Sat Kirala Geri Al Uygulamasının Dayanılmaz Cazibesi

MEMDUH ÖZCAN SMMM BAĞIMSIZ DENETÇİ


SAT KİRALA GERİ AL UYGULAMASININ DAYANILMAZ CAZİBESİ 

1-           GİRİŞ :

 

 Bilindiği üzere; 6361 sayılı Kanun ile getirilmiş olan Sat-Kirala-Geri Al uygulaması başlangıçta çok tartışılmıştır.İlerleyen yıllarda sistemin önüne geçen vergi sorunları çözülmek sureti ile  uygulamada çok cazip hale gelmiş bulunmaktadır. 

Krediye ulaşmanın zor olduğu dönemlerde bir alternatif dış kaynak çözümü olarak kullanılabilecek uygulama olması bakımından önemlidir.           

2- UYGULAMASI 

Finansal sorun yaşayan işletmelerin Aktiflerinde kayıtlı  taşınır ve taşınmaz mallarını ‘’gerçek değeri’’ ile Finansal Kiralama şirketine bir sözleşme ile satması – Kiralaması ve sözleşme sonun da  tekrar geri almasıdır. 

Finansal Kiralama şirketi ile anlaşılan faiz oranı ve süre (48-60 ay) ile taksitler halinde ödemeler yapılarak sistem işlemektedir. Satılan Gayrimenkulveya Taşınır mallar hiçbir değişikliğe uğramadan kiralama bedeli karşılığında el değiştirmeden şirketin uhdesinde kalmaya devam  etmektedir. 

Örneğin, arsa üzerinde üretim yaptığınız, hizmet verdiğiniz tesis var ise işletmeye devam edebilirsiniz.Önemli olan taksitleri zamanında ödemenizdir. 

Bu uygulamanın esasnoktası , defter değeri düşük ancak piyasa değeri büyük olan  taşınır veya taşınmaz malların gerçeğe uygun değer (satılabilir değer) ile finansal kiralama  şirketine satılması –tekrar kiralanması-sözleşme sonunda geri alınmasıdır. 

3-    AVANTAJLARI 

·         Firmanın Bilançosuna nakit girişi olacağı için işletme sermayesi artar.

·         Şirket  öz varlık gelişimini  sağlanır.(Özel Fon)

·         Borçlanma ve Mali tablo Rasyolarıartar, şirketin kredibilitesi yükselir.

·         Kurumlar Vergisi Muafiyeti sağlar

·         KDV Muafiyeti sağlar

·         Harç tan muafiyet (ilk satış hariç) sağlar

·         Ödenen faizlerin doğrudan   gider yazılmasıile matrahı aşağı çeker. 

4-    VERGİ KANUNLARI BAKIMINDAN 

4.1 :  Kurumlar Vergisi Bakımından 

5520 saylı Kurumlar vergisi Kanunun  5 maddesinin1 fıkrası (j) bendine 6728 Sayılı Kanun ile eklenen hüküm ile; 6361 Saylı Kanun ile finansman ihtiyacını gidermek, işletmelere nakit girişi sağlamak amacıyla aktifteki taşınır veya taşınmaz mallarını kiralamak geri almak Şartı ile Sözleşme ile finansal kiralama şirketlerine satan kurumların kazançları Kurumlar Vergisinden istisnadır. 

Yani defter değeri ile Finansal Kiralama şirketine Satış bedeli arasındaki Kar vergiye tabi değildir. Satış Karı Bilançonun Pasifin de  özel fonda 5 yıl tutulmalı  ve  başka hesaplara nakledilmemesi şarttır. 

4.2 : Katma Değer Vergisi Bakımından 

21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında;Finansal kiralama şirketleri, Katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarınca bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan her türlü taşınır ve taşınmazlara uygulanmak üzere ve Kiralamaya konu           kıymetin mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması      koşulu ile kiralamaya konu taşınır ve taşınmazın kiralayana satılması, satan      kişilere kiralanması ve devri KDV den istisnadır. (17/4/y) 

6361 Sayılı Kanunun  uygulanmasında en önemli KDV sorunu olan Taşınır ve taşınmazın  iktisabında veya inşasında  indirim konusu yapılan KDV nin düzeltilerek beyan edilmesi idi .

6728 sayılı Kanun ile sorun çözülerek sözleşme veya devir öncesi indirilen KDV nin ilave KDV ile beyan edilmesi kaldırılmıştır. 

4.3 Damga Vergisi bakımından 

6361 Sayılı Kanunun 37 maddesi ile

Finansal kiralama sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin devrine ve tadiline ilişkin kâğıtlar ile bunların teminatı amacıyla düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden, bu kâğıtlarla ilgili yapılacak işlemler harçtan müstesnadır." 

4.4 : Tapu Harcı bakımından 

6361 sayılı Kanunun 37. maddesine göre;

"Satıp geri kiralama yöntemi ile yapılan kiralama sözleşmeleri kapsamında kiralanan taşınmazların sözleşme süresi sonunda kiracı adına tapuya tescili tapu harcından müstesnadır."

Kiracı tarafından ilk satışta binde 4,55 oranında harç ödenmesi gerekmektedir. 

5-    SONUÇ : 

Kredi almakta zorlanan şirketler için bir alternatif dış kaynak  olan sat-kirala-geri-al işlemi ,ile şirketler aktiflerinde kayıtlı taşınır ve taşınmaz varlıkları finansal kiralama şirketlerine satması – kiralanması - sözleşme sonunda geri satın alınması şartı ile, nakit ihtiyaçlarını karşılayabileceklerdir.Önemli olan taksit ödeme planlamasının iyi yapılmasıdır. 

Üstelik Vergi istisnaları ile vergi verilmeyecek,  ilave olarak ta taksitler düzenli ödenip sözleşme hükümleri yerine getirildikçe şirketin bilançosunda  öz varlıkları, işletme sermayeleri, rasyoları, reytingleri  artacaktır. 

Sat-kirala-geri al uygulamasının dayanılmaz cazibesi ,işte budur

Saygılarımla,

SMMM

Bağımsız Denetçi

Memduh ÖZCAN 

Kaynakça  ;

1. 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu

2. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

3. 3065 Sayılı KDV Kanunu

4. 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği

5. Sayılı Kanun

6.TC Resmi Gazete