Maliye Bakanlığı Genelge Sıra No:1 (Mali ve Sosyal Haklar)

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü
Sayı : 27998389-010.06.02-.. 1.! 6 ~8'
Konu : Mali ve Sosyal Haklar

GENELGE (Sıra No: 1)

1- Bilindi i üzere, 1/9/2019 tarihli ve 30875 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan
28/8/2019 tarihli ve 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının İkinci Kısım
Birinci Bölümünün 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında;
"Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 nci maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi
durumunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları,
sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanları ile 6 ncı maddede yer alan ortalama ücret
toplamı üst sınırlarını; anılan fıkralarda belirlenmiş olan artış oranı ile 7 nci madde uyarınca
verilecek enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirler ve duyurur."
hükmü yer lmaktadır.
Buna göre, l/l/2021-30/6/2021 döneminde geçerli olmak üzere;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge
tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık
tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (O, 165786), memuriyet taban aylı ğı
göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (2,594917), iş güçlüğü, iş riski, temininde
güçlük ve mali sorumluluk zam arının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme
katsayısı ise (0,052576) olarak belirlenmiştir.
b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca
söz eşmeli olarak çalıştırı an personelin ücret tavanı 9.074,05 TL'ye yükseltilmiştir.
c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıy a yürürlüğe konulan
Söz eşmeli Personel Çalıştırı lmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer
alan ücret tavanı 8.089,31 TL'ye yükseltilmiştir.
ç) Mev uatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi
esas arında yer alan ve 6/7/2020 tarihli ve 368870 sayılı Bakanlığımız Genelgesinin 1 inci
maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %7,33
oranında artırılmıştır.
d) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş söz eşmeli personel pozisyonlarının, anı an
Genelgenin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının ( d) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan
ücretleri %7,33 oranında artırılmıştır.
e) Çeşitli statülerde 2020 yılında söz eşmeli olarak çalı ştırılanlardan 2021 yılında da
görevlerine devam etmeleri ilgili kamu idarelerince uygun görülenlerin, söz konusu Genelgenin
1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendiyle yükseltilmiş bulunan mevcut brüt söz eşme
ücretleri % 7,33 oranında artırı mıştır.
f) 29/12/2020 tarihli ve 3342 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ürürlüğe konulan Kamu
İktisadi Teşebbüslerinde Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Karara ekli listede gösterilen
grupların 31/12/2020 tarihi itibarıyla en düşük ve en yüksek temel ücretleri ile bu gruplarıı göre
temel ücreti belirlenen personelin anılan tarih itibarı la geçerli olan temel ücretleri %7,33
oranında artırılmıştır. 
g) Özelleştirme programında bulunan kuruluşlarda 527 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 31 inci maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personelin 31/12/2020
tarihi itibarıyla geçerli olan söz eşme ücretleri %7,33 oranında artırı lmıştır. Ancak, bunların
sözleşme ücreti tutarları, ilgili dönemde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II)
sayılı cetvele dahil emsali personelin toplam sözleşme ücreti tutarını geçmeyecektir. .
ğ) 8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesinde yer
alan ortalama ücret toplamı üst sınırı 16.512,58 TL'ye yükseltilmiş ve 3 üncü maddesi
kapsamındaki personelin mali ve sosyal hakları söz konusu maddede yer alan usul ve esaslar
dahilinde % 7 ,3 3 oranında artırı lmı tır .
2- 2021 yılında asgari geçim indiriminin hesaplanmasında esas alınacak brüt asgari ücret
tutarı 3.577,50 TL'dir.
3- 1/1/2021 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı
7.638,96 TL'dir. I
4- 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde
Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca Bakanlığımızca ilan edilmesi
gereken genel idare hizmetleri ınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne
ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı 1/1/2021 tarihi itibarıyla 7.203,68
TL'dir.
Aylık ve ücretlerin esaplanmas , yukarıdaki maddelerde yer alan açıklama ar dikkate
alınmak suretiyle gerçek eştiri ecek olup, 1/1/2021-14/1/2021 tarihleri arasındaki fark tutarları
ise hesaplanmalarını müteakiben ödenecektir.
Gereğini arz / rica ederim.
l-,,__-
Lütfi ELVAN
Hazine ve Maliye B