Maliye KDV tevkifat uygulamasında tereddütleri giderdi

Maliye KDV tevkifat uygulamasında tereddütleri giderdi

Bilindiği üzere, 35 seri no.lu KDV Tebliği ile 1 Mart 2021 tarihinden geçerli olmak üzere, KDV tevkifat uygulamasının kapsamı genişletildi. Söz konusu tebliğ ile yapılan düzenlemeler, mükellefler nezdinde birçok tereddüttü beraberinde getirerek, işletmeler arasında tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı konusunda ihtilaflar oluşturdu. Bu kapsamda yapılan çok sayıda özelge başvurusunun, konunun önemine binaen Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından öncelikle ele alınıp yanıtlandığını görmekteyiz.

1- Ticari reklam hizmetinin kapsamına dair birçok husus netlik kazandı

1 Mart 2021 tarihinden geçerli olmak üzere, her türlü ticari reklam hizmeti alımları (3/10) oranında KDV tevkifatı kapsamına alınmış, reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler de tevkifat uygulamasına dahil edilmiştir. Gerek kapsamın geniş tutulması gerekse sektördeki işlemlerin karmaşık bir yapısının bulunması, ticari reklam tevkifatı kapsamında bulunan işlemlerin belirlenmesinde birtakım tereddütlere neden olmuştur.   

Verilen özelgeler kapsamında;

- Ticari reklamın hazırlanmasına yönelik olarak verilen fotoğraf çekimi hizmetleri,

- Prodüksiyon yapım firmalarına reklam filmi çekimi için verilen kameramanlık hizmetleri,

- Müşterilere tanıtım amacıyla kullanılmak üzere verilen video çekimi, montaj, drone ile çekim hizmetleri,

- Ticari reklam amacıyla kullanılan sosyal medya hesaplarına ilişkin verilen sayfa tasarımı, takip ve paylaşım hizmetleri,

- Ticari reklam amaçlı el broşürü ve afişlerin tasarlanarak hazırlanması hizmetleri,

ticari reklam kapsamında değerlendirilerek düzenlenecek faturalarda (3/10) oranında KDV tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Öte yandan;

- Toplantı, seminer, kongre ve gösteri gibi organizasyonlara ilişkin fotoğraf çekimi işleri,

- Ticari reklama ilişkin olmayan tasarım ve sosyal medya görsel tasarımı hizmetleri,

- İnternet sitesi tasarım ve güncelleme hizmetleri,

- Gazetede yayımlanan tebrik, taziye, kutlama, satılık, kiralık, eleman ilanı şeklindeki hizmetler,

- Reklam hizmeti sunumlarının yapıldığı pano, billboard, duvar, tahta, ekran, ayaklı veya ayaksız platform ve tabela gibi alanların boş vaziyette kiraya verilmesi hizmetleri,

ticari reklam hizmeti kapsamında değerlendirilmediğinden KDV tevkifatına tabi tutulmayacaktır.

2- Banka ve sigorta şirketlerinin tüm hizmet alımları tevkifat kapsamına alındı

Yapılan son tebliğ düzenlemeleri ile, KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki kurum ve kuruluşların yanında, kanunla veya Cumhurbaşkanı kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta, reasürans ve emekli şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması öngörülmüştür.

Örneğin, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren, yukarıda sayılan kurumlara verilen tevkifata tabi işlemler arasında ayrıca sayılmayan şoförsüz araç kiralama hizmetlerine ilişkin hesaplanan KDV’nin (5/10) oranında KDV tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir. 

