SGK Asgari İşçilik Hesabında Kullanılan 2022/2 Yılı Yapı Birim Maliyetleri

SGK Asgari İşçilik Hesabında Kullanılan 2022/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri


SGK tarafından özel nitelikteki inşaat işyerleri ile ilgili yapılan asgari işçilik araştırması hesabında kullanılan 2022/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Tebliği yayımlanmıştır. 


Kapsam


Özel nitelikteki inşaat (bina) işyerlerinde yapılacak asgari işçilik hesaplaması ile ilgili olarak; 


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Asgari işçilik uygulaması ve uzlaşma” başlıklı 85. maddesinde: 

“… özel nitelikteki inşaat işlerinden dolayı bu işleri yapan işveren tarafından yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığı Kurumca araştırılır.”


Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin “Özel Nitelikteki İnşaatlarda Araştırma ve Re’sen Yapılacak İşlemler” başlıklı 111. Maddesinde:

“Gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği haiz olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan özel nitelikteki inşaat işyerleri hakkında ünitece yapılacak araştırma; inşaat maliyetine Kurumca yayımlanan tebliğ ile belirlenen asgari işçilik oranının %25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılır.


Bina maliyeti, belediyeler, valilikler ve ruhsat vermeye yetkili diğer makamların vermiş olduğu inşaatın ruhsatnamesinde yazılı bulunan, ruhsatnamesi yoksa ünitece tespit edilecek yüzölçümü ile birim maliyet bedelinin çarpımı suretiyle bulunacak tutar üzerinden hesaplanır.


Birim maliyet bedelleri, her yıl inşaatın sınıfı ve grubuna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilerek Kurumca özel nitelikteki inşaat işyerlerinin asgari işçilik uygulamasında esas alınır.”


Şeklinde düzenleme yapılmış olup, 


Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından özel nitelikteki bina inşaatları ile ilgili yapılacak asgari işçilik araştırmasında bina maliyetlerinin hesabında kullanılacak olan 2022 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği 18.02.2022 tarihli ve 31754 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştı.


Bu kez,


02/06/2022 tarihinden itibaren geçerli olacak 2022/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Tebliği 21.06.2022 tarihli ve 31873 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.


Söz konusu tebliğ metnine aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.