SGK Genelgesi 2021/26 (Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu)

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Sayı : E-41481264-207.02-28180074 19.07.2021
Konu : Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli
Borç Sorgusu
GENELGE 2021/26
1.Genel Açıklamalar
Bilindiği gibi, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde;
"Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları
çalıştıran özel sektör işverenlerinin, bu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre malullük, yaşlılık
ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece
karşılanır. İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için, işverenlerin çalıştırdıkları
sigortalılarla ilgili olarak bu Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde
Sosyal Güvenlik Kurumuna, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini ise Maliye Bakanlığına vermeleri,
sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece
karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresinde ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim,
idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır. Ancak
Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine
göre tecil ve taksitlendiren işverenler ile 29/7/2003 tarihli ve 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu
Kanununa ve 22/2/2006 tarihli ve 5458 sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden
Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile diğer taksitlendirme ve
yapılandırma Kanunlarına göre taksitlendiren ve yapılandıran işverenler bu tecil, taksitlendirme ve
yapılandırmaları devam ettiği sürece bu fıkra hükmünden yararlandırılır. Bu bent hükümleri; vakıflar
tarafından kurulan yükseköğretim kurumları ile okul-aile birliklerince çalıştırılanlar hariç olmak üzere
21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve
kuruluşlara ait işyerleri ile 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4/1/2002 tarihli ve
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım
işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek
primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz. Hazinece karşılanan
prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate
alınmaz. Bu fıkra ve diğer ilgili mevzuatla sağlanan sigorta prim desteklerinin aynı dönem için birlikte
uygulanması halinde, bu destek öncelikle uygulanır." hükmü yer almaktadır.
5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan beş puanlık
indirimden yararlanmanın usul ve esasları 2008/93, 2009/139 ve 2011/45 sayılı Genelgelerde
açıklanmıştır

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet
eden tutarın Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanabilmesi için diğer şartların yanısıra işverenin
Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara
ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmama şartını da sağlaması gerekmektedir.
İşverenin Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş borcunun bulunup bulunmadığı hususu 1/9/2021
tarihinden (2021/Eylül ayından/döneminden) itibaren işverenin Türkiye genelindeki tüm işyerleri esas
alınarak yapılacaktır.
Bu genelge ile, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan
beş puanlık indirim uygulamasına ilişkin sadece borç sorgusunun Türkiye geneli yapılacağı hususu
açıklanmış olup, beş puanlık indirime ilişkin diğer tüm şartlar ve uygulamalar 2008/93, 2009/139 ve
2011/45 sayılı Genelgelerde açıklandığı şekilde yürütülecektir.
Bu bağlamda, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan
Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş borç sorgusunun işverenin Türkiye genelindeki tüm işyerleri esas
alınarak yürütülmesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile
müştereken belirlenen usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.
2. Beş Puanlık İndirim Uygulamasında İşverenin Kuruma Prim, İdari Para Cezası İle
Bunlara İlişkin Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı Borcunun Bulunmaması
Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin beş puanlık kısmının
Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanabilmesi için, işverenlerin Türkiye genelinde, yasal ödeme süresi
geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve
gecikme zammı borçlarının bulunmaması gerekmektedir.
Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca beş
puanlık indirim uygulamasında işverenin Kuruma olan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik
sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu, 2021/Eylül
ayına/dönemine ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren işyeri bazında değil, işverenin
Türkiye genelindeki tüm işyerleri esas alınarak sorgulanacaktır.
Bu durumda, beş puanlık indirimden yararlanmak isteyen ve kapsama giren bir işverenin aynı
veya farklı Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğünde işlem gören birden fazla işyeri dosyasının
bulunması halinde, işverenin Türkiye genelindeki tüm işyerlerinden kaynaklanan yasal ödeme süresi
geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve
gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir.
İşverenin Türkiye genelindeki işyerlerinden herhangi birininin yasal ödeme süresi geçmiş
sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme
zammı borcunun bulunması halinde, yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi,
idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan işyerlerinden
dolayı da beş puanlık indirimden yararlanılamayacaktır.
Örnek 1- (A) Limited Şirketinin, Mersin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde işlem gören
işyerinden dolayı yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile
bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmamasına karşın, Ulucanlar Sosyal
Güvenlik Merkezinde ödeme vadesi geçmiş prim borcunun bulunduğu varsayıldığında, işveren Ulucanlar

