Sahte faturalarla motorin alışlarının 4760 sayılı ÖTV yasasında durumu

Sahte faturalarla motorin alışlarının 4760 sayılı ÖTV yasasında durumu

Motorin alışlarının sahte faturalarla 4760 sayılı ÖTV yasanın 13/2 md hükmüne göre müteselsil sorumluluk kapsamında olup olmadığı

Bilindiği gibi, 4760 sayılı ÖTVK 13/2 hükmü uyarınca müteselsil sorumluluk müessesesi getirilmiştir. Somut bir olayda, sahte faturalarla motorin alışlarının belgelendirildiği iddiasıyla 4760 sayılı yasanın 13/2 hükmü uyarınca mükellef adına 2006 yılı için cezalı ÖTV tarhiyatı yapılmıştır.

Yargıya müracaat eden mükellef 4760 sayılı yasanın 1.maddesinin (1-a) bendinde 1 sayılı listedeki malların ithalatçılara veya rafineriler dahil imal edenler tarafından tesliminin bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’ye tabi olduğu belirtilmiştir. Öte yandan, aynı yasanın 3. Maddesinin (e) bendinde ihtalatta vergiyi doğuran olayın, 4458 sayılı Gümrük Yasasına göre gümrük yükümlülüğünün doğması olarak tanımlandığı, 13.maddesinin 2.fıkrasında ise; 1 sayılı listedeki malları teslim alanların, bu malları daha yüksek tutarda vergiye tabi bir mal olarak kullanmak veya 3.şahıslara satmak suretiyle vergi ziyaına neden olmaları durumunda; ziyaa uğratılan verginin bunlar adına tarh olunacağı ve 213 sayılı VUK 344. Maddesine göre VZC ile cezalandırılacağı kurala bağlanmıştır.

Petrol ürünlerinin alım ve satım faaliyetlerinde bulunan davacı mükellefin 2006 yılı kayıtlarına intikal ettirdiği motorin içerikli sahte faturalar dolayısıyla salınan cezalı KDV tarhiyatı karşısında açılan iptal davası 14/10/2009 gün ve 2009/237 sayılı kararla reddedildiği ancak; fatura içeriği petrol ürünlerinin imalatçısı veya ithalatçısının kim olduğu, Türkiye’de ikametgahının işyerinin, yasal ve iş merkezlerinin olup olmadığı yönünde bir araştırma ve tespit yapılmadan vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği açıkça ortaya konulmaksızın varsayıma dayalı olarak önerilen tarhiyatın iptaline hükmedilmiştir.

Davalı vergi dairesi vergi inceleme raporu kapsamında yapılan tarhiyatın yasaya uygun olduğu ileri sürülerek yerel vergi mahkemesi kararının bozulmasını danıştay nezdinde temyiz etmiştir.

Sonuç itibariyle yüksek mahkeme danıştay vergi mahkemesi kararını onaylamış motorin alışlarının 4760 sayılı ÖTVK’nun 13/2 fıkrasında öngörülen müteselsil sorumluluk kapsamına girmediğini tasdik etmiştir. (Danıştay 3.Dairesi kararı, 28/5/2013 gün ve E:2013/802-K:2013/2373 sayılı kararı).

Av. Nazlı Gaye Alpaslan

HÜRSES