SGK Asgari İşçilik Hesabına İlişkin 2022/3. Dönem Yapı Birim Maliyetleri Açıklandı

SGK Asgari İşçilik Hesabında Kullanılan 2022/3. Dönem Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

SGK tarafından özel nitelikteki inşaat işyerleri ile ilgili yapılan asgari işçilik araştırması hesabında kullanılan, 2022/3. Dönem Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Tebliği yayımlanmıştır. 


Özel nitelikteki inşaat (bina) işyerlerinde yapılacak asgari işçilik hesaplaması ile ilgili olarak;

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Asgari işçilik uygulaması ve uzlaşma” başlıklı 85. maddesinde:

“… özel nitelikteki inşaat işlerinden dolayı bu işleri yapan işveren tarafından yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığı Kurumca araştırılır.”

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin “Özel Nitelikteki İnşaatlarda Araştırma ve Re’sen Yapılacak İşlemler” başlıklı 111. Maddesinde:

“Gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği haiz olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan özel nitelikteki inşaat işyerleri hakkında ünitece yapılacak araştırma; inşaat maliyetine Kurumca yayımlanan tebliğ ile belirlenen asgari işçilik oranının %25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılır. 

Bina maliyeti, belediyeler, valilikler ve ruhsat vermeye yetkili diğer makamların vermiş olduğu inşaatın ruhsatnamesinde yazılı bulunan, ruhsatnamesi yoksa ünitece tespit edilecek yüzölçümü ile birim maliyet bedelinin çarpımı suretiyle bulunacak tutar üzerinden hesaplanır. 

Birim maliyet bedelleri, her yıl inşaatın sınıfı ve grubuna göre Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığınca tespit edilerek Kurumca özel nitelikteki inşaat işyerlerinin asgari işçilik uygulamasında esas alınır.” 

Şeklinde düzenleme yapılmış olup,


SGK’nın asgari işçilik hesaplamalarında 01.07.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak, 2022/2. Dönem Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Tebliği 13.09.2022 tarihli ve 31952 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.


2022/3 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyet Bedelleri Tebliği  için tıklayınız