SGK Genelgesi 2020/5 (Borç Sorgusu İlişiksiz Yazıları ve İçerikleri)

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 13986510-206.07-E.3675504

Tarih: 02/03/2020

Konu: Borç Sorgusu

GENELGE 2020/5

GENEL AÇIKLAMALAR

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhaleye Katılımda Yeterlilik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendinde, Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunan isteklilerin ihale dışında bırakılacağı hükme bağlanmıştır.