Ödenmeyen 2023 Yılı Aralık Ayı SGK Yapılandırma Taksiti Diğer Taksitlerle Mahsup Edilebilecek

ÖDENMEYEN 2023 YILI ARALIK AYI SGK YAPILANDIRMA TAKSİTİ DİĞER TAKSİTLERLE MAHSUP EDİLEBİLECEK

7440 sayılı Kanundan yararlanmaya devam etmelerini teminen SGK ünitelerine başvuran
işverenlerin, 2023 yılında ödemiş oldukları taksitlerden 1. ve 2. taksit hariç herhangi birinin
2/1/2024 son ödeme tarihli 7. taksite mahsup edilmesi ve bu şekilde mahsup işleminin
yapılması suretiyle işverenlerin yapılandırma anlaşmalarının devamının sağlanması mümkün
bulunmaktadır.

SGK YAPILANDIRMA TAKSİTLERİ İÇİN YENİ DÜZENLEME
SGK’nın yapılandırma usul ve esaslarını düzenleyen 2023/14 sayılı Genelgenin "Taksitle
ödeme yolunu tercih eden borçlular yönünden" başlıklı 12.1.2. maddesinde;
"Yapılandırmadan yararlanmak isteyen ve borçlarını taksitler halinde ödeme talebinde bulunan
borçluların;
 Birinci taksitini ilk taksit son ödeme tarihine kadar (bu tarih dahil), ikinci taksiti 31/7/2023
tarihine (bu tarih dâhil) kadar, tam olarak ödememesi,
 İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılında 3’den fazla
taksitini ödememesi,
 İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılında en fazla üç
taksit ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının yapılandırmanın son taksitini
takip eden ay sonuna kadar gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci
maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı
ile birlikte ödememesi,
halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

Öte yandan yıl sonuna denk gelen taksit ödemelerinin son ödeme tarihlerinin resmî tatile denk
gelmesi veya ilgili merciler tarafından ödeme sürelerinin uzatılması halinde taksitler ait olduğu
yıl için ihlal nedeni olarak değerlendirilecektir."
Açıklamalarına yer verilmiştir.
7440 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılma Başvuru Formu"nun açıklamalar başlıklı 18
inci maddesinde;
"Yıl sonuna denk gelen taksit ödemelerinin ilgili yıla ait son ödeme tarihlerinin resmî tatile denk
gelmesi veya ilgili merciler tarafından ödeme süresinin uzatılması halinde taksitlerin yeni son
ödeme tarihinin ait olduğu yıl için ihlal nedeni sayılacaktır."
ibaresi yer almaktadır.
SGK, 02.01.2024 tarihine denk gelen 7440 sayılı Kanun kapsamındaki 7. taksit ödeme
yükümlülüğü bakımından 2024 yılına ait olarak kabul etmektedir.
Ancak işverenlerin 7. Taksit ödemesini genelgede yer alan hüküm uyarınca 2023 yılına ait
taksit ihlali olarak değerlendirdikleri ve bu nedenle 2024 yılı için 3’ten fazla taksitin
ödenmemesi sebebiyle yapılandırma anlaşmalarının bozulması durumuyla karşı karşıya
kaldıkları anlaşılmıştır.
SGK bu durumu düzeltmek için ilgili mevzuat bölümündeki genel yazıyı düzenlediği
anlaşılmaktadır.
Bu kapsamda, işverenlerimizin mağduriyetlerinin giderilerek 7440 sayılı Kanundan
yararlanmaya devam etmelerini teminen SGK ünitelerine başvuran işverenlerin 2023 yılında
ödemiş oldukları taksitlerden 1. ve 2. taksit hariç herhangi birinin 2/1/2024 son ödeme tarihli
7. taksite mahsup edilmesi ve bu şekilde mahsup işleminin yapılması suretiyle işverenlerin
yapılandırma anlaşmalarının devamının sağlanmasına imkan tanınmıştır.

2023 yılında ödenmiş taksitlerden herhangi birinin (1. ve 2. taksit hariç) çıkılarak 2/1/2024 son
ödeme tarihli 7. taksite mahsup edilebilmesi için çıkış işlemi sonrasında 7440 sayılı Kanun
kapsamındaki yapılandırma anlaşmasının 2023 yılı için bozma koşuluna girmemesi
gerekmektedir.
Ayrıca, bu genel yazı uyarınca talebi uygun bulunan işverenlerden son ödeme tarihi
30.04.2024 olan 11. taksiti yapılandırmasının bozulması nedeniyle ödeyemeyenler
bakımından da 11. taksitin son ödeme süresi yeniden belirlenecek olup; belirlenen son ödeme
tarihine kadar 11. taksitin ödenmesi halinde yapılandırma anlaşmalarının devamı sağlanacak
olup, bu kapsamındaki işyerlerinin 11. taksit son ödeme tarihinin güncellenebilmesi
işverenlerin ilgili SGK ünitelerine başvurmaları gerekmektedir.