Mayıs Ayında Vergi Levhalarının Yazdırılması

Vergi Usul Kanunu’nun 5. maddesi hükmü gereği vergi levhalarının 31 Mayıs 2022 akşamına kadar yazdırılması gerekmektedir.

Vergi Usul Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan düzenlemeye göre, gelir vergisi mükellefleri ile sermaye şirketleri, her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı almak zorundadırlar.

Bu düzenlene gereği, vergi levhalarının Mayıs ayı sonuna kadar alınması unutulmamalıdır.

Elektronik ortamda alınan vergi levhalarının vergi dairesine veya meslek mensuplarına onaylattırılmasına gerek yoktur. İnternet vergi dairesinden çıktı olarak alınması ve istendiğinde ibraz edilmek üzere işyerlerinde bulundurulması yeterlidir.

Vergi levhası almak ve bulundurmak zorunda olanların, yapılan denetimlerde bulundurma zorunluluğuna uymadığının tespit edilmesi halinde, her bir tespit için Vergi Usul Kanunu’nun 353. maddesinin (4) numaralı bendine istinaden özel usulsüzlük cezası kesilmektedir. Bu cezanın tutarı 2022 yılı için 500 liradır.