KDV İndiriminden Çıkarılan Fatura Form Ba'dan Çıkarılacak mı?

MEMDUH ÖZCAN SMMM BAĞIMSIZ DENETÇİ


memduh.ozcn@hotmail.com 

Mükelleflerin hakkında yapılan ihbarlar, vergi incelemesi, Katma Değer Vergisi İade alacağı sırasındaki incelemeler-sorgulamalar  vb. sonucu ; 

Sahte Belge düzenlediği,
Sahte Belge kullandığı
veya bu iki suça iştirak edenlerden  mal ve hizmet aldıkları tespitleri yapılmaktadır.

    Yapılan tespitler sonucu, Vergi türlerine göre gerekli tarhiyatlar yapılarak  işlemin niteliğine göre  mükellefler  özel esaslar statüsüne girmektedirler.

Bu durum  mükelleflerin   bazı olumsuzluklarla karşılaşmasına sebep olmasına yol açacağı için mal ve hizmet alımlarında dikkatli davranmaları gerekmektedir. 

 Yapılan tespitler özellikle Katma Değer Vergisi iade talebinin  olduğu döneme isabet (KDVİRA sorgulaması ile) ettiyse, o zaman KDV beyannameleri ile sisteme yüklenen  KDV listeleri ile YMM raporlarının ilgili bölümleri nin değiştirilmesine sebep olacaktır.

Tespit edilen tutar YÜKLENİLEN  ve iade talep edilen KDV nin için de ise,  iade tutarı revize edilmiş ve azalmış olacaktır.
Sorgulama veya İncele sonucu ortaya çıkan SMİYB lerin  iade  den çıkartılması iade işleminin Kanunlara uygun  gerçekleşmesi;

 İADE DÜZELTME sinden (iadesinden) birinci derece de sorumlu VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLERİNİ (Gider Saymanı) SAYIŞTAY denetimi Sorumluluğundan kurtarmaktadır. 

 FORM BA LARIN DÜZELTİLİP DÜZELTİLMEYECEĞİ  

Bilindiği üzere,  3065 sayılı KDV nünün 29/1 maddesi a bendinde , mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisinden kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısı ile hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV yi  indirebilecekleri,

Aynı Kanunun 34/1 inci maddesinde ise Yurt içinden saplanan veya yurt dışından ithal olunan mal ve hizmetlere ait KDV lerin alış vesikalarında ayrıca gösterilmek ve bu vesikaları Yasal defterlerine kayıt etmek şartı ile indirebilecekleri,

Öte yandan, 2013 Sayılı Vergi Usul Kanunun 3 maddesinin (b) bendinde ‘’’ Vergilendirmede Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin  esas olduğu  ve  gerçek mahiyetinin yemin hariç her türlü delille ispatlanabileceği  , ancak vergiyi doğuran olayla ilgisi tabii ve açık bulunmayan şahit ifadesinin vasıtası olarak kullanılamayacağı, iktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutat olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat külfetinin bunu iddia eden tarafa ait olduğu" hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun 227 nci maddesinde; bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburi olduğu, 229-242 nci maddelerinde de bu Kanuna göre düzenlenmesi ve alınması gereken vesikalara ait hükümlerine yer verilmiştir.
 
Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddelerinin  Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirimleri verme yükümlülüğüne yönelik uyulacak usul ve esaslar sırasıyla 350, 362 ve 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile duyurulmuştur.
 
Söz konusu yükümlülüğün 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine getirilmesinde uyulacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ'in;
 (1.2.1.)  numaralı   maddesinde, "bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne bakılmaksızın (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi ve yolcu bileti gibi) Form Ba ve Form Bs  bildirimine dâhil edilecektir.",
 
(1.2.2.) numaralı maddesinde, "mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

Buna göre bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları  "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları "Mal ve  Hizmet Satımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)"nun Tablo II alanında bildirilecektir.",

 (2.1.) numaralı maddesinde, "yükümlülük kapsamındaki mükelleflerin mal ve/veya hizmet alış/satışlarının aylık dönemler itibariyle bildirilmesi gerekmektedir. Mal ve/veya hizmet alış/satışlarının bildirilecekleri aylık dönemler, bunlara ilişkin belgelerin düzenlenme tarihi dikkate alınarak belirlenir.",

 (2.2.1.) numaralı maddesinde, "mükellefler söz konusu bildirim formlarını, aylık dönemler halinde düzenlemek ve takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 24:00'e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle göndermekle yükümlüdürler.",

 (4.1.) numaralı maddesinde, "bildirim formlarını bu Tebliğde belirlenen süreler içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Söz konusu cezai işlemin uygulamasında, Ba ve Bs bildirim formları tek bir form olarak değerlendirilecek ve tek özel usulsüzlük cezası kesilecektir.",
 
(4.2.1.) numaralı maddesinde, "mükellefler elektronik ortamda gönderip onayladıktan sonra, bildirimlerinde hata veya eksiklik bulunduğunu tespit etmeleri halinde, bunları yeniden düzenleyerek göndermek suretiyle düzeltme yapabilirler. Ba ve Bs bildirim formlarından herhangi birinde hata yapıldığının belirlenmesi halinde, sadece hata yapılan bildirim formunun düzeltilerek gönderilmesi gerekmektedir.",

 (4.2.2.) numaralı maddesinde, "düzeltme işlemlerinde, hatalı veya eksik olarak düzenlenmiş bulunan bildirim formları tamamen iptal edilmekte ve düzeltmeleri içerecek şekilde düzenlenerek verilen bildirim formu geçerli kabul edilmektedir. Dolayısıyla, düzeltme amacıyla düzenlenen bildirim formlarının, daha önce bildirimde bulunulmamış gibi tüm alış-satış bilgilerini içerecek şekilde doldurulması gerekmektedir.",

 (4.2.3.) numaralı maddesinde, "bildirimlerin verilme süresi içerisinde yapılan düzeltmelerde herhangi bir ceza uygulanmayacak olup, bu süre geçtikten sonra yapılan düzeltmelerde ise, düzeltilen her bir form için ayrı ayrı olmak üzere Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca işlem yapılacaktır."

SONUÇ:
 Mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebilmeleri için, öncelikle bahsi geçen belgelerin gerçeği yansıtması ve kanuni defterlere kaydedilmesi gerekmektedir.

 Bu durumda haklarında sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMİYB) düzenleme veya kullanma tespiti bulunan mükellefler, yasal defter ve belgelerine kaydettiği mal ve/veya hizmet alışına ilişkin düzenlenen faturanın KDV tutarını ilgili dönem KDV beyannamesinden tenzil etmek suretiyle KDV beyannamesini düzeltmeleri halinde,
söz konusu faturaya ait tutarın ilgili dönem Form Ba bildiriminden de çıkarılarak, bildirim formunun ilgili Genel Tebliğde belirlenen usul ve esaslara göre düzeltilmesi gerekmektedir. (1) 27.02.2019

Saygılarımla,

Kaynak 
TC GİB Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığının 
28.01.2019 tarih 72788441 sayılı özelgesi
   2)  213 sayılı Vergi Usul Kanunu
   3)  3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
   4)  GİB  Mevzuat