Meclis'e sunulan yeni gelir vergisi kanun teklifi


TBMM gündemine giren Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifiyle;

Bazı mükelleflerin gelir vergisi açısından hasılat esaslı kazanç tespiti yoluyla vergilendirilmesine olanak sağlamak üzere Cumhurbaşkanına yetki verilmekte,
Varlık Barışı uygulaması yeniden getirilmekte,
Finansal yeniden yapılandırma çerçevesinde yapılacak işlemler için çeşitli vergi düzenlemeleri yapılmakta,
Yurt dışı çıkış harcı tutarı yeniden belirlenmekte ve buna ilişkin düzenleme revize edilmekte,
Elektrik motorlu araç üretimini desteklemek üzere indirimli kurumlar vergisi oranı teşviki daha etkin hale getirilmektedir.
08 Temmuz 2019 tarihinde TMBB gündemine giren Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifiyle;

Bazı mükelleflerin gelir vergisi açısından hasılat esaslı kazanç tespiti yoluyla vergilendirilmesine olanak sağlamak üzere Cumhurbaşkanına yetki verilmekte,
Varlık Barışı uygulaması yeniden getirilmekte,
Finansal yeniden yapılandırma çerçevesinde yapılacak işlemler için çeşitli vergi düzenlemeleri yapılmakta,
Yurt dışı çıkış harcı tutarı yeniden belirlenmekte ve buna ilişkin düzenleme revize edilmekte,
Elektrik motorlu araç üretimini desteklemek üzere indirimli kurumlar vergisi oranı teşviki daha etkin hale getirilmektedir.
Teklifte önerilen bu düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir.

1. Gelir Vergisinde Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti

Kanun Teklifiyle,

Ticari kazancı basit usulde, işletme hesabı veya bilanço esasına göre tespit edilenler ile
Mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine göre tespit edilenlerden
Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen sektör ve meslek gruplarında faaliyette bulunanların, hasılat esaslı vergilendirilmesine olanak sağlanmak üzere düzenleme önerilmektedir.

Teklife göre;

Hasılat esaslı kazanç tespiti, kapsama girenlerden talep edenler için uygulanacak,
Kapsama girenlerin belirlenen faaliyetlerden elde ettikleri gayrisafi hasılatlarının % 10’u bu faaliyetlere ilişkin vergiye tabi kazanç olarak dikkate alınacak, bu oran Cumhurbaşkanı tarafından beş katına kadar artırılabilecek, yarısına kadar indirilebilecek,
Kapsamda olanların gerçek giderleri dikkate alınmayacak,
Bunların vergilemesinde indirim ve istisnalar uygulanmayacak,
Kapsama girenler iki yıl geçmedikçe bu vergileme şeklinden çıkamayacaktır.
Teklifte ayrıca uygulamaya ilişkin Cumhurbaşkanına çeşitli yetkiler verilmektedir.

2. Varlık Barışı Yeniden

Kanun Teklifiyle, uygulama süresi yeni biten Varlık Barışı uygulaması yeniden önerilmektedir.

a) Düzenlemenin genel çerçevesi

Teklifle yeni bir varlık barışı düzenlemesi önerilmektedir.

Yeni varlık barışı, daha önce uygulanan 5811, 6486, 6736 ve 7143 sayılı Kanunlarla yapılan düzenlemelere bazı yönleriyle benzemekte, bazı yönleriyle de farklılaşmaktadır.

Teklifle, gerçek ve tüzel kişilere, yurt dışında ve yurt içinde bulunan varlıklarını kayda alma ve bazı avantajlardan ve ayrıcalıklardan yararlanma olanağı verilmektedir.

Önerilen düzenlemeye göre, yurda getirilecek veya kayda alınacak varlıkların, geçmişte belli bir tarih itibariyle sahip olunduğunun ispatı gerekmemektedir.

b) Kapsama giren varlıklar

Varlık barışı kapsamında yurda getirilecek veya kayda alınacak varlıklar şunlardır:

Yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları.
Yurt içinde bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar.
c) Varlığın yurt dışında veya yurt içinde bulunma tarihi

Teklife göre, varlığın geçmişte belli bir tarih itibariyle var olduğunu ispat etme zorunluluğu yoktur. Verilen süre içinde varlığın yurda getirilmesi veya kayda alınması koşulunun sağlanması yeterlidir.

