Sahte faturayı kayıtlarından çıkaranlar Ba formlarını düzeltmeli mi?

Mehmet ŞENTÜRK SMMM / Bağımsız Denetçi

Sahte Faturayı Kayıtlarından Çıkaranlar  Ba Formlarını Düzeltmeli Mi ?


213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 3 üncü maddesinde, Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğu, vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin yemin hariç her türlü delille ispatlanabileceği, ancak vergiyi doğuran olayla ilgisi tabii ve açık bulunmayan şahit ifadesinin vasıtası olarak kullanılamayacağı, iktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat yükümlülüğü,  bunu iddia eden tarafa ait olacağı  madde hükümde açıkça yer almaktadır.

Yine Vergi Usul Kanununun  mükerrer 257 nci maddesinde, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirme ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirleme hususlarında Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir. Bakanlık bu yetkisini kullanarak,  mükelleflerin 01.01.2016 tarihinden itibaren  7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilât ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmalarını ve bu tahsilât ve ödemelerini söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmelerini zorunlu kılmıştır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29/1 inci maddesinin (a) bendinde; Mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebilecekleri, aynı Kanunun 34/1 inci maddesinde ise yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait katma değer vergisi, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikaların kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla indirmelerine imkân sağlanmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (IV/E-5). Bölümünde ise, düzenledikleri veya kullandıkları belgelerin sahteliğine veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olduğuna ilişkin inceleme veya idari araştırma aşamasında mükellefe, söz konusu belgelerin gerçekliğine yönelik deliller ileri sürme imkanı verilir.

Aynı şeklinde kendileri hakkında olumsuz rapor veya olumsuz tespit bulunmamakla birlikte mal veya hizmet satın aldıkları mükellefler hakkında olumsuz rapor veya olumsuz tespit bulunan mükelleflere de bu imkan sağlanmıştır.

İleri sürülen karşı delillerin işlemin gerçekliğini göstermesi halinde ilgili mükellefler hakkında özel esasların uygulanmayacağı açıkça belirtilmiştir.   

 

Peki Nedir Bu Karşı Deliller;

 

Ø      İşlem bedelinin Vergi Usul Kanununun  mükerrer 257 nci maddesinde belirlenen esaslara göre ödendiğinin belgelendirilmesi.

Ø      Taşıma, yükleme, boşaltma, depolama, ambalajlama, ve benzeri işlemlerin yapıldığına yönelik belgeler, sigorta belgesi, vergi, resim, harç, pay, fon gibi ödemeler yapılmışsa bu ödemelere ait belgeler,

dir.

 

Özel Esaslara Girmemeleri İçin Mükellefler Uyarılıyor Mu?

Evet; düzenledikleri veya kullandıkları belgelerin sahteliğine veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olduğuna ilişkin inceleme veya idari araştırma aşamasındaki mükellefler ile hakkında olumsuz rapor veya olumsuz tespit bulunmamakla birlikte mal veya hizmet satın aldıkları mükellefler hakkında olumsuz rapor veya olumsuz tespit bulunan mükelleflere, özel esas hükümlerinin uygulanmaması için uyarı yazıları gönderilmektedir.

 

Uyarı yazısının  mükellefe  tebliğ edildiği tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili dönem beyanlarını düzeltmeleri  veya mal ve hizmet alımına ait işlemin gerçekliğini KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (IV/E-5). bölümündeki açıklamalara göre ispat etmeleri istenilmektedir.

 

Mükellefler ise yazı kendilerine tebliğ edikten sonra, aşırı bir tedirginlik haliyle hareket ederek  bir an önce mali müşavirlerinden ilgili dönem beyanlarını düzeltmelerini talep etmektedirler.

Değerli meslek mensubu arkadaşlarımız mükellefleri yukarıda yer alan kanun ve tebliğlerdeki ispat yükümlülüklerini yerine getirerek bu yükümlülükten kurtulmalarını önerselerde, mükellefler devlet ile karşı karşıya gelmemek adına ilgili dönem beyanlarını düzeltmekte ısrarcı bir tavır sergilemektedirler. Bu ısrarcılığın sonucunda  aşağıdaki açıkladığım  ceza-i yükümlülükler ile karşılaşmaktadırlar.

Nedir Bu Cezalar ?

Mükellefler kendilerine tebliğ edilen yazıya istinaden düzeltme yapmak istemeleri halinde, Vergi Usul Kanunu 371. Maddesindeki  Pişmanlık ve Islah hükümlerinden yararlanamayacakları için;

Ø     İlgili Döneme de devreden KDV’si bulunması halinde devrini azaltmak,

Ø     İlgili Döneme de devreden KDV’si bulunmaması halinde ise KDV ödemek,

Ø     Her iki durumda daVergi Ziyaı Cezası ödemek,

Ø     KDV Ödemesinin çıktığı dönemlede ise  Geçikme Faizi ödemek,

Zorunda kalacaklardır.

Bunun Dışında Bir Ceza Daha Var.

Haklarında sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMİYB) düzenleme veya kullanma tespiti bulunduğu yazı ile bildirilen bu mükellefler, yasal defter ve belgelerine kaydettiği mal ve/veya hizmet alışına ilişkin düzenlenen faturanın KDV tutarını ilgili dönem KDV beyannamesinden tenzil etmek suretiyle KDV beyannamelerini düzeltmeleri yeterli değil. Ayrıca söz konusu faturaya ait tutarın 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğde belirlenen 5.000 TL sınırı aşması halinde ilgili dönem Form Ba bildiriminden de bu fatura bilgilerini çıkartarak, bildirim formlarını düzeltilmeleri  gerekmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşü ve uygulaması da bu yönde olup konu hakkında verdiği 28.01.2019 tarih ve 72788441-105-7317 sayılı özelgesinde durumu net bir şekilde açıklamıştır.

 

Unutulmamalıdır ki, Ba formuna ait düzeltme,

Ø     Belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde yapılır ise özel usulsüzlük cezası olmadan,

Ø     Takip eden 15 gün içinde yapılır ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında,

Ø     Bu sürelerin dışında, yani 26. günden itibaren yapılır ise indirimsiz olarak,  

Özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.

Mehmet ŞENTÜRK

Mali Müşavir/ Bağımsız Denetçi

5n1vdenetim@gmail.com


DİĞER YAZILARI


-İnternet Ortamında Reklam Hizmetini Verenlerin veya Bu Hizmete Aracılık Edenlerin Tevkifat Sorumluluğu Netleti

-Yabancılara Taşınmaz Satışı Yapanlar Dikkat…  Tapuya Raporunuz Olmadan Gitmeyin.. 

-Google Ads, Facebook Vb. Firmalara Verilen Reklamlarda Stopaj Uygulaması Netleşti

-E-Tebligat için beklenen açıklama nihayet geldi 

-İnternet Üzerinden Reklam Veren Tüm Mükelleflerin, Bu Giderlerini Beyannamelerinde Bildirmeleri  Zorunlu Hale Geldi 

-E-tebligat için Şirketlerin PTT'ye müracaatına gerek kalmadı

-Şirketlere yeni bir e-tebligat zorunluluğu daha geldi

-Şirket ortaklarına olan dövizli borçlardan kaynaklanan kur farkları gider yazılabilir mi?

-Yabancıya gayrimenkul. mal ve hizmet satış bedeli nakit tahsil edilemez  

-YASAL UYARI-