SGK Genelgesi 2021/30 (Beş Puanlık İndirimde Başlangıç Değişikliği)

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Sayı : E-41481264-207.02-30961273 09.09.2021
Konu : Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli
Borç Sorgusu Uygulama Dönemi Başlangıç Değişikliği

GENELGE 2021/30

Bilindiği gibi, 19/7/2021 tarihli ve 2021/26 sayılı Genelgede 5510 sayılı Kanunun 81 inci
maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca beş puanlık indirim uygulamasında işverenin Kuruma
olan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin
gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun 2021/Eylül ayına/dönemine ilişkin muhtasar ve prim hizmet
beyannamesinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye genelindeki tüm işyerleri esas alınarak
sorgulanacağı açıklanmış idi.

Konuyla ilgili yapılan değerlendirmede, beş puanlık indirimde işverenin Türkiye geneli
Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş borç sorgusunun 1/1/2022 tarihinden (2022/Ocak ayına/dönemine
ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden) itibaren yapılmasına karar verilmiş olup, 19/7/2021
tarihli ve 2021/26 sayılı Genelgede yer alan "1/9/2021" tarihi "1/1/2022", "2021/Eylül" ifadesi
"2022/Ocak" olarak değiştirilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Cevdet CEYLAN
Kurum Başkan V.