Maliyet Hesaplarının 7/A ve 7/B Seçeneklerine Göre Tutulması

2022 YILINDA MALİYET HESAPLARININ 7/A VE 7/B SEÇENEKLERİNE GÖRE TUTULMASINA İLİŞKİN HADLER


2021 yılı Aktif Toplamı 6.283.900 TL veya Net Satışlar Toplamı 12.567.300 TL’yi aşan
üretim ve hizmet işletmeleri, 2022 yılında maliyet hesaplarını 7⁄A seçeneğine göre tutmak
zorundadırlar.

2021 yılı Aktif Toplamı 6.283.900 TL veya Net Satışlar Toplamı 12.567.300 TL’nin altında
kalan üretim ve hizmet işletmeleri ile ticaret işletmeleri ise 2022 yılında 7/A veya 7/B
seçeneklerinden herhangi birini seçebilirler.

26/12/1992 tarihli ve 21447 (M) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Sıra No.lu Muhasebe
Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde maliyet hesaplarının uygulamada esneklik sağlamak
üzere iki seçenek halinde 7/A ve 7/B olarak sunulduğu,
⎯ 7/A seçeneğinde giderlerin defter-i kebirde fonksiyon esasına göre,
⎯ 7/B seçeneğinde ise çeşit esasına göre
belirlendiği, bu suretle, işletmelere giderlerin bölümlenmesinde ve defter-i kebirde
izlenmesinde kendi organizasyon yapılarına, büyüklüklerine ve ihtiyaçlarına göre
düzenleyebilmeleri için kolaylık sağlandığı, farklı maliyet hesaplama yöntemlerine
uyulabilmesi açısından da geniş bir esneklik tanındığı belirtilmiştir.

Daha sonra 18/09/1994 tarihli ve 22055 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3 Sıra No.lu
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT) ile yapılan düzenlemeyle de 7/A
seçeneğini uygulamak zorunda olan işletmelerin tespitinde kullanılan kriterleri netleştirilerek
bir önceki yıl aktif toplamı 25 milyar lirayı veya net satışlar toplamı 50 milyar lirayı aşan üretim
ve hizmet işletmeleri için 7/A seçeneği zorunlu hale getirilmiştir. Aynı Tebliğde ayrıca aktif ve
net satışlar toplamları bu rakamların altında kalan üretim ve hizmet işletmeleri ile aktif ve net
satış toplamları ne olursa olsun ticaret işletmeleri için 7/A seçeneğinin zorunlu olmadığı, bu
işletmelerin 7/A ve 7/B seçeneğinden herhangi birini tercih edebilecekleri belirtilmiştir.

Daha sonra 19/12/2000 tarihli ve 24265 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 10 Sıra No.lu
MSUGT’de; tebliğde yer alan parasal hadlerin, takip eden yıllarda Bakanlıklarınca ayrıca bir
belirleme yapılmadığı takdirde, her yıl bir önceki yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca
tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı; bu şekilde yapılacak
hesaplamada 50 lira ve daha düşük olan tutarların dikkate alınmayacağı, 50 liradan fazla olan
tutarların ise 100 liraya yükseltileceği belirtilmiştir.

2020 Yılı Aktif Toplamı 4.613.700 TL veya Net Satışlar Toplamı 9.227.100 TL’yi aşan üretim
ve hizmet işletmeleri, 2021 yılında maliyet hesaplarını 7⁄A seçeneğine göre tutmak
zorundaydılar.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca çıkarılan ve 21.11.2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan 533 seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde, yeniden
değerleme oranı 2021 yılı için %36,20 olarak tespit edilmiştir.
Buna göre 2021 yılı Aktif Toplamı 6.283.900 TL veya Net Satışlar Toplamı 12.567.300
TL’yi aşan üretim ve hizmet işletmeleri, 2022 yılında maliyet hesaplarını 7⁄A seçeneğine göre
tutmak zorundadırlar.

2021 yılı Aktif Toplamı 6.283.900 TL veya Net Satışlar Toplamı 12.567.300 TL’nin altında
kalan üretim ve hizmet işletmeleri ile ticaret işletmeleri ise 2022 yılında 7/A veya 7/B
seçeneklerinden herhangi birini seçebilirler.


TÜRMOB