SGK Genelgesi 2021/1 (Prime esas kazançların alt ve üst sınırları)

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Sayı : E-51592363-010.06.02-17539358 06.01.2021
Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

GENELGE 2021/1

4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2021
yılı için uygulanacak olan asgari ücret, 1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arası için tespit edilerek,
30/12/2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan karara istinaden, 1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arası
için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 119,25 (yüz ondokuz lira yirmibeş kuruş ) Türk
Lirası olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, 1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta
primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurt dışında geçen süreler ile hizmet
borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primlerde dikkate
alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, geçici iş göremezlik, cenaze ve emzirme ödeneklerinde
dikkate alınacak tutarlar aşağıda gösterilmiştir.

1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların
sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları

1.1- Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar için;

a) Özel sektörde:

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında sigorta primine esas;
Günlük kazanç alt sınırı : 119,25 TL

Aylık kazanç alt sınırı : 3.577,50 TL

Günlük kazanç üst sınırı : 894,38 TL(*)

Aylık kazanç üst sınırı : 26.831,40 TL

b) Kamu sektöründe:

15/12/2020 - 14/1/2021 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

2020 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 98,10 TL x 16 gün = 1.569,60 TL

2021 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 119,25 TL x 14 gün = 1.669,50 TL

15/12/2020-14/1/2021 devresi için : 1.569,60 TL + 1.669,50 TL = 3.239,10 TL

15/12/2020 - 14/1/2021 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;

2020 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 735,75 TL x 16 gün = 11.772,00 TL

2021 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 894,38 TL x 14 gün =12.521,32 TL

15/12/2020-14/1/2021 devresi için : 11.772,00 TL + 12.521,32 TL = 24.293,32 TL

15/1/ 2021 ila 14/12/2021 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Aylık kazanç alt sınırı : 3.577,50 TL

Aylık kazanç üst sınırı : 26.831,40 TL(*)


SGK