Sosyal Güvenlik Merkezindeki işyerinin yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi borcunu gecikme cezası
ve gecikme zammı ile ödemediği sürece Mersin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde işlem gören
işyerinden de beş puanlık indirimden yararlanamayacaktır.
Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara
ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları bulunmayan özel nitelikteki işyeri işverenlerinin
sözkonusu indirimden yararlanabilmeleri için, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini 5510 kanun
türünü seçmek suretiyle yasal süresi içinde Kuruma göndermeleri gerekmektedir.
İşverenlerin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini 5510 kanun türünü seçmek suretiyle
Kuruma göndermeleri sırasında, işverenin Türkiye genelindeki tüm işyerlerinin yasal ödeme süresi
geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve
gecikme zammı borçlarının bulunup bulunmadığı sistem tarafından sorgulanacak ve herhangi bir
işyerinden kaynaklı yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile
bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunması halinde işverenin Türkiye
genelindeki hiç bir işyerinden 5510 kanun türünü seçmesi mümkün bulunmayacaktır.
Bununla birlikte, Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası
primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları bulunan işverenler,
bahse konu borçlarının tamamını ödemeleri veya sözkonusu borçların çeşitli kanunlar gereğince yeniden
yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olması,
yapılandırma/taksitlendirme işlemleri devam ediyor olması ve yapılandırma/taksitlendirme kapsamına
girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara
ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının da bulunmaması kaydıyla, sözkonusu indirimden,
yasal verilme süresi sona ermemiş ilk muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden başlanılarak Türkiye
genelinde indirim kapsamına giren tüm işyerlerinden yararlanabileceklerdir.
Örnek 2- (B) Limited Şirketinin, Adana, Hatay ve Malatya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde
işlem gören üç işyeri olduğu, sözkonusu işverenin Hatay Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğündeki işyerinden
Kuruma 10.000,00 TL sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme
zammı borcunun bulunduğu, bu borcunu 18/10/2021 tarihinde ödediği varsayıldığında, yasal ödeme
süresi geçmiş borçların, 2021/Eylül ayına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma son
verilme süresinden (26/10/2021 tarihinden) önce ödenmiş olması nedeniyle, Adana, Hatay ve Malatya
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde işlem gören işyerlerinden dolayı 2021/Eylül ayına ait muhtasar ve
prim hizmet beyannameleri yasal ödeme süresi geçmiş borçların ödendiği 18/10/2021 tarihinden,
2021/Eylül ayına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin Kuruma son verilme süresi olan
26/10/2021 tarihine kadar 5510 kanun türü seçilmek suretiyle gönderilebilecektir.
Bunun yanısıra, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin 5510 kanun türü seçilerek
gönderilmesi sırasında işverenin Türkiye genelindeki tüm işyerlerinden kaynaklanan sigorta primi,
işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borç türleri için ayrı ayrı olmak üzere, toplam 15,00 TL'nin
altındaki borç asılları (15,00 TL dahil) sorgulama sırasında dikkate alınmayacaktır.
3. Beş Puanlık İndirim Uygulamasında Türkiye Geneli Borç Sorgusu Kapsamına Giren
Borçlar
İşverenin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi,
idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunup

bulunmadığının tespiti sırasında, işverenlerin Kurumda kendi adına tescil edilmiş tüm işyerlerinden ve
kendi adına tescil edilmiş tüm alt işverenliklerinden kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta
primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı
borçları sorgulanacaktır.
Bu sorgulama gerçek kişi işverenlerde T.C. kimlik numarası, tüzel kişi işverenlerde vergi
kimlik numarası esas alınmak suretiyle yapılacaktır.
İşverenin, kendi adına tescil edilmiş işyerleri ve alt işverenlikleri haricinde ortak, üst düzey
yönetici ve işveren vekili olarak işlem gördüğü işyerleri ile işverenin gerçek kişi olması halinde kendi
sigortalılığından kaynaklanan 5510/4-1-b kapsamındaki ve 5510/60-g kapsamındaki yasal ödeme süresi
geçmiş prim borçları sorgulanmayacaktır.
Örnek 3- (C) Limited Şirketine ait İstanbul ve İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde işlem
gören işyerlerinin Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para
cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmadığı, ancak (C) Limited
Şirketinin başka bir işverendeki alt işverenliğinden dolayı Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş prim
borcunun bulunduğu varsayıldığında; alt işverenlikten kaynaklanan borcu ödenmediği sürece anılan
işverenin İstanbul ve İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde işlem gören işyerlerinden dolayı beş
puanlık indirimden yararlanması mümkün bulunmamaktadır.
Örnek 4- (D) gerçek kişi işvereninin Ostim Sosyal Güvenlik Merkezinde işlem gören
işyerinden Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile
bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmadığı, ancak bu gerçek kişinin başka
bir şirketteki ortaklığından dolayı Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş prim borcunun bulunduğu
varsayıldığında; diğer şartlar sağlanmak kaydıyla anılan işverenin Ostim Sosyal Güvenlik Merkezinde
işlem gören işyerinden dolayı beş puanlık indirimden yararlanması mümkün bulunmaktadır.
Bununla birlikte, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin 5510 kanun türünü seçerek
Kuruma gönderebilmesi için, işverenin gerek kendisinden gerekse kendisinden iş alan alt işverenlerden
kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara
ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir.
4. Diğer Hususlar
4.1. Kuruma Türkiye geneli yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve
idari para cezası ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunan işverenler malullük,
yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinde beş puanlık indirimden yararlanamayacağından, bu işverenlerin
5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ilave altı puanlık indirimden de
yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.
4.2. 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan, “Bu fıkra
ve diğer ilgili mevzuatla sağlanan sigorta prim desteklerinin aynı dönem için birlikte uygulanması
halinde, bu destek öncelikle uygulanır.” hükmüne istinaden, işverenin Türkiye genelinde;
- Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara
ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması halinde, öncelikle 5510 sayılı Kanunun
81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim desteğinden, ardından diğer
prim teşviklerinden,

- Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara
ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunması halinde ise, beş puanlık indirim
uygulanmaksızın sadece ilgili kanunlarda yer alan prim teşviklerinden,
yararlanılabilecektir.
5. Yürürlük
Bu Genelge hükümleri 1/9/2021 tarihinden (2021/Eylül ayından/döneminden) geçerli olmak
üzere yürürlüğe girer. 2008/93, 2009/139 ve 2011/45 sayılı Genelgelerin, bu Genelgeye aykırı hükümleri
1/9/2021 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
İsmail YILMAZ
Kurum Başkan V.