Senaryo, diyalog yazarları ve özgün müzik yapımcıları hangi kapsamda sigortalıdır? (Ahmet Metin Aysoy)

Senaryo, diyalog yazarları ve özgün müzik yapımcıları hangi kapsamda sigortalıdır? (Ahmet Metin Aysoy)

Senaryo, diyalog yazarları ve özgün müzik yapımcıları hangi kapsamda sigortalıdır? (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi) 06.05.2015

Yapımcı şirket ile arasında yapılmış hizmet akdine istinaden  bir eser (ürün) üreten, çalışma zamanı ve yeri yapımcı şirketin emir ve talimatıyla belirlenen senaryo yazarı, özgün müzik yapımcısı ve diyalog yazarı  5510 sayılı Yasa’nın 4 üncü maddesi birinci fıkrası (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır.

Senaryo yazarlığı, özgün müzik yapımcılığı  ve diyalog yazarlığı gibi işleri yapanların sırf vergi kaydının olmaması, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde vergiden muaf olmaları sebebiyle belirtilen işleri vergiden muaf olarak ortaya bir eser koymak suretiyle gider pusulası mukabilinde gerçekleştirenler ile yapımcı arasında hizmet akdinin bulunmaması sebebiyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrası (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmayacaklardır.

Yapımcı şirket adına kendi hususiyetini vermek suretiyle bir eser (ürün) üreten, çalışma zamanı ve yeri yapımcı şirketin emir ve talimatı dışında bulunup mesleğini icra eden senarist, özgün müzik yapımcısı ve diyalog yazarı bireysel olarak yaptıkları bu işlerden dolayı serbest meslek faaliyeti yürütmesi nedeniyle doğan serbest meslek kazancı olan ve bu kapsamda serbest meslek makbuzu veya fatura düzenleyerek çalışanların yapım şirketi ile arasındaki ilişki istisna (eser) sözleşmesi kapsamında sayılarak 5510 sayılı Yasa’nın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık olarak değerlendirilecektir.

**

Fazla çalışmanın ispatı

İşçi ve işveren arasında ihtilaf konularından biri de fazla çalışma iddiasıdır. Fazla çalışmanın ispat yükü kime aittir? Fazla çalışma nasıl kanıtlanacak?

Bu yazımızda, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin kararlarından alıntılar yapılarak, yukarda belirtilen sorulara cevap vereceğiz

1-Fazla çalışmanın yazılı delil ya da tanıkla ispatı imkan dahilindedir.

2- İşyerinde çalışma düzenini bilmeyen ve bilmesi mümkün olmayan tanıkların anlatımlarına değer verilemez.

3-Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür.

4- Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, iş yeri iç yazışmaları, delil niteliğindedir.

5- Ancak, fazla çalışmanın bu tür yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tarafların dinletmiş oldukları tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir.

6- Bunun dışında herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada göz önüne alınabilir.

7- İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve yoğunluğuna göre de fazla çalışma olup olmadığı araştırılmalıdır.

Kaynak : Yargıtay 9.HD 27.1.2011 tarih ve E.2009/1652, K.2011/1044 sayılı Karar.

Yargıtay 9.HD 12.7.2011 tarih ve E.2011/1025, K.2011/23562 sayılı Karar.

Ahmet Metin Aysoy

 SGK E.Başmüfettişi

06.05.2015

AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU