MALİ MÜŞAVİR VE AVUKATLARA POS CİHAZI BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

EYÜP YÜCELİ MuhasebeDr.com Genel Yayın Yönetmeni

MALİ MÜŞAVİR VE AVUKATLARA POS CİHAZI BULUNDURMA ZORUNLULUĞU...

Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet sayfasına yeni bir Tebliğ Taslağı metni daha düştü...

Bilanço Esasına Göre Defter Tutanlar ile Serbest Meslek Kazanç Defteri Tutanlara POS Cihazı Bulundurma Zorunluluğu Getirilmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağının hazırlandığı belirtiliyor...

Bilanço esasına göre defter tutan tacirlerin tamamına yakınında bu cihaz bulunmakta, ancak serbest meslek erbabı dediğimiz, Avukat, Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Doktor, Diş Tabibi, Mimar, Fizyoterapist gibi hizmet erbablarında bu cihazın tacirler kadar yaygın olduğu söylenemez...

Mali İdare tüm gelir ve tahsilatların da tevsikinin artık kapsama girmesi gerektiğini düşünmüş olacak ki böyle  bir zorunluluğa gidiyor.

Gelir İdaresinin bilgi notunda; "213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek kazanç defteri tutan mükelleflere, iş yerlerinde kredi kartı okuyucusu (POS -Point of Sale- cihazı) bulundurmaları zorunluluğu getirilmesine ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı hazırlandığı, söz konusu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlıkça çalışmaların devam etmekte olduğu, mevcut taslağın geliştirilmesi, değiştirilmesi veya taslağa katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerileri olanların 23/1/2023 tarihi mesai bitimine kadar “[email protected]” elektronik posta adresine iletilmesi" isteniyor.

***

POS cihazı bulundurma zorunluluğunun 1 Nisan 2023 Tarihinde başlayacağının açıklandığı Tebliğ taslağının tam metni aşağıdadır; 

***

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (SIRA NO: )

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço
esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek kazanç defteri tutan mükelleflere, iş
yerlerinde kredi kartı okuyucusu (POS -Point of Sale- cihazı) bulundurmaları zorunluluğu
getirilmesi bu Tebliğin amaç ve kapsamını oluşturmaktadır.

Yasal dayanak

MADDE 2- (1) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci
fıkrasında, “Maliye Bakanlığı;
...
2. Mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans
kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu
getirmeye ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirlemeye,
...

Yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

POS cihazı bulundurma zorunluluğu

MADDE 3- (1) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutan
mükellefler ile serbest meslek kazanç defteri tutan mükelleflere, 1/4/2023 tarihinden itibaren iş
yerlerinde POS cihazı bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

(2) POS cihazı bulundurma zorunluluğunun başlangıç tarihinden sonra işe başlayanlar
işe başlama tarihinden, daha sonraki bir tarihte birinci sınıfa geçen tüccarlar bilanço esasına
göre defter tutmaya başladıkları tarihten itibaren 1 ay içerisinde birinci fıkrada öngörülen
yükümlülüğü yerine getirmek zorundadır.

(3) 6/12/1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme
Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve 213 sayılı Vergi Usul
Kanunu uyarınca yayımlanan tebliğlere göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan
mükelleflerden, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanmak
zorunda olanların, kullanmakta oldukları EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici
cihazlar bünyesinde banka POS’u da barındırdığından bu Tebliğ kapsamında ayrıca bir POS
cihazı almamaları gerekmektedir.
Ancak, basit/bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanan
mükelleflerin, bu Tebliğ ile getirilen zorunluluk kapsamında, bu cihazlara haricen bağlanması
gereken banka vb. kuruluşlara ait masaüstü POS cihazı kullanmaları gerekmektedir.

Ceza

MADDE 4- (1) Bu Tebliğle getirilen yükümlülüğü yerine getirmedikleri tespit edilenler
hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununda öngörülen cezalar uygulanır.

Yetki

MADDE 5- (1) Gelir İdaresi Başkanlığı, bu Tebliğde belirlenen süreleri ayrı ayrı veya
birlikte 6 ayı geçmemek üzere uzatmaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

***

Katkı olması dileğiyle sağlıcakla kalınız

EYÜP YÜCELİ
MuhasebeDr.com Genel Yayın Yönetmeni