Kenzû’l Ârş Duâsı, İstemek insandan karşılığı Allah’tan

MUSTAFA BAYĞIN, SMMM, Emlak Müşaviri

Kenzû’l Ârş Duâsı

İstemek Kûl (İnsan) dan Karşılık Vermek Allah(CC)’tan.


İbn-i Mâce’den rivâyet olunan bir hadisi Şerifte;

“Allah ü Teâlâ buyurur ki: “Af isteyen yok mu, affedeyim. Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim. Dertli yok mu, sıhhat, afiyet vereyim. Ne isteyen varsa istesin, vereyim.” Bu hâlin, sabaha kadar devam ettiğini belirtiyor.

İşte bu Hâdis-i Şerifteki ikâzı dikkate alıp düstûr edinmektir.  Mü’mümin ve Mü’minelere düşen de, Yâratan’dan biteviye dilemektir.

Önemine Binâen;

Bazı insanlar, duâ etmeyi veya bazı duaları (Allah muhafaza) “ŞİRK” olarak değerlendirip, söz konusu duâları okuyanın tevbe istiğfâr etmelerini istemektedirler. Bu duâlardan birini de Kenzû’l arş duâsı olduğundan bahsederek insanların âdeta Yarâtıcı olan Cenâb-ı Allah(CC)’a duâ etmemelerini önermekte veya engellemektedirler.

İyi de peygamber efendimiz (SAV)’in bunca sayısız hadis-i şerifi varken ve duâ edin, isteyin, derken, kendisi dahi hem âshâbına, hem Ehl-i Beytine duâlar öğretmiş iken, hatta ki hatta Mübârek(SAV) bizâtihi kendisi Sıddık olan Hz. Ebû Bekir(RA)’e;

“Allahım! Peygamberin Muhammed Aleyhisselâm, Dostun İbrahim Aleyhisselâm, sırdaşın Mûsâ Aleyhisselâm, Kelîme ve ruhundan olan Îsâ Aleyhisselâm hürmetine. Mûsâ’ya inen Tevrat, Îsâ’ya inen İncil, Dâvûd’a inen Zebûr, Muhammed’e Aleyhisselâma inen Kur’ân hürmetine. Bütün peygamberlerine yaptığın vahiy hürmetine, Mahlûkâtın üzerindeki kazâ ve takdîrin, senden isteyenlere verdiğin, fakir ettiğin zenginler, zengin ettiğin fakirler, hidâyete ulaştırdığın sapıklar hürmetine; Mûsâ Aleyhisselâma bildirdiğin, kulların rızıklarını böldüğün yeryüzünün, hareketten sükûna erdirdiğin dağların, ayakta tuttuğun, Ârş-ı Âzâmı taşıttığın İsm-i Âzâm’ın hürmetine;

Kur’ân-ı Kerîm’de nâzil olan Sâmed, Âhâd ve Tâhir isimlerinin hürmetine; gündüzleri aydınlatıp geceleri karartan ismin hürmetine; âzâmet-i Kibriyân ve nûr-i vechin hürmetine, Senin kuvvet ve kudretinle Kur’ân-ı Kerîmi okuyup anlamağı ve onu bütün vücûduma duyurmanı ve bütün hareketlerimi ona uydurmamı senden dilerim. Kuvvet ve kudret ancak sendendir. Yâ erhamerrahimîn.” bu duâyı öğretmiş iken. Başkalarının sözüne itibar edilebilir mi?

Hâşa Allah(CC)’ın isimlerinin, peygamberlerinin isimlerini zikredilerek bizatihi Yarâtan’ın zatından istemeyi “şirk” görenlere ne denilebilir ki?

İşte yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi Resûlû Zişân Efendimiz (SAV) bizzat, Alla(CC)’ı; ‘Sâmed, Âhâd ve Tâhir, Ârş-ı Âzâm, İsm-i Âzâm,  Muhammed Aleyhisselâm, İbrahim Aleyhisselâm, Mûsâ Aleyhisselâm, Îsâ Aleyhisselâm. Tevrat, İncil, Zebûr, Kur’ân ve dahi bütün peygamberlerine yaptığın vahiy hürmetine’ diyerek Allah(CC)’a ilticâ edilmesini söyleyecek, öğretecek ama bazıları çıkıp böyle duâ edilmesini şirk olarak değerlendirecek ve tevbe istiğfâr edilmesini salık verecek! …

Vay ki vay bu durumda olanlara!

Duânız Olmasa, Rabbim Size Ne Diye Değer Versin? 

Bu duâya “şirk” diyenler, siz şıracı mı, bozacı mısınız desek nasıl olur? … (febieyyi âlâi rabbikûmâ tukezzibân(i)?) …

Allah(CC)’tan korkanlar (gerçek din adamları) şu Âyetin ne demek istediğini de çok iyi bilirler.

