SGK Genelgesi 2021/14 (Prim destekleri hk)

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Sayı : E-41481264-207.02-24595080 30.04.2021
Konu : 4447 sayılı Kanunun Geçici 30 uncu
Maddesinde Yer Alan Prim Desteği
GENELGE 2021/14
1- Genel Açıklamalar
22/4/2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7316 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunun 7 nci maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 30 uncu madde eklenmiş olup,
anılan maddede;
“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına
göre 56 kodunda faaliyet gösteren işyerleri ile 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01,
93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodlarında faaliyet
gösteren özel sektör işyerlerinde 2021 yılı Mart ayına/dönemine ait muhtasar ve prim hizmet
beyannamelerinde bu Kanun kapsamında bildirilen sigortalılar için 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına
ilişkin 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden
hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna
ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle Fondan karşılanır.
İşyeri ile ilgili muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmemesi,
primlerin yasal süresinde ödenmemesi, mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde
çalıştırdığı kişilerin sigortalı olarak bildirilmediğinin veya bildirilen sigortalının fiilen
çalıştırılmadığının tespit edilmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara
ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması durumlarında bu maddede belirtilen destekten
yararlanılamaz. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin
gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ettiren ve
taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme veya
yapılandırma devam ettiği sürece bu madde hükmünden yararlandırılır.
Bu madde kapsamında prim desteğinden yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan
prim desteği tutarı işverenden 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme
cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.
Bu madde kapsamında prim desteğinden yararlanan işverenler; aynı sigortalı için destekten
yararlanılan süre boyunca, bu Kanun ile diğer kanunlarda yer alan diğer sigorta primi teşvik, destek ve
indirimlerinden yararlanamaz. Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar
vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.
Bu madde hükümleri; 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren
kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım işlerine ilişkin
işyerleri ile sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında
uygulanmaz.
Bu madde kapsamında Fon tarafından işverene sağlanan, sigortalı hissesine karşılık gelen
destek tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemez.
Bakanlık, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve ortaya çıkabilecek
tereddütleri gidermeye yetkilidir.”
Hükümleri yer almaktadır.
4447 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesinde yer alan prim desteği 1/4/2021 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere 22/4/2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olup, uygulamanın usul ve
esasları aşağıda açıklanmıştır.
2- 4447 Sayılı Kanunun Geçici 30 uncu Maddesinde Yer Alan Prim Desteğinden
Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar
4447 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesinde yer alan prim desteğinden yararlanılabilmesi
için,
a)İşyerinin özel sektör işverenine ait olması,
b)İşyerinin NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre 56 kodunda, 61.90.05, 85.51.03,
93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya
96.04.03 kodunda faaliyet göstermesi,
c) 2021/Mart ayına/dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 4447 sayılı Kanun
kapsamında bildirilen sigortalıların olması,
ç) Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde verilmesi,
d) Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
e) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara
ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
f) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen
çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,
şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.
3- Destekten Yararlanılabilmesi İçin Genel Şartlar
a) İşyerinin özel sektör işverenine ait olması
4447 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesinde yer alan prim desteğinden ihale konusu iş
üstlenen işyerleri hariç olmak üzere özel sektör işverenlerine ait işyerlerinde çalışan sigortalılardan dolayı
yararlanılabilecek olup, bahse konu prim desteği 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası
kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışan sigortalılar hakkında uygulanmayacaktır.
Buna göre;
1) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il
özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik
kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve
sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklara ait işyerlerinde çalıştırılan
sigortalılardan dolayı,
2) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım
işleri, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında istisna olan alım işleri ile uluslararası anlaşma
hükümlerine istinaden yapılan alım işlerinde/işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı,
bu destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.
Dolayısıyla, ihale konusu iş üstlenen işyeri işverenleri, mahiyet kodu (1) veya (3) olarak tescil
edilmiş işyerleri ya da resmi nitelikte olduğu halde mahiyet kodu (2) veya (4) olarak tescil edilmiş işyeri
işverenleri ile 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve
kuruluşlara ait işyerleri bahse konu destekten yararlanamayacaktır.
b)İşyerinin NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre 56 kodunda, 61.90.05,
85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01,
96.04.02 veya 96.04.03 kodunda faaliyet göstermesi
4447 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesinde yer alan prim desteğinden NACE Rev.2
Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre "56-Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri" sınıflamasında faaliyet
gösteren özel sektör işyerleri ile 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01,
93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodunda faaliyet gösteren özel sektör
işverenlerine ait işyerlerinde çalışan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir.
Buna göre, 4447 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesinde yer alan prim desteğinden, anılan
maddenin yürürlüğe girdiği 1/4/2021 tarihi itibarıyla Kurum kayıtlarında 56 NACE kodunda, 61.90.05,
85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01,
96.04.02 veya 96.04.03 kodunda faaliyet gösteren özel sektör işyerleri yararlanabilecektir.
İşyerinin 56 NACE kodunda, 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05,
93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodunda faaliyet göstermesine
rağmen, tescil işlemleri sırasında farklı bir NACE kodunda tescil edildiğinin belirlenmiş olması
durumunda, NACE kodunun 56, 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01,
93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02, 96.04.03 olarak değiştirilmesinin ardından, yeni NACE
kodunun geçerli olduğu tarihten itibaren 4447 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesi kapsamındaki
destekten yararlanılacaktır.
İşyeri diğer sektörlerde faaliyet göstermesine rağmen işyeri tescil işlemleri sırasında işyerinin
işkolu kodunun 56 NACE kodunda, 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05,
93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodunda belirlenmiş olması
durumunda, 4447 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesi kapsamında yersiz yararlanılan prim desteği
tutarları 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında gecikme cezası ve gecikme
zammı ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.