Raporlu Sigortalının SGK'ya Bildirimi Kolaylaştırıldı

RAPORLU SİGORTALININ SGK’YA BİLDİRİMİ KOLAYLAŞTIRILDI

Sigortalıların istirahatli olduğu sürelerde çalışmadıklarının (Çalışmazlık Bildirimi)
işverenleri tarafından SGK’ya bildirilmesini sağlayan yeni bir uygulama olan “vizite web
servisi” işletime açılmıştır.

RAPORLU SİGORTALILARIN SGK’YA BİLDİRİM İŞLEMLERİ

12.05.2010 tarih ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İstirahatli Olan Sigortalıların
İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna
Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ“ ile raporlu sigortalının
çalışmadığına dair bildirimin 10 güne kadar olan istirahatlerde, istirahatin bittiği günü takip
eden 5 iş günü içinde, 10 günden fazla olan istirahatlerde de 10 günlük sürelerin bitimini
takip eden 5 iş günü içinde internet üzerinden yapılması zorunluluğu getirilmiştir. 5 günlük
süresinde bildirim yapılmaması halinde idari para cezası uygulanacağı hükmü getirilmiştir.

4/a kapsamında sigortalı olan veya sigortalı sayılanların rapor almaları durumunda, işveren
bu rapor ile ilgili çalışmazlık belgesini (çalışılmadığına dair bildirim) istirahat raporu 10
günden kısa süreli ise istirahatin bittiği günden itibaren, 10 gün ve daha uzun süreli ise onar
günlük sürelerin bittiği ve son on günlük süreden arta kalan sürenin bittiği günden itibaren 5
iş günü içinde internetten (www.sgk.gov.tr adresinden işveren menüsü altında bulunan
çalışılmadığına dair bildirim giriş ekranından) SGK' ya bildirilmekteydi

şlemlerin daha kolay yapılabilmesi için SGK, sigortalıların istirahatli olduğu sürelerde
çalışmadıklarının işverenleri tarafından bildirilmesini sağlayan yeni bir uygulama olan “vizite
web servisi”ni işletime açmıştır.

Söz konusu uygulama ile sigortalılara ait iş göremezlik rapor bilgilerinin temin edilmesi ve
rapora ilişkin çalışılmadığına dair bildirim işleminin yapılması sağlanmıştır.

Web uygulaması olmaksızın bildirim yapılması amacıyla hali hazırda kullanılan bilgi
sistemleri otomasyon yazılımlarına entegre olacak şekilde hizmete sunulmuştur.
Kullanım Kılavuzu, ilgili mevzuat bölümünde belirtilen duyuruda ayrıntılı olarak yer
almaktadır.