“Gûl mâ yâ’beu bikûm rabbî levlâ duâukum, fegad kezzebtûm fe sâvfe yekûnu lizâmâ(n).”

(Resûlüm!) De ki:  Duânız (Kulluk ve Yalvarmanız) olmasa, Rabbim size ne diye değer versin?  (Ey inkârcılar –tekzipçiler! Size bildirilenleri) kesinkes yalanladınız; onun için azap yakanızı bırakmayacaktır! (Yalancılığınızın - tekzipçiliğinizin sonuna katlanacaksınız!)(Furkân Sûresi 77. Âyet Meâli) diye açık açık ifade ediyor ki, ‘duâ etmeseniz ehemmiyetiniz yoktur’ diye. Allah(CC) adının anılarak duâ edilmesini şirk olarak değerlendirenler, bu Âyet’ten bî haber olabilirler mi? ….

Biz geçen hafta, Cumartesi günü, önemi ve hikmetinden bahsettiğimiz Kenzû’l Ârş Duâsıokunuşu ve manâsını konu edinelim istedik bu hafta.

Bundan sonraki Râmazan-ı Şerif içindeki Cumartesi günlerini de Duâ bahsine tevdi etmeye çalışacağız (Tevfîk bizden, İnâyet Allah(CC)’tan) inşallah.

Duâlarımızın kâbulü dileğiyle;

Kenzû’l Ârş Duâsı(Orijinal)

Bismillahirrahmanirrahim.

La ilahe illellahül melikül hâkkul mübin.

La ilahe illellahül hâkemül âdlül metin.

Rabbüna ve rabbü abainel evvelin.

La ilahe illa ente sübhâneke inni küntü minezzalimin.

La ilahe illellahü vehdehu la şerike leh, lehül mülkü vâlehül hamdü yuhyi ve yümitü va hüve hayyül lâ yemutü ebeden biyedihil hayru ve ileyhil masiru va hüve ala külli şey’in kadir.

Va bihî neste’înü va lâ havle va lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

La ilahe illellahü şükran li ni’metih.

La ilahe illellahü ikrâren bi rububiyyetih.

Va sübhanellahi tenzihen li azametih..

Es’elüke allahümme bi hakki ismikel mektubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.

Va bihakki ismikel mektubi ala cenatubi ala cenahi Cibrile aleyke ya rab.

Va bihakki ismikel mektubi ala cenahi Mikaile aleyke ya rab.

Va bihakki ismikel mektubi ala cebheti İsrafile aleyke ya rab:

Va bihakki ismikel mektubi ala keffi Azraile aleyke ya rab.

Va bi hakki ismikellezi semmeyte bihi Münkeran ve Nekiran aleyke ya rab.

Va bihakki ismike ve esrari i’bâdike aleyke ya rab.

Va bihakki ismikellezi temme bihil İslamü aleyke ya rab.

Va bihakki ismikellezi telekkahü Ademü lemme hebeta minel cenneti fe nadake fe lebbeyte duaehü aleyke ya rab.

Va bihakki ismikellezi nadake bihi Şitü aleyke ya rab.

Va bihakki ismikellezi kavveyte bihi hameletel arşi aleyke ya rab.

Va bihakki ismikel mektubi fit Tevrati vel İncili vez Zeburi vel Fûrkani aleyke ya rab.

Va bihakki ismike ila münteha rahmetike ala ibadike aleyke ya rab.

Va bihakki temami kelamike aleyke ya rab.

Va bihakki ismikellezi nadake bihi İbrahimü fecealtennara aleyhi berden ve selamen aleyke ya rab.

Va bihakki ismikellezi nadake bihi İsma’ilü fe necceytehü minezzebhi aleyke ya rab.

Va bihakki ismikllezi nadake bihi İshâku fe gadeyhte hacetehu aleyke ya rab.

Va bihakki ismikllezi nadake bihi Hûd’un aleyke ya rab.

Va bihakki ismikellezi nedeke bihi Ya´kubü fe radedte aleyhi basarahu Yusufe aleyke ya rab.

Va bihakki ismikellezi nadake bihi Davüdü fe cealtehü halifeten fil ardi ve elente lehül hadide fi yedihi aleyke ya rab.

Va bihakki ismikellezi nedake bihi Süleymanü fe a’taytehül mülke fil ardi aleyke ya rab.

Va bihakki ismikellezi nadake bihi eyyubü fe necceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke ya rab.

Va bihakki ismikellezi nadake bihi isebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevta aleyke ya rab.

Va bihakki ismikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke aletturi aleyke ya rab.

Va bihakki ismikellezi nadetke bihi asiyetü İmraetü fir´avne fe razaktehel cennete aleyke ya rab.

Va bihakki ismikellezi nadake bihi benu israile lemma cavezulbahra aleyke ya rab.

Va bihakki ismikellezi nadake bihil hidru lemma meşa alel mai aleyke ya rab.

