oran uygulanmak suretiyle tesliminden kaynaklanan KDV iade alacağının,

bu mallara ilişkin ÖTV borçlarına mahsuben iadesi hariç)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür

NOT: Bu Tebliğ Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderilmiştir (10.11.2017)