KDV Kısmi Tevkifat Uygulamasında Özel Durumlar

KDV Kısmi Tevkifat Uygulamasında Özel Durumlar

KDV KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA ÖZEL DURUMLARKatma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle, 1 Mart 2021
tarihinden itibaren kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, özel olarak Tebliğde
belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında (5/10) oranında KDV tevkifatı
uygulayacaklardır.
Bu kapsamda, örneğin bir SMMM ya da YMM Odasının avukatlık ya da dışarıdan aldıkları
defter tutma hizmetleri için yaptıkları ödemeler 5/10 oranında KDV tevkifatına tabi
olacaktır.
Ayrıca 1 Mart 2021 tarihinden itibaren sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst
kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve mobil elektronik haberleşme işletmecileri de özel
belirlenmiş alıcılar kapsamına dahil edildiklerinden, avukatlar, SMMM ya da YMM gibi
serbest meslek erbabı bu kişilere düzenledikleri serbest meslek makbuzlarında tevkifat
yapmakla yükümlüdürler.
16 Şubat 2021 Tarihli ve 31397 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi
Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35)’de katma değer
vergisinde kısmi tevkifat uygulamalarına ilişkin oran ve kapsam konularında değişiklikler
yapılmıştır. Değişiklikler, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren KDV mükellefi olsun belirlenmiş alıcıların
1.000 TL’yi aşan aşağıdaki hizmet alımları belirtilen oranlarda KDV tevkifatına tabidir. Buna
ilişkin Tablo aşağıdaki gibidir.


TÜRMOB