3- Avukatlara dava karşılığı yapılan bazı ödemelere KDV tevkifatı getirildi

Daha önce avukatların KDV Genel Uygulama Tebliğinde sayılan “Belirlenmiş Alıcılar”a vermiş oldukları danışmanlık hizmetleri (9/10) oranında tevkifata tabiydi.  Yeni uygulama kapsamında ise, dava takibi suretiyle verilen avukatlık hizmetlerinin KDV tevkifatına tabi olup olmadığı konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen özelgelerde, bankalara, sigorta şirketlerine, adli yardım kapsamında barolara ve Cumhuriyet savcılıklarına verilen avukatlık hizmetlerinin 1 Mart 2021 tarihinden itibaren (5/10) oranında KDV tevkifatına tabi olduğu belirtilmiştir.

Dolayısıyla, ikinci başlıkta sayılan kurumlara verilen avukatlık hizmetlerinde, hesaplanan KDV’nin yarısı hizmeti alan kurum tarafından tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

4- Seyahat acenteleri tarafından sayılan kurumlara verilen uçak bileti ve konaklama hizmetlerinde de tevkifat uygulanacak

Yukarıda da ifade edildiği üzere, ikinci başlıkta sayılan kurumlara ifa edilen tüm hizmetler tevkifat kapsamına alındı. Bu kapsamda, söz konusu kurumlara yapılan uçak bileti satışı ile konaklama hizmetlerinde, KDV dahil bedelin (komisyon bedeli dahil) 2 bin TL'yi aşması halinde toplam bedel üzerinden (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. 

5- Kurye taşımacılığının KDV tevkifatı kapsamında olduğu hususu açıklığa kavuşturuldu 

Yapılan düzenleme ile karayolu ile yapılan yük taşımacılığı, (2/10) oranında KDV tevkifatı kapsamına alınmış, kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri ise kapsam dışında tutulmuştu. Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen görüşlerde, araç kurtarma hizmetleri ile motosiklet ile yapılan kurye taşımacılığı hizmetlerinin (2/10) oranında KDV tevkifatına tabi olduğu ifade edilmiştir.

Ayrıca, satılan bir mala ilişkin sunulan nakliye hizmetine ilişkin bedelin faturada ayrıca gösterilmesi ya da nakliye hizmetine ilişkin ayrıca fatura düzenlenmesi halinde, nakliye hizmetine ilişkin bedel üzerinden de KDV tevkifatı yapılması gerekmektedir.

6- Özel sektör yapım işleri de KDV tevkifatı kapsamına alındı

Önceki uygulamada, sadece KDV Genel Uygulama Tebliği’nde sayılan “Belirlenmiş Alıcılar”a yapılan yapım işleri KDV tevkifatına tabi iken, yapılan değişiklikle 1 Mart 2021 tarihinden geçerli olmak üzere, belirlenmiş alıcı olamayan ancak KDV mükellefi olanlara ifa edilen KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işlerine (4/10) oranında KDV tevkifatı getirildi.

Yapılan düzenleme, tevkifat kapsamına giren KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işinin taşeronlara devredilmesi halinde, tutarına bakılmaksızın taşerondan da tevkifat yapılamasını öngörüyor.

7- Tevkifat uygulamasında sınıra dikkat!

Öncelikle KDV Genel Uygulama Tebliği’nde sayılan “Belirlenmiş Alıcılar” kapsamında bulunan mükelleflerin teslim ve hizmetlerinde KDV tevkifatı uygulanmayacaktır. Dolayısıyla, yapılan işlem tevkifata tabi olsa da işlemi yapan satıcı “Belirlenmiş Alıcılar” kapsamında ise hesaplanan KDV üzerinden alıcı tarafından tevkifat uygulanmayacaktır.

İkinci olarak kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 2 bin TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. 

Diğer taraftan, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen görüşe göre, tevkifata tabi birbirinden farklı birden fazla hizmetin zorunlu olmasa da tek bir faturada gösterilmesi ve bu faturadaki KDV dahil toplam tutarın 2 bin TL'yi aşması halinde söz konusu faturada hesaplanan KDV’ye tevkifat uygulanması gerektiği hususu gözden kaçırılmamalıdır.

M. Ali Ayaz

Dünya gazetesi