SGK Genelgesi 2020-2 (Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar)

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 51592363-206.01.02-E.1717804 29/01/2020


GENELGE 2020/2
4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit
Komisyonunca 2020 yılı için uygulanacak olan asgari ücret, 1/1/2020 ila 31/12/2020 tarihleri
arası için tespit edilerek, 27/12/2019 tarihli ve 30991 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan karara istinaden, 1/1/2020 ila 31/12/2020
tarihleri arası için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 98,10 (doksan sekiz lira on
kuruş ) Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.
Buna göre, 1/1/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar
için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurt dışında geçen
süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının
ödeyecekleri primlerde dikkate alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, geçici iş
göremezlik, cenaze ve emzirme ödeneklerinde dikkate alınacak tutarlar aşağıda gösterilmiştir.
 1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi
sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık
kazançlarının alt ve üst sınırları


SGK