Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarları

Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarları

1 Ocak 2020 sonrasında uygulanacak memur maaş katsayısının değişmesine bağlı olarak, bu tarihten sonra uygulanacak kıdem tazminatı tavanı ve vergiden müstesna çocuk zammı tutarları da değişmiştir.

Bu dönemde uygulanacak kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 6.730,15 liradır.

1. Kıdem Tazminatı Tavanı

01.09.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararına istinaden yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 06.01.2020 tarihli Genelgesiyle açıklanan memur maaş katsayıları çerçevesinde, 01.01.2020 – 30.06.2020 döneminde uygulanacak olan kıdem tazminatı tavanı 6.730,15 TL’dir.

Kıdem tazminatı tavan tutarı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememekte olup, bu tutar aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:

Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınır:

1. Aylık Gösterge  X  Aylık Katsayısı

2. Ek Gösterge  X  Aylık Katsayısı

3. Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi  X  Aylık Katsayısı

4. Taban Aylık Göstergesi   X  Taban Aylık Katsayısı

5. (Aylık Gösterge + Ek Gösterge) x Aylık Katsayısı x %215 (En yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine göre farklılık gösteren oranına tekabül eden miktar)

Yukarıdaki açıklama çerçevede, en yüksek devlet memuru olan  Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:

VERİLER

Aylık Göstergesi 

1.500

Ek Göstergesi

8.000

Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi

500

Taban Aylığı Göstergesi

1.000

Aylık Katsayısı

0,146061

Taban Aylık Katsayısı

2,28624

HESAPLAMA

1.500 x Aylık katsayısı

219,092

8.000 x Aylık katsayısı

1.168,488

500 x Aylık katsayısı

73,031

1.000 x Taban aylık katsayısı

2.286,240

9.500 x Aylık katsayısı x 2,15

2.983,296

TOPLAM

6.730,15 TL

2. Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 25. maddesinin (4) numaralı bendinde yer alan düzenlemeyle;

Hizmet erbabına ödenen çocuk zamlarının gelir vergisinden müstesna olması,

Bu zamların, devletçe verilen miktarları aştığı takdirde, fazlasının vergiye tabi tutulması,

öngörülmüştür.

Devletçe verilen çocuk zammı Devlet Memurları Kanunu’nun “Aile yardımı ödeneği” başlıklı 202. maddesinde aile yardımı adı altında düzenlenmiş olup, bu maddede, yardımın çocuklardan her biri için 250 gösterge rakamının (72. ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinde ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Bu düzenlemelere göre, Devlet memurlarına, belirlenen memur maaş katsayısıyla;

0-6 yaş grubunda yer alan çocuklara 500,

Diğer çocuklar için ise 250,

gösterge rakamının çarpımı ile bulunacak tutarda aile yardımı ödenmekte olup, bu tutarı geçmeyen çocuk yardımları veya zamları da gelir vergisinden müstesna olmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 06.01.2020 tarihli Genelgesiyle, 01.01.2020-30.06.2020 döneminde uygulanacak memur maaş katsayısı 0,146061 olarak belirlenmiştir. Bu veri çerçevesinde 2020 yılının ilk altı aylık döneminde uygulanacak olan gelir vergisinden müstesna çocuk zammı tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır:

Hesap şekli

Tutar (TL)

0-6 yaş grubu için

500 x Aylık katsayı

73,03 TL

Diğer çocuklar için

250 x Aylık katsayı

36,52 TL

https://www.pwc.com.tr/