LİMİTED ŞİRKETLERDE TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI

Limited şirketlerde toplantı ve karar nisapları


Yeni ticaret kanunu uygulamaya başlayalı 10 yılı geçti. Anonim şirketler konusu oturdu, ancak limited şirketler genel kurul toplantı ve karar nisapları hakkında bana göre bazı anlaşılmayan kısımlar halen devam etmektedir.


Yeni TTK’da limited şirketlerle ilgili olarak genel kurul toplantı nisapları ve genel kurullarda karar nisapları yeni­den düzenlenmiştir. Eski TTK’daki ortak sayısı yerine pay sayısı esası getirilmiştir.


Şimdi gelelim limited şirketlerin genel kurul nisabına:


Yeni TTK ile birlikte limited şirketlerde genel kurul ni­sabı, karar alma nisabı ile birlikte düşünülerek iki çeşit genel kurul nisabı ve bir de şirket sözleşmesinin değişti­rilmesi konusunda top­lantı ve karar nisabı yani yeter sayısı düzen­lenmiştir.


Genel karar alma yeter sayısı


Özel karar yetersayısı


Şirket sözleşmesinin değiştirilmesi


Genel karar alma yeter sayısı:


TTK 620 inci mad­deye göre kanun veya şirket sözleşmesinde aksi öngörülmediği tak­dirde, seçim kararları dahil, tüm genel kurul kararları toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğu ile alınır.


Anlaşıldığı gibi limited şirketin olağan genel kurul ka­rarları için herhangi bir toplantı yeter sayısı öngörmemiş, sadece karar yeter sayısına yer verilmiştir. Yani, bir alt sınır olmaksızın genel kurulda kaç pay temsil edilirse edilsin, tek bir sermaye payı dahi genel kurula katılsa bile genel kurul karar alma yetkisine sahiptir. Normal genel kurul nisapsız olarak toplanabilir ve toplantıda bulunanların salt çoğunluğu ile karar alabilir.


(Soner Altaşın Limited Şirketler hakkındaki kitabının 3.19.1 bölümü)


Benim düşünceme göre bu düzenleme pek uygun veya güzel bir düzenleme değildir. Toplantıya tek kişi bile katılsa müdür atanması, görevden alınması, ücretleri, yetkileri, finansal tablolar, faaliyet raporları, kar dağıtım kararları, pay devri gibi daha birçok konularda karar alı­nabilir. Bu alınan kararların ne dereceye kadar kabul edi­lebilir olduğunu veya olacağını takdirlerinize bırakıyorum. Limited şirketlerde, benim düşünceme göre genel kurul toplantı nisabı veya toplantı yeter sayı­sının kesinlikle düzenlenmesi gerekir.


Özel karar alma yetersayısı veya nisabı:


TTK 621 inci maddesinde önemli bazı konulara ait top­lantı ve karar yetersayısı düzenlemiştir.


(1)Aşağıdaki genel kurul kararları, temsil edilen oyların en az üçte ikisinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması ha­linde alınabilir.


a) Şirket işletme konusunun değiştirilmesi.


b) Oyda imtiyazlı esas sermaye paylarının öngörül­mesi.


c) Esas sermaye paylarının devrinin sınırlandırılması, yasaklanması ya da kolaylaştırılması.


d) Esas sermayenin artırılması.


e) Rüçhan hakkının sınırlandırılması ya da kaldırılması.


f) Şirket merkezinin değiştirilmesi.


g) Müdürlerin ve ortakların, bağlılık yükümüne veya rekabet yasağına aykırı faaliyette bulunmalarına genel kurul tarafından onay verilmesi.


h) Bir ortağın haklı sebepler dolayısıyla şirketten çıka­rılması için mahkemeye başvurulması ve bir ortağın şir­ket sözleşmesinde öngörülen sebepten dolayı şirketten çıkarılması.


ı) Şirketin feshi.


(2) Kanunda belli kararların alınabilmesi için ağırlaştırıl­mış nisap aranıyorsa, bu nisabı daha da ağırlaştıracak şir­ket sözleşmesi hükümleri, ancak şirket sözleşmesinde öngörülecek çoğunlukla kabul edilebilir.


(3) Bir ortağın şirketten çıkarılma sebeplerinin sonra­dan şirket sözleşmesine konulabilmesine dair sözleşme değişikliği, şirket sermayesini temsil eden tüm ortakların genel kurul toplantısında oy birliği ile karar almasıyla mümkündür.


Yeni TTK’da şirket sözleşmesinin değiştirilmesi 589’ uncu madde ile düzenlenmiştir. Madde hükmü şöyledir.


MADDE 589- (1) Aksi şirket sözleşmesinde öngörülmediği takdirde, şirket sözleşmesi, esas sermayenin üçte ikisini temsil eden ortakların kararıyla değiştirilebilir. 621’inci madde hükmü saklıdır.


Şimdi bu yazdıklarımızın ışığı altında konuyu bir daha inceleyelim.


Limited şirketlerde normal genel kurullar hiçbir çoğunluk esası olmadan iştirak eden bir kişi bile olsa yapılır ve her türlü karar alınabilir.


Limited şirketlerde şirket sözleşmesinin değiştirilmesi için genel kurulda esas sermayenin 2/3’ünü temsil edenlerin kararı gerekir. Demek ki şirket sözleşmesinin değiştirilmesi için yapılacak genel kurulun en az sermayenin 2/3 oranındaki çoğunlukla yani %66,6 oranında oyla toplanması ve esas sözleşme değişikliği kararı alınabilmesi için en az esas sermayenin 2/3 yani %66,6 oranındaki kısmının bu kararı kabul etmesi gerekir.


Oysa TTK 621’inci maddesinde esas sermaye değişikliğini de içeren birçok şık için salt çoğunlukla ve toplantıda temsil edilen oyların en az 2/3 oranında bir karar yeter sayısı vardır.


Türk Ticaret Kanunu’nun 621’inci maddesinin aşağıda da belirttiğimiz paragrafı kolayca anlaşılamayan, uygulamada duraksamalar getirecek şekilde (temsil edilen oyların) diye başlayan hükmünün karışıklıklara sebep olacağını düşünüyorum.


Bana göre özellikle 621’inci maddenin ilk paragrafı olan Aşağıdaki genel kurul kararları, temsil edilen oyların en az üçte ikisinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması halinde alınabilir. Hükmünün değiştirilmesi ve şu şekli alması gerekir.


Aşağıdaki genel kurul kararları esas sermayenin en az 2/3 ünün temsil edildiği bir genel kurulda oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğu ile alınabilir.


Bundan sonra da maddenin şıklarının değiştirilmesi, şirket sözleşmesinin değiştirilmesi konusundaki şıkların 589’uncu maddenin altında belirtilmesi gerekir.


Bugüne kadar limitet şirketlerin 589-620 ve 621’inci maddelerinde belirtilen toplantı ve karar nisapları veya yeter sayıları konusunda bir ihtilaf olmadı ise bundan sonra olmayacak demek değildir.


SONUÇ OLARAK, TTK. 589-620 ve 621’inci maddelerinde yazımızda söz konusu edilen düzenlemeleri içeren değişikliklerin yapılması gereklidir.


CEVDET AKÇAKOCA

https://www.ekohaber.com.tr/limited-sirketlerde-toplanti-ve-karar-nisaplari-1-makale,81470.html