KVKK Veri Sorumluları Siciline Kayıt Hakkında Kamuoyu Duyurusu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (6698 SAYILI KANUN) VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT HAKKINDA KAMUOYU DUYURUSU

Bilindiği üzere;

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon
TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik
gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğü,

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az
olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve
tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğü,

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu
veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süreler 31.12.2021 tarihinde doldu

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN

04.01.2022 tarihli Veri Sorumluları Sicile Kayıt Yükümlülüğüne ilişkin duyurusu;
Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’in (Yönetmelik) 5 inci maddesinde
veri sorumlularının, Sicile sunulan ve Sicilde yayınlanan bilgilerin eksiksiz, doğru,
güncel ve hukuka uygun olmasından sorumlu olduğu, Sicile açıklanacak bilgilerin
Kişisel Veri İşleme Envanterine dayalı olarak hazırlanması gerektiği ve veri
sorumlularının Sicile kaydolmasının Kanun kapsamındaki diğer yükümlülüklerini
ortadan kaldırmayacağı belirtilmektedir.

Aynı Yönetmelik’in 9 uncu maddesinde ise Sicile yapılan kayıt başvurusunun;
başvuru formunda yer alan bilgiler, kişisel verilerin işlenme amacı, veri konusu
kişi grupları, kişisel verilerin aktarıldığı alıcı grupları, yabancı ülkelere aktarım
öngörülüp öngörülmediği, alınan veri güvenliği tedbirleri ile saklama sürelerine
ilişkin bilgileri içereceği hükmü yer almaktadır

Bu kapsamda Kurumumuzca yapılan değerlendirme sonucunda, aşağıdaki hususların
tekrar hatırlatılmasında fayda görülmektedir:

1. Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt başvuru formunun sadece
sisteme girilmesi veya Kuruma posta, kargo, kurye, KEP ile iletilmesi ya da
elden teslim edilmesi Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmiş
olduğu anlamına gelmemektedir. Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünün
yerine getirilmiş olması için VERBİS’e kayıt başvuru formunun Kuruma posta,
kargo, kurye veya KEP ile iletilmesi ya da elden teslim edilmesi ve Kurumca
onaylanması akabinde başvuru formunda belirtilen elektronik posta adresine
iletilen “kullanıcı adı” ve “parola” ile VERBİS ana sayfada yer alan “Veri Sorumlusu
Yönetici Giriş” butonu aracılığıyla giriş yaparak bir “irtibat kişisi” atanması,
atanan irtibat kişisi tarafından da yine VERBİS ana sayfada yer alan “Sicile
Kayıt” butonu aracılığıyla giriş yapılması ve ilgili veri sorumlusu için “bildirim”
düzenlenerek sistem üzerinden bildirimin onaylanması gerekmektedir.

2. VERBİS; kesintisiz olarak erişim, başvuru ve bildirim düzenlemesine açık olup
hâlihazırda sistem üzerinden başvuru yapılabilmesi ve bildirim düzenlenmesi
imkânı bulunmaktadır. Bu nedenle eksik başvuru ve bildirimlerin bir an önce
tamamlanması önem arz etmektedir. Ayrıca, Yönetmelik’in 13 üncü maddesinde
yer alan “Veri sorumluları, Sicilde kayıtlı bilgilerde değişiklik olması halinde
meydana gelen değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren
yedi gün içerisinde VERBİS üzerinden Kuruma bildirir.” hükmü gereği VERBİS
üzerinden giriş yapılarak “bildirim güncellemesi” yapılması mümkündür.
3. VERBİS’e kaydolmak haricinde, Kanun ve ikincil mevzuatta getirilen diğer
yükümlülükler de bulunmakta olup veri sorumlularının diğer yükümlülüklere
de uyması gerektiği tabiidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İSTANBUL SMMMO