d) Beyan veya bildirim zamanı

Teklife göre, getirilmesi önerilen avantajlardan yararlanabilmek için,

Yurt dışında bulunan kapsamdaki varlıkların; 31.12.2019 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildirilmesi
Yurt içindeki kapsamdaki varlıkların, 31.12.2019 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilmesi
gerekmektedir.

e) Yurt dışındaki varlıkları yurda getirilmesi

Yurt dışında bulunan ve düzenleme kapsamında olan varlıkların, bildirim yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekmektedir.

f) Varlıkları yurda getirilmesi zorunlu olmayan durumlar

Kapsama giren yurt dışındaki varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve düzenlemenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31.12.2019 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye'ye getirilme şartı aranmayacaktır.

g) Yürürlük öncesi sermaye avansı olarak Türkiye’ye getirilen varlıklar

Teklife göre, düzenlemenin yürürlük tarihi itibarıyla yasal defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan kapsamdaki varlıkların düzenlemenin yürürlük tarihinden önce Türkiye'ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması hâlinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi şartıyla, düzenlemenin avantajlarından yararlanılması mümkündür.

h) Ödenecek vergi

Kanun Teklifinde, hem yurt dışındaki hem de yurt içindeki varlıklar için % 1 vergi ödenmesi önerilmektedir.

i) Kayda alınacak varlıkların elden çıkartılması

Teklifte, düzenleme kapsamında kayda alınan varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararların, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak dikkate alınmaması önerilmektedir.

j) Düzenlemeden yararlanmanın sağladığı avantajlar

Teklife göre, Varlık Barışından yararlanarak Türkiye’ye getirilen veya kayda alınan varlıklar nedeniyle vergi incelemesi veya vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. Ancak bu olanak, bildirilen veya beyan edilen verginin vadesinde ödenmesi ve yurt dışındaki varlığın bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi şartıyla sağlanmaktadır.

3. Yurt Dışı Çıkış Harcı

Kanun Teklifiyle;

Yurt dışı çıkış harcı tutarının 50 lira olarak yeniden belirlenmesi,
Harç tutarının üç katına kadar artırılması konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmesi,
Alınan harcın çıkış başına 15 lirasının Toplu Konut İdaresine aktarılması, kalan tutarın ise genel bütçeye gelir kaydedilmesi,
önerilmektedir.

4. Elektrik Motorlu Araç Üretimine Destek

Kanun Teklifiyle, Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenecek bir geçici maddeyle, Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 80. Maddesi kapsamında desteklenen, sera etkisi yaratan egzoz gazı salınımını ortadan kaldıracak teknolojilerin geliştirilmesi için Türkiye’de gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirilen elektrik motorlu araçları ima l edenlerin, destek kararında belirlenen kadarıyla, hak kazandıkları yatırıma katkı tutarını, söz konusu malların ilk iktisabı dolayısıyla vergi dairesine ödenen özel tüketim vergisine mahsuben kullandırma konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmesi önerilmektedir.

5. Finansal Yeniden Yapılandırmaya İlişkin Vergi Düzenlemeleri

Kanun Teklifinde, finansal yeniden yapılandırma çerçevesinde yapılacak işlemler için çeşitli vergi düzenlemeleri önerilmektedir.

Bu kapsamda;

Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları ve bu Anlaşmalar kapsamında düzenlenen Sözleşmelerde belirlenen esaslar uyarınca;

Yapılacak işlemlerin harçlardan, düzenlenecek kâğıtların damga vergisinden,
Alacaklı kuruluşlar tarafından tahsil edilecek tutarların BSMV’den,
Kullandırılan ve kullandırılacak kredilerin KKDF’den,
müstesna tutulması önerilmektedir.

Teklifte ayrıca,

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5-1/f maddesinde yer alan istisnanın, kanuni takibe alınma koşulu olmaksızın, alacaklı kuruluşlara ilgili varlıklarını düzenleme kapsamında devreden kurumlar ve bu şekilde varlıkları devralan alacaklı kuruluşların bu varlıkları satışından doğan kazançları hakkında da uygulanması,
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-r maddesinde yer alan istisnanın, varlıkların yapılandırma kapsamında alacaklı kuruluşlara devir ve teslimi ile bu varlıkları devralan alacaklı kuruluşların bu varlıkları devir ve tesliminde de uygulanması,
önerilmektedir.