Mali Müşavirler dikkat! Yeni sorumluluklar geldi!

Mali Müşavirler dikkat! Yeni sorumluluklar geldi!

Mali müşavirler dikkat! Yeni sorumluluklar geldi!

Bugünlerde mali müşavir dostlarımızdan gelen çok sayıda mesajda, SGK tarafından mali müşavirlere getirilen sorumluluktan yakınmalar var.

Zaman zaman sohbet ettiğimiz mali müşavirlerimizin bugünlerde gündemlerindeki en nemli konu, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla çıkartılan 6728 sayılı Kanun’la 5510 sayılı Kanun’a eklenen yeni hükümde; “5510 sayılı Kanun gereği internet, elektronik ve benzeri ortamda kuruma gönderilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin defter ve kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından işverenlerle birlikte yazılı sözleşme ile yetki verilmiş serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî müşavir ve yeminli malî müşavirler de müştereken ve müteselsilen sorumlu” tutulmuş.

Şimdi mali müşavirler diyor ki; “Zaten kamunun bir çok işini biz üstlenmiş durumdayız. e-bildirge, e-beyanname, SGK, TTK, VUK, GVK gibi bir çok konuda sorumlu tutuluyoruz. Şimdi bir de SGK işlemlerinden dolayı sorumlu tutulmak yükümüzü taşınmaz hale getirdi.”

Esasen muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek alınması için SM, SMMM ve YMM meslek mensuplarına şifre verilmesi gerekeceğinden, meslek mensuplarının Kuruma karşı yükümlülüklerden tıpkı işveren ve işveren vekili gibi sorumlu olmaları amacıyla değişiklik yapıldığı görülmektedir.

Yazılı sözleşme olacak

5510 sayılı Kanun uyarınca verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin serbest muhasebeci malî müşavir ve yeminli malî müşavirler tarafından düzenlenmesi amacıyla işverenler ve ilgili meslek mensupları arasında yazılı sözleşme düzenlenecek. Bu sözleşmede;

a) Sözleşmenin tarafları,

b) Düzenlenecek muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin ait olduğu işletme veya işyeri unvanı,

c) İşveren/alt işveren/geçici iş ilişkisi kurulan işverenin adı soyadı/ unvanı, Vergi kimlik numarası/ Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası,

ç) İşveren/alt işveren/geçici iş ilişkisi kurulan işyerinin adresi,

d) Sözleşmenin geçerli olduğu dönem,

e) Meslek mensubunun adı, soyadı, odası ve ruhsat numarası, adresi, Vergi kimlik numarası/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası hususları bulunacak.

5510 sayılı Kanun’a göre düzenlenecek ve SGK’ya verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin uygunluğuna esas olan defter kayıtları, belgeler ile işverenlerin üçüncü kişiler ile imzalamış oldukları sözleşmelerin yazılı sözleşme ile yetki verilmiş serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî müşavir ve yeminli malî müşavirlere teslim edilmemesi ve teslim edilmeyen defter kayıtları, belgeler ile sözleşmelerin bu kanuna göre düzenlenecek ve kuruma verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamesine uygun olmaması ve/veya söz konusu muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin dayanağını oluşturan defter ve belgelerin Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 227. maddesinde belirtilen şekil uygunluğu yönünden eksik olması halinde yazılı sözleşme ile yetki verilmiş serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî müşavir ve yeminli malî müşavirler bilgisi olmadığı hususlardan sorumlu olmayacaktır.

Mali müşavirler nelerden sorumlu tutulacak?

SGK Başkanlığı son düzenlemeler çerçevesinde serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî müşavir ve yeminli malî müşavirleri muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin defter ve kayıtlara ve bu defter ve kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından işverenlerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutmaktadır.

Yazılı sözleşme ile yetki verilmiş serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî müşavir ve yeminli malî müşavirler bu kanuna göre düzenledikleri muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde yer alan bilgilerin defter kayıtlarına, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin düzenlenmesine esas olan belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya çıkan prim kaybı, gecikme cezası, gecikme zammı ve idari para cezalarından işverenlerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulacak.

Yazılı sözleşme ile yetki verilmiş serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî müşavir ve yeminli malî müşavirlerin sorumluluğu kuruma verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin kendisine teslim edilen defter ve belgelere uygunluğu ve söz konusu muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin dayanağını oluşturan defter ve belgelerin Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 227. maddesinde belirtilen hükümler çerçevesindeki şekli uygunluğu ile sınırlı olacak. SGK denetimlerinde muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin uygunluğuna esas olan defter kayıtları ve belgelerin sağlanmasından ve doğruluğundan işverenler sorumlu tutulacak.

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMA DOSYASI

Resul KURT

DÜNYA