Kurumlar Vergisinin 1 Puan İndirimli Uygulanmasının Usul ve Esasları Belirlendi

İHRACAT VE ÜRETİMDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR İÇİN KURUMLAR VERGİSİNİN 1 PUAN İNDİRİMLİ UYGULANMASININ USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ

22 Ocak 2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7351 sayılı Kanun ile;
⎯ İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına
⎯ Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların
münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına,
1 Ocak 2022 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde 2022 takvim yılında
başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere
kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanmasına yönelik düzenlemede bulunulmuştu.
GİB tarafından yayımlanan 20 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ ile uygulamanın usul
ve esasları hakkında açıklamalarda bulunulmuştur.
⎯ İhracat ve üretimden elde edilen kazançlar için kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli
uygulanmasına yönelik düzenlemeden 17 Mayıs 2022 (süre uzatımı ile 20 Mayıs 2022)
tarihine kadar verilmesi gereken 2022 yılı 1. Dönem Kurum Geçici Vergi
Beyannamelerinde yararlanılacaktır.
⎯ Mükelleflerin ihracat faaliyetlerinin yanı sıra diğer faaliyetlerinden elde ettiği
kazançlarının da bulunması halinde ihracattan kaynaklanan ve 1 puan indirim
uygulanacak matrah, ihracattan elde edilen kazancın ticari bilanço karına oranlanması
suretiyle tespit edilecektir. 1 puan indirim uygulanacak kazanç tutarı, gerek ihracattan
elde edilen kazancı gerekse ilgili dönem safi kurum kazancını aşamayacaktır.

⎯ Sanayi sicil belgesini haiz olan ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumlar,
münhasıran bu üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi
oranını 1 puan indirimli uygulayabileceklerdir.
⎯ Üretim ve ihracattan elde edilen kazanç, safi kurum kazancını aşamayacaktır.
⎯ Kanunun 32/A maddesi kapsamındaki indirimli vergi oranı, 1 puanlık indirimden sonra
uygulanacaktır.
⎯ Üretim faaliyetinden elde edilen kazanca, kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli
olarak uygulanması halinde, bu kazancın ihracata isabet eden kısmına ikinci defa
indirime yol açacak şekilde ayrıca 1 puan indirim uygulanmayacaktır.
22 Ocak 2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bireysel Emeklilik Tasarruf
Ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede
Değişiklik Yapılmasına Dair 7351 Sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar
Vergisi Kanunu’nun 32 nci maddesine yedi, sekiz ve dokuzuncu fıkralar eklenmiş ve yapılan
düzenlemeler uyarınca;
⎯ İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına,
⎯ Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların
münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına,
1 Ocak 2022 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde 2022 takvim
yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara
uygulanmak üzere kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanmasına yönelik
düzenlemede bulunulmuştu. Konuyla ilgili açıklamalarımıza ise 22.01.2022/31 sayılı
Sirkülerimizde yer verilmişti.
Buna göre; İhracat ve üretimden elde edilen kazançlar için kurumlar vergisi oranının 1 puan
indirimli uygulanmasına yönelik düzenlemeden 17/05/2022 tarihine kadar verilmesi gereken
2022 yılı 1. Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinde yararlanılacaktır.


TÜRMOB