Va Bihakki ismikellezi nadake bihi muhammedün sallallahü aleyhi ve selleme yevmel gari fe necceytehu aleyke ya rab.

Inneke entel kerimül kebir.

Hasbünellahü ve ni´mel vekil.

Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellem

Kenzû’l Ârş Duâsının Tercümesi – Mânası

Melik (Yöneten), Hâkk, Mübin Allah(CC)’tan başka ilâh yoktur. Hakem, Âdl ve Metin Allah(CC)’tan başka ilâh yoktur. Bizim ve eski atalarımızın Râbbidir. Senden başka İlah yoktur. Sen arınıksındır. Ben zalimlerden oldum. Allah’tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Yönetim onundur. Övgüler onun içindir. Diriltir ve öldürür. O diridir ve ebediyen ölmez. Hâyır onun kontrolündedir, dönüş onadır. Ve O her şeye gücü yetendir. Ve onunla yardım isteriz. İyilik yapmaya, kötülükten kaçmaya güç kuvvet sadece yüce ve her şeyi bilen Allah(CC)’tandır.

Nimetlere şükür olarak, ondan başka ilah yoktur. Rabblığının ikrârı olarak, ondan başka ilah yoktur. Yüceliğini arındırmak için, Allah noksanlıklardan arınıktır.

Ey Allahım! Ya Rabbi! “Cebrail’in kanadında yazılı ismin hürmetine, Mikail’in kanadı üzerinde yazılı ismin hürmetine, İsrafil’in alnında yazılı ismin hürmetine, Azrail’in avucunda yazılı ismin hürmetine, ve senin verdiğin Münker ve Nekir ismi hürmetine ve kullarının sendeki sırları hürmetine, İslam’ı kendisiyle tamamladığın ismin hürmetine, ve Adem’in senden öğrenip cennetten indirildiği zaman kendisiyle sana seslendiği ve senin de kabul ettiğin ismin hürmetine. Şit’in sana seslendiği ismin hürmetine, arşı taşıyan melekleri kendisiyle güçlendirdiğin ismin hürmetine, Tevrat’ta, İncil’de, Zebur’da ve Furkan’da yazılı ismin hürmetine. Kullarına rahmetini sonsuza kadar ulaştırdığın ismin hürmetine, sözlerin tamamı hürmetine, İbrahim ateşe atıldığında hangi isminle sana seslendi de ateş soğuk ve selamet olduysa işte o ismin hürmetine. İsmail kesilirken hangi isminle seslendi de onu kesilmekten kurtardıysan işte o ismin hürmetine. İshâk hangi isminle sana yalvardı da sen onun ihtiyaçlarını karşıladıysan işte o ismin hürmetine. Hûd hangi isminle sana seslendiyse işte o ismin hürmetine. Yakûp sana hangi isminle dua etti de sen onun gözlerini ve çocuklarını ona geri verdiysen işte o ismin hürmetine. Dâvut hangi isminle sana seslendi de sen onu yeryüzüne halife yaptıysan ve demiri onun elinde yumuşattıysan işte o ismin hürmetine. Süleyman hangi isminle sana dua etti de sen onu yeryüzüne kral yaptıysan işte o ismin hürmetine. Eyyûb hangi isminle sana seslendi de sen onu içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtardıysan işte o ismin hürmetine, Meryem oğlu İsa hangi isminle sana seslenip de onunla ölüyü dirilttiysen işte o ismin hürmetine. Mûsa hangi isminle sana seslendi de sen ona Tûr’da hitap ettiysen işte o ismin hürmetine Firavunun karısı Âsiye sana hangi isminle seslendi de sen onu cennette rızıklandırdıysan işte o ismin hürmetine. israiloğulları sana hangi isminle seslendiler de denizi geçirdiysen işte o ismin hürmetine. Hızır hangi isminle seslendi de onu suda yürüttüysen işte o ismin hürmetine, Muhammed SAV sana mağarada hangi isminle seslendi de sen onu kurtardıysan işte o ismin hürmetine” senden istiyorum. Hiç şüphesiz sen cömertsin, büyüksün. Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir. İyilik yapmaya da kötülükten kaçmaya da güç kuvvet sadece yüce ve büyük Allah’tandır. Allah efendimiz Muhammed’e, ailesine ve âshâbına (arkadaşlarına) salat ve selâm etsin!

Resûlullah (SAV)’in Duâsı:

“Ey izzet ridâsına bürünüp herkese gâlib olan Allahım! Seni noksan sıfatlardan tenzîh ederim. Ey ululuk ve yücelik ridâsına bürünerek kullarına fâzl u in’âmını esirgemeyen Allahım! Seni tesbîh eder, noksan sıfatlardan takdîs ederim.

Allahım! Kalbimi, kabrimi, gözümü bütün bedenimi nurun ile tenvîr eyle, beni nurlandır ve nurumu arttır.” (Âmin, inşallah.)

MUSTAFA BAYGIN