SGK Genelgesi 2021/11 (Yapı Ruhsatı Başvurularında Çalıştırılacağı Bildirilen Sigortalıların Tescil İşlemleri)

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : E-69053920-010.06.01-24043199 16.04.2021
Konu : Yapı Ruhsatı Başvurularında Çalıştırılacağı Bildirilen Sigortalıların Tescil İşlemleri

GENELGE 2021/11

Bilindiği üzere, 18.06.2020 tarihli ve 2020/20 sayılı Genelgenin Birinci Kısım, Dördüncü
Bölüm, "7. 3- Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel
kişilerince verilen yapı ruhsatlarına istinaden otomatik işyeri tescili" başlıklı bölümünün;
"7.3.1- Genel açıklamalar" alt başlığında; 5510 sayılı Kanunun 11'inci maddesinin
altıncı fıkrasında yapılan değişiklik ile Kuruma verilen yetki doğrultusunda Kurumca; valilikler,
belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince verilen yapı
ruhsatlarına istinaden otomatik işyeri tescili yapılmasına karar verildiği, yapı ruhsatlarına
istinaden otomatik işyeri tescili yapılabilmesi için yapı ruhsatına başvuranlar tarafından ruhsat
vermeye yetkili mercilere yapılan yapı ruhsatı başvurularında verilen bilgileri ruhsat vermeye
yetkili mercinin Kuruma on-line olarak aktaracağı, bu aktarma sonucunda yapı ruhsatına
istinaden işyerinin otomatik tescil işlemi ve e-Sigorta aktivasyon işleminin yapılacağı ve
işverenin Kuruma müracaat etmeden e-Sigorta işlemlerini yapabileceği,
"7.3.2- Yapı ruhsatına istinaden işyeri tescili" alt başlığında; yapı ruhsatına istinaden
yapılacak otomatik tescillerde sigortalı çalıştırılıp çalıştırılmadığı önem arz etmediğinden
sigortalı çalıştırılmaya ilişkin yapı ruhsatında bir bilgi bulunmasa dahi işyeri dosyasının tescil
edileceği, bu durumda ayrıca işyeri bildirgesi verilmeyeceği,
Yapı ruhsatında sigortalının çalıştırılmaya başlanacağına dair tarih bulunması halinde
dosyanın kapsama alınma tarihi olarak bu tarihin, müracaat tarihi olarak ruhsatın onay
tarihinin, sigortalı çalıştırılmaya başlanacağına dair tarihin bulunmaması halinde ise dosyanın
kapsama alınma tarihi ve müracaat tarihi olarak ruhsatın onay tarihinin esas alınacağı,
Sigortalı çalıştırılmasa dahi otomatik tescili yapılan işyerinde daha sonra işveren
tarafından sigortalı çalıştırılmaya başlanılması halinde işyerinin kanun kapsamına alınış
tarihinin sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarih esas alınarak güncelleneceği, ancak bu
durumda işyeri bildirgesi istenilmeyeceği ve işyeri bildirgesinin verilmemesinden dolayı 5510
sayılı Kanunun 102'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca idari para cezası
uygulanmayacağı,
talimatlandırılmıştır.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun;
8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi
verilecek işyerlerinde ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde
çalışmaya başlayan sigortalılar için, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu
bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar verilen sigortalı işe giriş bildirgelerinin süresinde verilmiş
sayılacağı,

100 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında ise, Kuruma verilmesi gereken her türlü belge,
bildirge ve taahhütnamenin, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve
kuruluşlara verilmesini mecbur kılmaya, söz konusu belgeleri diğer kamu idarelerine ait
formlarla birleştirmeye ve bu belgeleri kamu idarelerinin elektronik bilgi işlem ortamından
almaya, bu kişilere yapılacak bildirimleri Kuruma verilmiş saymaya Kurumun yetkili olduğu,
Öngörülmüştür.

Söz konusu yetki kapsamında, valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer
kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince verilen yapı ruhsatlarına istinaden otomatik işyeri tescili
yapılan işyerleri için, sigortalı çalıştırılacağına ilişkin bildirimlerin yapı ruhsatı başvurularında
da alınabilmesine ve alınan bu bilgilere göre sigortalı tescil işlemlerinin yapılmasına yönelik
çalışmalar tamamlanmıştır.

Bu itibarla, işveren tarafından yapılan yapı ruhsatı başvurusunda, çalıştırılacak
sigortalılara ilişkin sigortalı tesciline esas olan bilgileri, ruhsat vermeye yetkili idareye sunulan
ve yetkili idare tarafından Kurumumuza on-line olarak aktarılan sigortalıların, tescil işlemleri
otomatik olarak yapılacak olup, bu sigortalılar için ayrıca sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi
istenmeyecektir.

Ancak, otomatik tescil yapılan işyerleri için yapı ruhsatı başvurusunda çalıştıracağı
sigortalılara ilişkin bildirimde bulunulmayan işyerlerinde çalıştırılacak sigortalıların işe giriş
bildirimleri hususunda cari usullere göre işlem yapılacaktır.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
 İsmail YILMAZ
 Kurum Başkanı V.